(Schůze pokračovala ve 14.37 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání přerušené 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás ještě jednou vítám.

Odpolední jednání zahájíme bodem číslo 42, což je třetí čtení státního rozpočtu.

 

42.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
/sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Miroslav Kalousek. Již se tomu tak stalo, takže vám děkuji, pane ministře. A taktéž požádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, aby se posadil ke stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 299/2.

Dříve než otevřu rozpravu, požádám vás o vyjádření ochoty zabývati se tak důležitým zákonem, jako je zákon o státním rozpočtu České republiky, minimálně tím, že dovolíte vašim kolegům, kteří tento zájem projevují autenticky, aby slyšeli, co se zde projednává.

Požádala bych na úvod zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, aby ještě než otevřu rozpravu, uvedl soubor pozměňovacích návrhů, doprovodná usnesení a přednesl nám návrh postupu při hlasování. Děkuji.

Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou v zásadě tři dokumenty pro náš postup hlasování. Jednak je to dokument A, což jsou pozměňující návrhy k tabulkové části a k číselným položkám návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008, podle sněmovního tisku 299, a k návrhu státního rozpočtu pro rok 2008, obsaženému v usnesení rozpočtového výboru číslo 392. To je tedy část A. Pak zde máme část B, to jsou pozměňující návrhy k tabulkové části a k číselným položkám přednesené ve druhém čtení. Pak máme pozměňující návrhy, které se týkají textové části rozpočtu. Jsou to v zásadě návrhy pana poslance Petrušky.

A pak máme návrhy doprovodných usnesení. Tady jsou tři - pánů poslanců Škromacha, Koníčka a Bublana.

Já tedy navrhuji následující proceduru. Nejprve navrhuji, abychom hlasovali o pozměňujících návrzích, které směřují k usnesení rozpočtového výboru. To jsou ty návrhy, které jsou obsaženy v části B a směřují vůči usnesení rozpočtového výboru.

Po absolvování hlasování o všech těchto návrzích v pořadí, tak jak byly předneseny, čili postupoval bych v pořadí, tak jak byly předneseny, tak poté bych navrhl hlasovat o usnesení rozpočtového výboru jako o celku.

Poté co budeme mít za sebou toto hlasování, tak bych navrhoval, abychom hlasovali o všech ostatních návrzích v pořadí, tak jak byly předneseny, s jednou výjimkou. Navrhoval bych, aby se o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Bohdalové, který se týká výdajů na školství, hlasovalo před pozměňujícím návrhem pana poslance Melčáka. Čili to je jediná výjimka z pořadí, kterou navrhuji v rámci té další části procedury hlasování.

Poté co bychom absolvovali všechny tyto body, tak navrhuji, abychom hlasovali o těch změnách, které se týkají textové části rozpočtu.

Poté bychom hlasovali o návrhu usnesení jako o celku a poté bychom hlasovali o doprovodných usneseních, tak jak byla předložena.

Čili navrhuji takto hlasovat. Navrhuji držet se pořadí návrhů, tak jak byly předneseny, s jedinou výjimkou, kterou jsem zde zmínil, to znamená před hlasováním o pozměňujícím návrhu poslance Melčáka by bylo hlasování pozměňujícího návrhu poslankyně Bohdalové. Tolik tedy základní návrh procedury. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a táži se, zdali má někdo k navrženému postupu připomínku. Pan ministr financí Kalousek. Máte slovo, vážený pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já si dovolím vystoupit ještě jednou ke všem pozměňujícím návrhům. Teď dovolte připomínku k proceduře.

Je podle mého názoru navržena zcela korektně s jednou malinkou, drobnou výjimkou, a to je předřazení pozměňujícího návrhu paní poslankyně Bohdalové pozměňujícímu návrhu pana poslance Melčáka. Domnívám se, že k tomu není žádný důvod. Je každoroční běžnou praxí, že pozměňující návrhy vztahující se k jednomu a témuž ukazateli, že se na ně uplatňuje kumulativní charakter. Neprojde-li ani jeden, je to nula. Projde-li jeden, platí ta část. Projdou-li oba, tak se to sčítá. A neexistuje tady žádný racionální důvod předřazovat tento pozměňující návrh pozměňujícímu návrhu pana poslance Melčáka. Dovoluji si s tím spíš jako poslanec než jako ministr financí nesouhlasit. Sněmovna jistě rozhodne hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Samozřejmě. Táži se, zda ještě někdo další má připomínku k proceduře, tak jak ji navrhl pan poslanec Bohuslav Sobotka, respektive předseda rozpočtového výboru a zpravodaj. Pan poslanec Rath. Máte slovo, pane poslanče.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP