(10.00 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Projednáno v rozpočtovém výboru to bylo, protože máme usnesení 338/1. Požádal bych zpravodaje poslance Radima Fialu, aby nám k tomu něco řekl.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru ze dne 30. listopadu 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Po úvodním slově náměstka ministra financí pana Chrenka, zpravodajské zprávě poslance Radima Fialy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválila s pozměňovacím návrhem, který se týká účinnosti tohoto zákona a byl rozdán zde v Poslanecké sněmovně.

Dále, pane místopředsedo, se chci ještě tímto formálně přihlásit do rozpravy, kde bych chtěl navrhnout zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Hlásí se pan poslanec Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci tímto tedy navrhnout zkrácení lhůty k projednání ve třetím čtení na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, děkuji. Další příspěvek zdá se do obecné rozpravy není, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Můžeme otevřít rozpravu podrobnou. Otevírám podrobnou rozpravu. Budeme brát, že to je načteno. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu ukončíme.

Myslím, že je jasné, že jediné, o čem bychom měli hlasovat, je návrh, který v rozpravě zazněl, a to byl návrh zkrátit lhůtu k projednávání pro třetí čtení na 48 hodin. Já bych jenom zazvonil a vzápětí bychom hlasovali. Můžeme snad hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání na 48 hodin ve třetím čtení? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 141. Přítomno je 193 poslanců, pro hlasovalo 146 poslanců, proti 1. Takže návrh byl přijat. Zkrácení lhůty bylo provedeno.

 

Děkuji předkladateli. Myslím, že můžeme ukončit druhé čtení projednávání tohoto návrhu, bodu 97.

 

Zbývá nám bod

 

77.
Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky
v zahraničních operacích v roce 2008
/sněmovní tisk 347/

 

To je vlastně poslední bod série. Tento materiál by měli postupně uvést nejdřív ministryně obrany Vlasta Parkanová a pak snad i ministr zahraničí. Uvědomuji si, že tady mám omluvu, takže ten je omluven. Pravděpodobně se tohoto úkolu zhostí paní ministryně Parkanová. Já bych ji požádal, jestli by tento vládní návrh zahraničních misí přednesla. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo. Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, předkládám vám materiál Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích pro rok 2008. Tento materiál byl schválen usnesením vlády č. 1179 z 22. října letošního roku a jeho cílem je předložit návrh na zapojení České republiky do zahraničních operací pro rok 2008 v souladu se zájmy zahraniční bezpečnostní politiky České republiky a se závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodních organizacích. Tento materiál plně odráží politicko-vojenské ambice České republiky a je výrazem spoluodpovědnosti České republiky za bezpečnost naši a našich spojenců, také za obranu společných hodnot a zájmů.

Tento materiál byl projednán ve výboru pro obranu, v zahraničním výboru a taktéž byl včera projednáván na klubu sociální demokracie. Za toto projednávání bych chtěla klubu sociálních demokratů poděkovat. Bylo korektní, věcné. Uvítala bych, kdybychom tento styl práce dokázali opakovat i v dalších případech.

V oblasti západního Balkánu si zasluhuje zvýšenou pozornost především situace v Kosovu. Tato provincie Srbska, která prozatím zůstává pod správou OSN, stojí na svém historickém rozcestí. Nejasnost kolem jejího konečného statutu činí situaci v této oblasti velmi napjatou a nepředvídatelnou. Přítomnost našich jednotek v provincii je z toho důvodu důležitější než kdy dříve. Zapojení do operace KFOR v Kosovu pro nás tedy zůstává nadále prioritou a Česká republika zde předpokládá zachovat úroveň svého stávajícího zapojení.

Vzhledem k postupné redukci vojenských kapacit v operaci Evropské unie Althea v Bosně a Hercegovině se do poloviny roku 2008 navrhuje pokračovat v působení příslušníků Armády České republiky na velitelství v Sarajevu v počtu do pěti osob.

Působení v Afghánistánu je nejdůležitější operací pro Severoatlantickou alianci.

Pane předsedající, požádám, abyste zklidnil Sněmovnu a požádal o snížení hluku. Opravdu nejsem ani schopna reprodukovat text v této atmosféře.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, poslyšte, vysílání zahraničních misí je poměrně docela vážná věc. Uvědomte si, že posíláme české vojáky do zahraničí a neseme jako Parlament odpovědnost za to, že je tam posíláme. To znamená vést vážnou rozpravu o tom, co si vezmeme na triko, co si vezmeme na odpovědnost, to je jedna z ústavních povinností, které máme. Až budete zvedat ruku, tak zvedáte ruku ve velice vážné věci. Proto bych byl rád, kdyby rozprava probíhala důstojným způsobem a všichni se opravdu soustředili na to, co tady máme teď rozhodnout. Proto prosím všechny, kteří nemají v této chvíli zájem poslouchat paní ministryni, ať opustí sněmovnu, a tady se soustřeďme podle mě na tuhle dost vážnou věc, kterou musíme zvládnout.

Děkuji za pochopení. Děkuji za klid. Paní ministryně, doufám, že nebudete rušena.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji pěkně. Doufám také.

Působení v Afghánistánu je tedy, jak už jsem řekla, nejdůležitější operací pro Severoatlantickou alianci. Současná situace je však poznamenána nedostatkem materiálních a lidských zdrojů využitelných bez národních omezení. Stabilizovat Afghánistán neznamená pouze stabilizovat tuto zemi, ale zabránit šíření terorismu a teroristických organizací do okolních států a následně do celého euroatlantického prostoru. (Hluk v sále neutichá.)

Z tohoto důvodu je úspěch mise ISAF klíčový. Česká republika plánuje zvýšit svou úroveň zapojení v této misi. V roce 2008 bude proto Česká republika pokračovat v působení na mezinárodním letišti v Kábulu především prostřednictvím polní nemocnice, dále lehkou chemickou -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, nezlobte se, ale já jsem to myslel vážně. (Předsedající zvoní.) A myslím, že jsem řekl docela vážné argumenty pro to, aby tady byl opravdu klid. Já vás opravdu prosím, abyste to respektovali. Prosím.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Dále lehkou chemickou průzkumnou jednotkou a specialisty vzdušných sil. V souvislosti s darem 12 vrtulníků, z nichž první tři již byly afghánské národní armádě předminulý týden předány, Česká republika rovněž navrhuje vyslání týmu odborníků, kteří by prováděli výcvik afghánského personálu.

Nadále se předpokládá taktéž pokračování působení jednotky Útvaru speciálních operací vojenské policie, která je nasazena v sestavě britských sil v provincii Helmand na jihu Afghánistánu, a to v rámci operace ISAF.

Nejvýznamnějším záměrem působení v zahraničních misí v roce 2008 je zahájení činnosti českého provinčního rekonstrukčního týmu se zažitou nebo již se zažívající zkratkou PRT v provincii Lógar v Afghánistánu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP