(10.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Za předpokladu, že Sněmovna vyhoví mé prosbě a schválí tento návrh, předložím vládě k úvaze, zda tento návrh na výpomoc nebude první a poslední mimořádnou dotací. Pokud teď schválíte tuto novelu, tak dáte vládě možnost - neříkáte, že to musí udělat, ale dáte tu možnost. Prosím, abyste jí tuto vůli dali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Pane zpravodaji.. Ještě předtím ukončím formálně rozpravu a požádám pana zpravodaje, zdali si přeje přednést závěrečné slovo, resp. nás seznámit s postupem hlasování, který je v tomto případě opravdu velmi jednoduchý.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jednodušší už to být nemůže. Podstatu věci osvětlil pan ministr, takže je to pouze na stanoviscích, z mé strany také vstřícné neboli kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já tedy přednesu návrh usnesení, kterým budeme hlasovat o celém návrhu zákona: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 321."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 300 a táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k bodu 90 našeho programu, a tím je

 

90.
Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 296/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolků zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí pan Martin Bursík a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Tomáš Úlehla. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 296/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani z místa se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím. Dotáži se pana ministra na jeho závěrečné slovo. Nebude předneseno.

Pane zpravodaji, přejete si přednést závěrečné slovo k tomuto projednávání tisku, anebo nás rovnou seznámíte s navrženou procedurou?

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená předsedající, dámy a pánové, já myslím, že jsme v poslední době tolikrát diskutovali návrh zákona, že můžeme pouze nyní odhlasovat tři pozměňovací návrhy rozdělené pod písmeny A, B, C, s tím, že jak bylo konstatováno, dostali jste i včetně zdůvodnění znění těchto pozměňovacích návrhů, takže bych se přimlouval za to, abychom pozměňovací návrhy A, B, C nyní svým souhlasem či nesouhlasem podpořili.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. V případě pozměňovacího návrhu pod písmenem B jsou uvedeny dvě varianty, takže předpokládám, že budeme hlasovat nejprve o variantě 1 a posléze o variantě 2. Je tomu tak? (Ano.)

Dobře. Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Před každým hlasováním si dovolím požádat pana zpravodaje i pana ministra o sdělení stanoviska.

Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A jako o celku. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Tomáš Úlehla: U bodu A jako o celku, který má pod sebou subbody 1 až 19. Doporučuji jako zpravodaj. Ano, souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a zahajuji hlasování s pořadovým číslem 301, ve kterém se vás tážu, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti?

Děkuji. Z přítomných 165 poslankyň a poslanců 146 pro, proti 1. Tento návrh byl schválen. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: U bodu B varianta 1. Nesouhlas. (Ministr také nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a zahajuji hlasování s pořadovým číslem 302, ve kterém se váš tážu, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji. Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další hlasování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Bod B varianta 2. Nesouhlas. (Ministr také nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a zahajuji hlasování s pořadovým číslem 303, ve kterém se vás tážu, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji. Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro 25, proti 88. Návrh nebyl schválen. Dalším návrhem je, pane zpravodaji...?

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Bod C. Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pane ministře, vaše stanovisko k bodu C, pozměňovací návrh pod bodem C. (Ministr souhlasí.)

 

Děkuji a zahajuji hlasování s pořadovým číslem 304, ve kterém se vás tážu, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji. Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 149, proti 1. Návrh byl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasováno, můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 296, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů."

Stanoviska, pánové. Pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.) Pane ministře? (Ministr souhlasí.) Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 305 a tážu se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti?

Děkuji. Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 134, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 94. Je to

 

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolků zpravodajů zaujal ministr zemědělství pan Petr Gandalovič a zpravodaj zemědělského výboru poslanec pan Jiří Papež. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani z místa se do této rozpravy nechce nikdo zapojit. Rozpravu tedy končím. Požádám pana ministra. Nebude závěrečné slovo. V případě pana zpravodaje taktéž ne.

Návrh procedury je velmi jednoduchý. Nebyly předneseny pozměňovací návrhy ani návrh na zamítnutí, můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 351."

Ještě se dotážu na stanoviska. Pane zpravodaji? Doporučujete. Pan ministr taktéž.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP