(13.00 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Ve své zpravodajské zprávě se přihlásil pan poslanec Melčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z pololetní zprávy o činnosti EGAP i z jejího projednávání v hospodářském výboru vyplynulo výrazné zvýšení dynamiky činnosti této instituce. Podle předběžných odhadů pojistí EGAP letos úvěry, bankovní záruky související s exportem a investice českých subjektů v zahraničí v objemu zhruba 47 mld. Kč. To je v celé dosavadní patnáctileté činnosti EGAP rekordní pojištěný objem a nárůst proti loňskému roku o více než 57 %. Díky multiplikačním efektům pojištění se státní podporou tak můžeme konstatovat, že EGAP letos podpoří český vývoz za přibližně 100 mld. Kč.

Tento výsledek je dílem dvou základních faktorů.

Za prvé se v něm odráží zvýšená výkonnost českých exportérů, kterým se na rozdíl od dřívějších let, kdy jen vzácně získávali větší kontrakty a spíše fungovali jako subdodavatelé zahraničních firem, daří vyhrávat mezinárodní tendry a podepisovat vývozní kontrakty mimořádného rozsahu. Tím myslím kontrakty, jejichž hodnota převyšuje 1 mld. Kč. A daří se jim to nejen proto, že umějí nabídnout kvalitu, to je samozřejmé, ale také proto, že umějí předložit zahraničnímu kupujícímu kompletní nabídku, včetně pro něj atraktivního schématu financování a pojištění.

Za druhé má dnes EGAP tak širokou škálu různých pojistných produktů, že dokáže vyjít vstříc potřebám prakticky každého vývozce a jeho financující banky. EGAP dnes pojišťuje nejen vývozní úvěry, ať už dodavatelské, tak odběratelské, ale také úvěry pro předexportní financování, a dokonce také bankovní úvěry na financování českých investic v zahraničí. Schválně říkám dokonce, protože je to svým způsobem unikát i v mezinárodním srovnání, neboť žádná jiná obdobná instituce na světě takové pojištění nenabízí. Jde totiž o to, že vedle standardně pojišťovaných politických rizik se EGAP musí zaručit za to, že investice bude úspěšná, že bude vydělávat, a její majitel tak bude mít dostatek prostředků na to, aby mohl splácet poskytnutý úvěr. Jenom během prvního roku existence tohoto pojištění si naši investoři vzali v bankách úvěry za více než 6 mld. Kč, kterými doplnili své vlastní zdroje a realizovali investiční záměry v různých zemích světa. Dá se předpokládat, že tento způsob pronikání na zahraniční trhy bude stále používanějším, a to i díky pojištění EGAP, bez kterého by přístup investorů k finančním zdrojům byl bezpochyby mnohem komplikovanější.

Z úkolů, které si EGAP klade pro příští období, bych vyzdvihl následující tři. Je to v první řadě optimalizace výše pojistných sazeb a spoluúčasti pojištěných tak, aby byla finanční zátěž exportéra v podobě pojištění pokud možno minimalizována - jedním slovem, zlevnění služby. Dále je to podpora nehmotného vývozu cestou patřičné modifikace pojištění úvěrů na předexportní fázi, které bude možné použít i na financování vědy, výzkumu a vývoje v přímé návaznosti na export. A tím třetím úkolem je zvýšená podpora vývozních aktivit malých a středních podniků, pro které má EGAP už od začátku roku 2006 ve své nabídce zjednodušený postup při pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk. Záměrem EGAP je však pomoci i těm opravdu malým vývozcům, kteří jsou ekonomicky nezajímaví pro komerční úvěrové pojištění, ale pojistnou ochranu potřebují stejně jako ti velcí exportéři. Nová pojistka je připravena, čeká se jenom na souhlas Evropské komise.

Na závěr bych rád zdůraznil jednu věc, a to že EGAP všechny zvýšené nároky na růst pojistných rezerv a na krytí pojistných událostí, vyplývající z růstu počtu uzavíraných smluv a pojišťovaných objemů, kryje z vlastních příjmů, že jeho hospodaření je dlouhodobě vyrovnané a negeneruje žádné nároky na státní rozpočet. Na základě dosavadních výsledků EGAP jsem přesvědčen, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v příštích letech, a žádám vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom předkládanou zprávu vzali na vědomí, tak jak je doporučováno hospodářským i rozpočtovým výborem.

Děkuji vám za váš čas, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli páni zpravodajové mají zájem o závěrečná slova. Nemají.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádné písemné přihlášky, ale poprosím oba pány zpravodaje, aby zopakovali návrh usnesení.

 

Poslanec Miloš Melčák: Ano, pane předsedo. Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení. Myslím, že zpravodaj rozpočtového výboru mě jistě opraví, že je shodný. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2007."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se pana zpravodaje Fialy, jestli chce vystoupit. Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, mohu potvrdit slova kolegy zpravodaje z hospodářského výboru, že návrh usnesení z rozpočtového výboruje je naprosto shodný a zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2007."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova obou zpravodajů. Ne.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích usnesení tak, jak je přečetli oba zpravodajové.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 110 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím bod 69.

 

Než zahájím bod 70, musíme znovu hlasovat o změně zpravodaje rozpočtového výboru. Místo pana poslance Pavla Suchánka by tuto funkci zastal pan poslanec Radim Fiala.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 111 poslankyň a poslanců pro návrh 74, proti 2. Konstatuji, že pan Radim Fiala byl schválen jako zpravodaj rozpočtového výboru.

 

Nyní mohu zahájit bod

 

70.
Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2007
/sněmovní tisk 303/

 

Informace byla předložena, hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 303/1 a 303/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák. Prosím, pane poslanče, informujte nás o jednání výboru a potom následně byste přednesl návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval, že hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu generálního ředitele České exportní banky Ing. Josefa Taubera, zpravodajské zprávě poslance Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě bere na vědomí Informaci České exportní banky o podpořeném financování za 1. pololetí 2007. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2007.

Děkuji vám za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP