(18.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Z toho státního rozpočtu 1 bilion 51,5 miliard a státních fondů ve výši 49,4 miliardy. Nedočerpání výdajového rámce centrální vlády v roce 2009 oproti výdajovému rámci schválenému usnesením Poslanecké sněmovny upravenému v souladu s rozpočtovými pravidly činí 34,9 miliardy korun. Pro rok 2010 je pak uvažováno s výdaji centrální vlády ve výši 1 bilionu 137,5 miliardy korun, z toho 1 bilion 88 miliard je státní rozpočet a 49,5 miliardy státní fondy.

Navržené výdajové rámce jsou v souladu s programovým prohlášením vlády, které definují předpokládané deficity podle akruální metodiky ESA 95 pro rok 2009 ve výši 2,6 % a pro rok 2010 ve výši 2,3 % deficitu ve vztahu k hrubému domácímu produktu v daném rozpočtovém roce.

Děkuji za pozornost a prosím o schválení těchto závazků, které bude muset vláda dodržovat v následujících dvou letech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj, předseda rozpočtového výboru Bohuslav Sobotka a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, máme zde návrh usnesení ke střednědobým výdajovým rámcům, tak jak je schválil rozpočtový výbor na své 20. schůzi 21. listopadu 2007 k tisku 300.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví Střednědobý výdajový rámec na rok 2009 ve výši 1 bilion 100 miliard korun a na rok 2010 ve výši 1 bilion 137,5 miliard korun. Je to tedy návrh, který jste obdrželi v písemné podobě, a na něj si dovoluji odkázat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té také nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. V obecné rozpravě pan zpravodaj přednesl návrh usnesení. Ptám se, jestli je potřeba ho opakovat. Nikdo o to nežádá. Končím tedy i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Také tomu tak není.

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který máte v předloženém tisku 300/1. Ty, kteří budou mít zájem, přivolám do sněmovny. O návrhu samozřejmě dám hlasovat. Odhlásím vás nejdřív, abychom se v klidu mohli připravit na hlasování. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu obsaženém v tisku 300/1, který přednesl zpravodaj rozpočtového výboru pan předseda Bohuslav Sobotka, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 210, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 158 pro 86, proti 69. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji. Končím bod č. 43.

 

Dalším bodem jednání je

 

44.
Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
/sněmovní tisk 310/

 

Požádám pana ministra dopravy Aleše Řebíčka a pana zpravodaje výboru poslance Karla Sehoře, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 310/1.

Materiál uvede tedy pan ministr dopravy Aleš Řebíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, Státní fond dopravní infrastruktury sestavil návrh rozpočtu SFDI na rok 2008 se zapracovaným Střednědobým výhledem na roky 2009 a 2010, který vám byl předložen jako tisk 310. Výbor a dozorčí rada SFDI schválily návrh rozpočtu dne 28. 8. 2007 a následně vláda schválila tento návrh usnesením č. 1063 ze dne 19. 9.

Základní prioritou rozpočtu SFDI je podpora čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Tomuto záměru je podřízen celý návrh rozpočtu a střednědobého výhledu, který by měl zajistit zejména odpovídající národní zdroje pro akce, u kterých se předpokládá spolufinancování. K tomu se navrhuje využít i úvěr ve výši 34 miliardy z Evropské investiční banky.

Rozpočet SFDI je sestaven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 45 miliard korun. Dále je na straně příjmů i výdajů bilancováno zálohové financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie ve výši 32,3 miliardy. Z toho je pro dopravní infrastrukturu v majetku státu určeno 29,8 miliardy a pro dopravní infrastrukturu v majetku krajů 2,5 miliardy.

Příprava a projednávání návrhu rozpočtu probíhaly s aktivní účastí nejen příjemců, což je zejména Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest, ale také za účasti zástupců Ministerstva dopravy a s průběžným projednáváním s Ministerstvem financí. Navržený rozpočet byl průběžně konzultován s odbornými útvary těchto ministerstev s cílem zajistit optimální podmínky pro funkčnost a rozvoj dopravní infrastruktury za situace, kdy disponibilní finanční zdroje nejsou dostatečné.

K předloženému návrhu rozpočtu byla podána řada pozměňovacích návrhů, které hospodářský výbor ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury vyhodnotil a na svých zasedáních dne 7. a 13. 11. 2007 přijal usnesení, které jste dostali. Toto usnesení stejně jako v minulých letech obsahuje i přílohu prioritních akcí doporučených k posílení z úspor na ostatních akcích. V letošním roce jsme kromě investičních akcí v návrhu rozpočtu zahrnuli i výdaje na opravu a údržbu silnic, dálnic a rychlostních silnic a silnic první třídy a zároveň celostátních a regionálních drah, globální položky na vyhlášené programy pro expertní činnosti, zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientaci na výstavbu cyklostezek.

Část prostředků z uvedených programů je zahrnuta do pozměňovacích návrhů, které jsou součástí předloženého usnesení. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh rozpočtu schválila, a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Karel Sehoř, informoval nás o jednání o výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 je výjimečný tím, že se v tomto roce poprvé počítá s významnými dotacemi z Evropské unie, hlavně z operačního programu Doprava. Na předfinancování se uvažuje s částkou 32,3 miliardy korun, která se bude uvolňovat formou dotace z Ministerstva dopravy. K transparentnosti uvolňování těchto prostředků přispěje jejich zúčtovatelnost na konci roku. K národním podílům přispějí i úvěry Ministerstva financí v objemu 13,6 miliardy korun. Připočteme-li k uvedeným číslům základní rozpočet fondu dopravy v hodnotě 45 miliard korun, zjistíme, že v roce 2008 bude možné vložit do dopravní infrastruktury až 90,9 miliardy korun, když se nezmiňují dosud nevyčíslené převody z roku 2007. Tyto sumy se již blíží vysněnému číslu 100 miliard ročně, které by mohlo odstranit během deseti až dvanácti let současnou zanedbanost v této oblasti, a to jak v dobudování základní dálkové sítě silniční i železniční, tak i v uvedení současné sítě do normového stavu, což se týká i vodní dopravy.

Detailní rozdělení podle zákona č. 104/2000 Sb. a celkové příjmy a výdaje jsou uvedeny v materiálu, který máte k dispozici.

Fond má 59 zaměstnanců, jeho vnitřní rozpočet je 430 milionů korun. Nárůst mezd se předpokládá 1,5 %. Detaily jsou opět uvedeny v materiálu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP