(13.10 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Radima Fialu, aby se ujal slova a informoval nás o jednání rozpočtového výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru k Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2007, tisk 303.

Po úvodním slově generálního ředitele České exportní banky Taubera, náměstka ministra financí pana Janoty, zpravodajské zprávě poslance Pavla Suchánka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2007.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme nyní k rozpravě podrobné. Taktéž nemám žádné písemné přihlášky. Poprosím oba pány zpravodaje, aby načetli návrh usnesení v podrobné rozpravě. Nejprve pan poslanec Melčák, potom pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedo. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2007."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní poprosím pana poslance Fialu, aby se ujal slova a přečetl nám návrh na usnesení rozpočtového výboru.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, i toto usnesení rozpočtového výboru je shodné s usnesením hospodářského výboru. Ale já ho přečtu.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2007."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se obou zpravodajů? Nechtějí závěrečná slova.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích usnesení, tak jak byla přečtena pány zpravodaji.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 64, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji oběma zpravodajům a končím bod 70.

 

Dále budeme projednávat bod

71.
Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období 2006 - 2007
/sněmovní tisk 304/

 

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 304/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Petr Pleva, informoval nás o jednání výboru a posléze přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, školský výbor projednal Zprávu Kontrolní rady Grantové agentury o činnosti Grantové agentury a činnosti Kontrolní rady. Zjistil, že Kontrolní rada prováděla kontroly velmi pečlivě, že se díky jejím zásahům skutečně zlepšuje činnost Grantové agentury a je to financování skutečně přehledné a správné. Samozřejmě se zmenšuje počet projektů, které jsou podpořeny, ale to je tím, že nepřibývá peněz, ale to je asi debata někdy jindy a někde jinde.

Nicméně výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit tuto zprávu a já doporučuji totéž.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Z místa také neregistruji žádnou přihlášku, tedy všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Já bych poprosil pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem na usnesení.

 

Poslanec Petr Pleva: Ano, já formálně předkládám usnesení, které jste všichni obdrželi, to znamená, že výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Zprávu Kontrolní rady Grantové agentury za rok 2006.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec a zpravodaj Pleva.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Tím končím bod č. 71.

 

Zahájím bod

 

72.
Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

 

K tomuto bodu vám bylo na lavice rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu č. 88 z jeho 15. schůze ze dne 14. listopadu tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Pleva, informoval nás o jednání výboru a posléze přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, členům Kontrolní rady Grantové agentury náleží odměna podle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Je to odměna celoroční a částky, které máte uvedeny v usnesení č. 88, jsou tedy za celý rok práce a hrubého. Jednotlivým členům byly přiděleny odměny podle skutečně odvedené práce.

Navrhuji, abychom schválili toto usnesení ve znění, které vám bylo rozdáno na lavice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, končím všeobecnou rozpravu.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Pleva: Takže já formálně předkládám usnesení, ve kterém doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení - nebudu ho tady celé číst, protože jste ho všichni obdrželi tady v Poslanecké sněmovně na lavice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je přednesl pan zpravodaj.

Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji, pane zpravodaji. Končím bod 72.

 

Nyní bychom měli projednávat bod 74. Jelikož pan ministr Julínek je na dnešní jednání omluven, já bych, když dovolíte, nechal hlasovat o přesunutí tohoto bodu na závěr bloku zpráv.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP