(10.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se pana ministra financí...

Pane zpravodaji, je to v pořádku, lze považovat vznesenou připomínku jako legislativně technickou změnu? Děkuji vám.

Dotážu se pana ministra financí, zdali si přeje přednést své závěrečné slovo. Není tomu tak.

Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Nikoliv. Tedy vás poprosím, zdali byste nám seznámil s postupem hlasování. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, máme tady před sebou pozměňovací návrhy, a to celkem čtyři návrhy. Navrhuji tedy, abychom nejprve hlasovali o legislativně technickém návrhu, který byl přednesen k návrhu pana poslance Kafky, poté abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích obsažených pod písmeny A, B, C a D. Čili to je návrh procedury, který bych v tuto chvíli předložil. Pokud k ní nebudou nějaké připomínky, pak si myslím, že bychom mohli postupovat hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já se tak domnívám. Tážu se vás, dámy a pánové, zdali má někdo připomínku k takto navržené proceduře. Není tomu tak.

Ještě než přistoupíme k hlasování, tak vás seznámím s další došlou omluvou a je to omluva paní poslankyně Soni Markové ze zdravotních důvodů. Omlouvám se za tento vstup.

Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak navrhuje pan zpravodaj, tedy nejprve o legislativně-technické úpravě přednesené panem poslancem Kafkou. Stanovisko? (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 276. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 155, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat, pane zpravodaji, o pozměňovacím návrhu pod písmenem...?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení rozpočtového výboru. Je uveden pod písmenem A. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr souhlasí.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 277. Tážu se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 156, proti nikdo. Tento návrh byl schválen. Další prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Šustra uvedeném pod písmenem B. Navrhuji tedy hlasovat o tomto návrhu jako o celku. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr souhlasí.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 278. Tážu se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl schválen. Další prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dalším návrhem je návrh uvedený pod písmenem C pana poslance Korytáře. Stanovisko je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Ministr nesouhlasí.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 279. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti 74. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je pozměňovací návrh pana poslance Kafky uvedený pod písmenem D, který schvalujeme již ve znění legislativně technické připomínky, která byla vznesena v rámci třetího čtení. Stanovisko je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 280. Tážu se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti 1. Návrh byl přijat.

 

O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 293, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Požádám ještě o stanoviska. (Stanovisko zpravodaje je kladné. Ministr prosí a doporučuje.) Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 281, ve kterém se tážu, zda souhlasíte s takto navrženým usnesením. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 154, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 305/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 305/2.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Tomáš Dub. Vážený pane poslanče, máte slovo. (V sále je hluk!)

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si dovoluji načíst legislativně technické opravy tisku 305/2 díky tomu, že vznikly chyby při přepisu mého pozměňovacího návrhu.

Tedy v bodě B1 v § 25 odst. 5 je ve stenu uvedeno "nelze určit" a má být správně uvedeno "nelze-li určit místní příslušnost".

V bodě B6 ve stenu je uvedeno "§ 8 odst. 3" a má být správně "§8a odst. 3".

Ještě v bodě B6 v textu písmeno h) je uvedeno "označení telekomunikačních médií", správně má být jen "označení komunikačních médií".

Bod B7. Mnou navrhovaný text ustanovení § 8c má v textu odkazy na dvě poznámky pod čarou č. 36 a 37, které v přepisu nejsou.

V tisku 320/2 je tento text uvedený správně, ale pro jistotu jej přečtu ještě jednou.

§ 8c včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 zní:

"§ 8c odst. 1. Proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedených v § 7 odst. 1 písmeno b), c), d), e), f) a g) vydaných podle § 7c, 7d, 8 a 8a lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolání - a tady je ten odkaz na poznámku pod čarou 36 - Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odst. 2. Proti rozhodnutí orgánu dozoru uvedeného v § 7 odst. 1 písmeno a) vydanému podle § 8 - pardon - podle § 7c, 7d, 8 a 8a nelze podat odvolání.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP