(14.50 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Předpokládám, že opět proběhne kontrola hlasování. Takže nikdo si nepřeje vznést námitku proti výsledkům tohoto hlasování, respektive proti konfrontaci výstupu.

 

Budeme tedy hlasovat o postupu procedury, tak jak byla navržena panem zpravodajem a předsedou rozpočtového výboru Bohuslavem Sobotkou, bez úprav, neb ty nebyly schváleny.

Takže, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji hlasování pořadové číslo 153, ve kterém odsouhlasíme navrženou proceduru. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro 181, proti 5. Procedura byla schválena.

 

Nyní tedy otevírám rozpravu. Dovoluji si vám připomenout, že dle § 106 našeho jednacího řádu se ve třetím čtení státního rozpočtu koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. (V sále je hluk a neklid!)

Do této rozpravy mám dvě písemné přihlášky, kterým dám přednost před přihláškami z místa. Jako první se přihlásil pan poslanec Ivan Ohlídal. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych provedl technické opravy mých dvou pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu, které jsem načetl v rámci druhého čtení.

Tím prvním pozměňovacím návrhem je navýšení rozpočtu Grantové agentury České republiky o 20 milionů korun. Tato částka by se měla vzít z kapitoly 398 VPS ze specifického ukazatele podpora exportu, majetková újma, státní záruky, inovační pobídky. Konkrétně by se jednalo o snížení položky z investičních pobídek právě o těch 200 milionů korun.

Druhý pozměňovací návrh se týká navýšení rozpočtu vysokých škol v rámci rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 1,2 miliardy korun. Tato částka by se měla vzít opět z kapitoly 398 VPS specifický ukazatel podpora exportu, majetková újma, státní záruky, inovační pobídky. Konkrétně by mělo jít o snížení položky majetková újma právě o tuto částku 1,2 miliardy korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní taktéž s legislativně-technickou vystoupí paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Máte slovo, paní poslankyně. (V sále je stále velký hluk!)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážení kolegové. Při načítání mého pozměňovacího návrhu ve druhém čtení jsem trošku nesrozumitelně načetla jednu část svého pozměňovacího návrhu, kde se jednalo o půl miliardy do školství. Proto bych ráda toto změnila.

V kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na školní pomůcky, školení a další vzdělávání navrhuji z kapitoly VPS specifický ukazatel, podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky snížení částky položky investiční pobídky o 500 milionů korun ve prospěch školních pomůcek, dalšího vzdělávání a podobně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Vážená paní poslankyně, pouze se zeptám pana zpravodaje, zdali považuje tento přednesený návrh za legislativně-technickou úpravu. Paní poslankyně zde uvedla, že v průběhu přednesení tohoto návrhu bezpochyby došlo k chybnému přepisu, nebo stenozáznam se odlišoval od toho, co paní poslankyně byla přesvědčena, že správně načetla. Já si nejsem zcela jista, a proto, abych neučinila chybu, tak se s dovolením dotáži pana zpravodaje, jestli opravdu můžeme tuto úpravu označit za legislativně technickou, nebo jak se s tím vypořádáme.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Podle mého názoru to odpovídá dikci jednacího řádu Poslanecké sněmovny pro tu část projednávání zákona o státním rozpočtu, kterou v tuto chvíli projednáváme. Já mám avizováno několik takovýchto upřesnění z řad různých členů Poslanecké sněmovny. Myslím si, že takovéto upřesnění je možné. Není to nový výdajový návrh, nemění se žádné číselné částky, pouze se zpřesňuje položka, ze které by tyto finanční prostředky měly být odvedeny, protože v té tabulce nedošlo k přesnému zobrazení návrhu, tak jak byl zamýšlen a předložen.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, já vám děkuji, pane zpravodaji. Další přihlášku do rozpravy mám přihlášku pana poslance Paroubka, avizovanou předsedou klubu České strany sociálně demokratické jakožto přihlášku jménem poslaneckého klubu, respektive vystoupení jménem poslaneckého klubu.

Ještě předtím se hlásí ministr financí, který má ovšem přednostní právo. Takže pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Omlouvám se panu poslanci Paroubkovi. Já jsem chtěl jenom zareagovat na legislativně technické, které byly nesrozumitelně vysloveny v rozpravě.

Jsem hluboce přesvědčen, že se o žádné legislativně technické návrhy nejedná. Jsem hluboce přesvědčen a myslím si, že to kdokoliv může dokázat ze zvukového záznamu, že upřesňující položka nezazněla ve druhém čtení a že to jediné, co by procesně správně s tím měla Sněmovna udělat, je prohlásit tyto návrhy za nehlasovatelné.

Jsem však hluboce přesvědčen, že sebevědomá koalice si může dovolit tento ústupek a hlasovat s vědomím, že tady za legislativně technické návrhy byly prohlášeny návrhy věcné, které prostě byly předloženy ve druhém čtení špatně. (Potlesk z řad koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tedy pane ministře, nežádáte mne, abych hlasováním rozhodla, nebo vás respektive požádala o rozhodnutí, jaký charakter přiřkneme pozměňovacím, respektive legislativně technickým návrhům paní poslankyně Bohdalové. Až o nich budeme hlasovat, tak každý bude hlasovat s vědomím, o jaký návrh se jedná.

Nyní tedy požádám pana poslance Paroubka. Znovu opakuji, jeho vystoupení je vystoupení jménem poslaneckého klubu sociální demokracie. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, dámy a pánové, chci hovořit k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a nebudu opakovat argumenty ze svého projevu z 27. října o tom, jak je tento rozpočtový návrh asociální a jak je prvním krokem k rozbití sociální soudržnosti v České republice. To je pochopitelně názor, na kterém trvám. Teď chci na faktech ukázat, že situace koncem listopadu je ještě dramatičtější a vládní představy se dostávají do střetu s ekonomickou realitou.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP