(17.50 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Já osobně mám o tom v určitých případech pochybnosti, protože někdy se tím může hlasovat o věcech velmi různého významu. Ale takováto praxe tady je. Čili to naše poslední hlasování o těch dvou bodech skutečně bylo hlasováním o návrhu státního rozpočtu plus o tom, že rozpočtový výbor má provést určité úpravy. Jsou to věci různého druhu, ale takovéto je usnesení. Berte to na vědomí.

Já říkám, já si nemyslím, že vždycky je třeba hlasovat o usnesení jako o celku, když se do něj zahrnují věci velmi různého významu. Dávám to spíše Sněmovně jako podnět, aby uvažovala o tom, zda to je vždycky dobře. Ale takto to je a podle té naší dosavadní praxe jsme hlasovali teď těmi 101 hlasy o tomto usnesení jako o celku. Ale fakticky rozdíl v tom není, protože obě věci byly schváleny většinou Sněmovny, takže v tomto směru žádné pochybnosti, zda usnesení bylo, nebo nebylo přijato, není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se pokusím vám ještě jednou, paní kolegyně, páni kolegové, ocitovat § 106 odst. 3. "Na závěr 3. čtení sněmovna hlasuje o pozměňovacích návrzích, popřípadě jiných návrzích. Poté se sněmovna usnese, zda s návrhem zákona o státním rozpočtu vyslovuje souhlas." Čili ten souhlas byl vysloven. Poté na připomínku místopředsedy rozpočtového výboru zpravodaj a předseda rozpočtového výboru uznal, že jsme nehlasovali o jednom z usnesení, které bylo součástí usnesení rozpočtového výboru. To jsme museli odhlasovat. Načež po odhlasování tohoto usnesení bylo potřeba, abychom schválili usnesení jako celek, které nemohlo změnit speciální hlasování o schválení státního rozpočtu. Nemohlo změnit. Jestli to někdo vysvětluje jinak, já to jinak vysvětlit neumím. A tato legislativní norma ani jiné vysvětlení nepřipouští.

Takže prosím, abychom si jasně uvědomili - nikoli jakési vysvětlování faktické, kazuistické, ale prostě doslovný výklad zákona říká, že to se hlasuje zvlášť, zákon o státním rozpočtu, a potom se hlasuje to usnesení, které tam… To, že jsme řekli, a je to tady zvykem, uznávám, že to není ve speciálním ustanovení, a vím, co je lex specialis, tedy speciální ustanovení, ale tento zvyk tady je a nezpochybňuji tedy vůli Sněmovny.

Dovolte mi, abych ukončil tento bod, pokud se nikdo nehlásí, konstatováním, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. S procedurální pan kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, když už se zklidnily vášně, chtěl bych upozornit na to, že při hlasování číslo 170 - jenom pro stenozáznam - postihla hlasovací zařízení sociální demokracie havárie, jelikož tři máme jiné hlasování na sjetině, než jsme hlasovali. Já konkrétně mám uvedeno, že jsem hlasoval proti, ačkoli jsem hlasoval pro tento návrh při hlasování pořadové číslo 170. Konstatuji to jenom pro záznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. To je pro stenozáznam. A prosím další procedurální. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Dobrý den, dámy a pánové, já bych také pro stenozáznam chtěl říci, že v hlasování o bodu číslo B21 jsem hlasoval ve prospěch, a na sjetině je něco jiného. Takže mé hlasování je ve prospěch a nezpochybňuji je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, velice se omlouvám. Nezpochybňuji hlasování, ale hlasování číslo 207 jsem se zdržela, a na sjetině jsem měla ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. To je pro stenozáznam. Pokud nikdo již nic nemá, ukončil jsem bod 42.

A teď bych prosil paní poslankyně a pány poslance a zejména předsedy klubů, aby mě velmi pečlivě poslouchali. Máme před sebou ještě více než hodinu jednání. Pokud bychom zařadili třetí čtení, čekalo by nás hlasování o tom, jestli můžeme hlasovat po 14. hodině o zákonech ve třetím čtení. Ale vidím jako logické, že bychom mohli postupovat tím, že budeme hlasovat o bodech, které navazují na státní rozpočet. A já si vám je dovolím ocitovat. Je to bod číslo 43, návrh střednědobých výdajových rámců, bod 44, návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, bod 45, návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, bod 46, dotační programy zemědělství, a bod 47, návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

To jsou body, které jsou zařazeny po státním rozpočtu. Protože ale není o tom rozhodnuto a středa je jednacím dnem o zákonech ve třetím čtení, i když do 14 hodin, navrhuji, abychom odhlasovali, že budeme pokračovat body 43 až 47, a to do konce jednacího dne.

O mém návrhu, aby nebylo pochyb, dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 209, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám

V hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 190 pro 138, proti 4. Návrh byl přijat. Schválili jsme tedy další postup našeho jednání.

 

Zahajuji bod číslo

 

43.
Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010
/sněmovní tisk 300/

 

Požádám pana ministra financí Miroslava Kalouska a pana zpravodaje, pana Bohuslava Sobotku, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. A konstatuji, že tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor. Usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk číslo 300/1.

Nyní prosím pana ministra financí, aby návrh střednědobých výdajových rámců odůvodnil. Pane ministře, ještě než se ujmete slova, počkám na zklidnění atmosféry v Poslanecké sněmovně. A ty, kteří nemají zájem o projednávání, prosím - přesuňte své diskuse mimo Poslaneckou sněmovnu do předsálí. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v roce 2004 se součástí našeho právního řádu, konkrétně součástí zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, stala povinnost stanovovat a především dodržovat střednědobé výdajové rámce, které se přikládají k návrhu zákona o státním rozpočtu. Mám tu čest vás informovat o tom, že rozpočet na rok 2008 je prvním rozpočtem od této chvíle, kterým tuto zákonnou povinnost vláda dodržela. V letech 2005, 2006 i 2007 tuto zákonnou povinnost vláda porušovala. Protože zákon neuvádí žádnou sankci, tak konstatovat to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Nicméně vláda je odhodlána, protože je to zákon, tento zákon dodržet také v letech 2009 a 2010. A předkládá tedy závazné výdajové rámce na léta 2009 a 2010.

Protože jsou podrobně popsány v dokumentech, které máte předloženy, nebudu vás zdržovat chrlením jednotlivých čísel. Pouze řeknu ta hlavní, že pro rok 2009 jsou výdaje centrální vlády navrženy ve výši 1 bilionu 100,9 miliardy korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP