(10.10 hodin)
(pokračuje Dub)

Podání správní žaloby, a tady je odkaz na poznámku 37, proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedeného v paragrafu 7 odst. 1 písm. a) o uložení pokuty za správní delikt, má odkladný účinek.

Poznámka pod čarou č. 36 zní: 36) Paragraf 81 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou č. 37 zní: 37) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.".

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Hasil, poté paní poslankyně Jakubková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já mám velmi krátkou legislativně technickou úpravu. Týká se pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem C1 v části první čl. I bod 4. Má být správně uvedeno, a teď to je ono, "se v paragrafu 5 odstavci 2", nikoliv v 8 odstavci 2, tedy je tam špatně číslovka. Místo pětky je tam osmička. Pravděpodobně k tomu došlo při přepisu stena. Zdá se, že se to povedlo v několika dalších případech také. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Nyní paní poslankyně Jakubková.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi načíst legislativně technickou opravu, která se týká písm. E1 bodu 12.

V § 12 vyjímám závorku s poznámkou odkazující na text pod čarou. Tedy správné znění bodu 12 zní: V § 12 se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Prodávající je při nabízení a prodeji podle tohoto zákona povinen do ceny zahrnout v plné výši daně a další platby spojené s prodejem zboží nebo poskytnutím služby. Možnost změny ceny podle zvláštních právních předpisů tímto není dotčena.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Předpokládám, že pan zpravodaj zaznamenal nebo obdržel všechny přednesené legislativně technické připomínky a lze je považovat za legislativně technické, není s tím žádný problém.

Další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu tedy končím.

Tážu se pana ministra Římana, zdali si přeje přednést - nepřeje. Pane zpravodaji, závěrečné slovo nebo rovnou návrh procedury? Spojíme to dohromady. Ideální, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, tato technická norma v průběhu projednávání v podvýborech a ve výborech byla současně i projednávána s odbornou veřejností, zejména se Sdružením na ochranu spotřebitele, a i značná část jejích připomínek je v materiálu, který schválil hospodářský výbor. Čili jenom tolik pro vaši informaci.

A nyní bych si dovolil navrhnout proceduru hlasování. Jako první bych navrhoval hlasovat o všech legislativně technických návrzích poslance Duba, poslance Hasila a poslankyně Jakubkové. Za druhé, o celém návrhu hospodářského výboru pod písmenem A jako o celku.

Za druhé pak o pozměňovacím návrhu B1, pak B2 jako třetí, jako čtvrté B3, 4, 5 a 6, dále pak 5. B7, 6. B8, 7. by bylo C1, 8. D1, 9. E1, 10. E2 a E3 a jedenácté hlasování by bylo o zákonu jako o celku. V případě, že budou přijaty legislativně technické připomínky, tak samozřejmě jednotlivé pozměňovací návrhy už budou ve znění těchto legislativně technických pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Táži se, zda má někdo k takto navrženému postupu připomínku. Není tomu tak, tato procedura je logickou a domnívám se, že o ní ani nemusíme nechávat hlasovat. Je natolik logická, jednoduchá a bez připomínek.

Já vás tady požádám, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil a o totéž poprosím pana ministra. Začneme tedy legislativně technickými. Prosím o stanovisko.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Legislativně technické - doporučuji. (Ministr: Také.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 282 a tážu se vás, kdo vyslovuje souhlas s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 163 poslankyň a poslanců pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Je to usnesení hospodářského výboru pod písmenem A jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Doporučuji.) Pane ministře? (Ministr: Doporučuji.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 283. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 163 poslankyň a poslanců pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: B1 ve znění legislativně technické připomínky. Stanovisko neutrální, spíše ano.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr: Stanovisko neutrální, spíše ano.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 284. Tážu se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro 142, proti 6. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: B2. Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr: Nedoporučuji.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 285. Tážu se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro 13, proti 127. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: B3, B4, B5 a B6. Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 286. Tážu se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 12, proti 132. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: B7. Neutrální, spíše ano - ve znění přijatých legislativně technických pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr: Spíše ano.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 287. Tážu se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro 141, proti 7. Návrh byl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: B8. Neutrální, spíše ne jako nadbytečné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr: Ne.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 288. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 6, proti 112. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP