(12.50 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Jen formálně - předkládám usnesení výboru a komise, která jste již obdrželi písemně a která vyslovují doporučení Poslanecké sněmovně schválit Zprávu o hospodaření České televize za rok 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. O návrhu na usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 128, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení výroční zprávy o hospodaření České televize za rok 2006. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 116 pro 80, proti 3. Návrh byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji. Končím bod 67.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 68 a tím je

 

68.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007
/sněmovní tisk 291/

 

Než začneme zprávu projednávat, nejdříve požádám Sněmovnu o souhlas se změnou zpravodaje, respektive toho, kdo uvede tuto zprávu, a to je nikoli předsedkyně výboru paní Zuzka Bebarová Rujbrová, ale pan poslanec Ladislav Mlčák.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, rozhodneme v hlasování 129. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 116 pro 76, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Zprávu o peticích tedy přednese pan poslanec Ladislav Mlčák. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Dobré odpoledne. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, jedná se o obligátní záležitost, tak jak bylo řečeno řídícím schůze, zprávu o přijatých peticích v prvním pololetí letošního roku.

Poslanecké sněmovně Parlamentu bylo doručeno za toto období celkem 73 petic. Je to o 20 petic více než v porovnání s druhým pololetím loňského roku. Nárůst je zhruba o 37 %. Z celkového množství došlých petic se více než polovina týkala projektu státních maturit. Dalším takovým významným tématem bylo zdravotnictví, zejména petice za zachování Úrazové nemocnice v Brně, kterou podepsalo přes 29 tisíc signatářů. Na problematiku umístění americké radarové základny na území České republiky se zaměřilo 8 petic. Tradičním tématem zůstává životní prostředí, hranici 10 tisíc podpisů přesáhlo ještě memorandum za nápravu vztahů státu a církví v České republice. Tyto petice podepsalo celkem 168 107 lidí.

Petiční výbor vždy pravidelně posoudí každou petici z hlediska náležitostí předepsaných zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyžádá si odborná stanoviska u obsahové části petice a stanoví další postup v jejím vyřizování.

Tato zpráva byla projednána na zasedání petičního výboru 11. září letošního roku. Petiční výbor přijal usnesení pod číslem 79, které potom v podrobné rozpravě přečtu, v němž je doporučeno, aby Sněmovna vzala na vědomí tuto zprávu o přijatých peticích za první pololetí letošního roku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Ladislavu Mlčákovi. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím.

Otevírám podrobnou rozpravu a žádám o zopakování návrhu na usnesení.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Takže teď už jenom stručně: Petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, že Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Někdo jiný do podrobné rozpravy? Jiný návrh nevidím, podrobnou rozpravu končím.

 

Rozhodneme tedy o návrhu na usnesení hlasováním pořadové číslo 130, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 116 pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím bod číslo 68. Děkuji panu poslanci Ladislavu Mlčákovi.

 

Budeme pokračovat. Dalším bodem jednání je bod číslo 69. Tím je

 

69.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden-červen 2007)
/sněmovní tisk 302/

 

Ještě než zahájím tento bod projednáváním, požádám Sněmovnu opět o změnu zpravodaje, a to zpravodaje rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor původně určil zpravodajem pana poslance Pavla Suchánka, nyní navrhuje rozpočtový výbor pana poslance Radima Fialu. Myslím si, že to je bezkonfliktní záležitost. Je to návrh výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 131 a ptám se, kdo souhlasí s touto změnou zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 115 pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy zahájit a dovolte, abych informoval, že tento tisk 302 byl předložen hospodářskému výboru a rozpočtovému výboru, které jej projednaly, a usnesení vám byla rozdána včas jako sněmovní tisky 302/1 a 302/2. Prosím, aby se slova ujal nejdříve zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny, a aby se připravil pan poslanec Radim Fiala jako zpravodaj rozpočtového výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám za udělení slova. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval, že hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu zástupce Exportní garanční a pojišťovací společnosti dr. Miroslava Somola, CSc., po zpravodajské zprávě poslance Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě bere na vědomí Informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2007. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení tohoto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních a úvěrových rizik za období leden až červen 2007.

Dovolte mi, pane předsedající, abych se potom přihlásil do všeobecné rozpravy s informací o činnosti EGAP.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Radima Fialu, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2007.

Po úvodním slově náměstka generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnosti pana Somola, náměstka ministra financí pana Janoty a zpravodajské zprávě poslance Pavla Suchánka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. bere na vědomí Informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2007,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních a úvěrových rizik za období leden až červen 2007.

3. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP