(9.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 269. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 32, proti 126. Návrh nebyl schválen. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, tedy pozměňovací návrhy z usnesení výboru pro obranu, a to o všech třech částech - A1, A2, A3. (Zpravodaj i premiér mají kladné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 270. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 159, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B. (Zpravodaj i premiér mají kladné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 271. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Předpokládám, že vzhledem k těsném rozdílu bude probíhat kontrola výstupu z hlasování. Požádám vás tedy o chvilku strpení. (Předsedající chvíli čeká.) S námitkou se hlásí pan poslanec Klein. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klein: Vážené kolegyně a kolegové, já se omlouvám, stalo se mi to skutečně poprvé. Stoprocentně jsem hlasoval pro, na sjetině mám ne, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. O této námitce nechám rozhodnout bezprostředně, a to v hlasování s pořadovým číslem 272, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce?

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro námitku 142, proti 2. Tato námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování, ale ještě než tak učiníme, tak vás na žádost z pléna všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. - Vypadá to, že všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, jsou už zaregistrováni svými hlasovacími kartami.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 273 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 163 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 79. Tento návrh byl přijat.

 

Přeje si prosím někdo provést kontrolu? Je tomu tak. (Předsedající chvíli čeká.) Námitka proti výsledku hlasování vznesena není.

Můžeme pokračovat, a to hlasováním o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Vidím: Ano, je tomu tak, paní předsedající, pod písmenem D. (Zpravodaj i premiér doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 274 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 155, proti 4. Návrh byl schválen.

 

O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 280, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 275 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ještě vás požádám o chvíli strpení, protože probíhá kontrola výsledku hlasování. (Předsedající chvíli čeká.) Je to v pořádku, námitka vznesena není.

 

Můžeme pokračovat bodem

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Bohuslav Sobotka. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 293/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Kafka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, kolegové, chtěl bych zde vznést legislativně technickou úpravu, která se týká mého pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem D, a sice odkazu pod čarou, kde se odkazuje na zákon o účetnictví 563/2001, což je špatně. Já bych prosil, aby se toto číslo změnilo na 563/1991, o účetnictví. Čili jen tuto legislativně technickou úpravu. Já vám děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP