(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já se nebudu dohadovat, co je důležitější, jestli výbor, nebo komise, ale v každém případě pana zpravodaje požádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku písemnou, a to poslance Zbyňka Novotného, kterému uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, jak zde uvedl již pan zpravodaj, zpráva byla velice podrobně projednána jak ve výboru, tak v komisi, takže já si dovolím jen dvě takové drobné poznámky.

Hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006 skočilo v tzv. černých číslech, jak uvádí zpráva, se ziskem 151 mil. Kč. Důvody jsou podrobně účetně popsány ve zprávě. Jde o kombinaci ekonomických a manažerských rozhodnutí a účetních operací. Jako jeden z důvodů je uveden přesun investice, nákupy nového budovy Římská 15 od Ulricha Gerstnera z Düsseldorfu za 9 mil. eur do dalšího roku. Zpráva neobsahuje výhled do roku 2007 a eventuální komentář, jak se tato přesunutá investice v roce příštím projeví.

A druhá poznámka. Co se týče osobních nákladů, ty se zvýšily o 15,8 %. Také průměrná mzda v Českém rozhlase, tj. 26 861 Kč, výrazně přesahuje průměrnou mzdu v České republice. I v případě Českého rozhlasu platí námět, který jsem původně směřoval pouze do České televize, totiž pokusit se používat jiný údaj, vypovídající o skutečné situaci zaměstnanců v Českém rozhlasu více než údaj průměrná mzda. Dále by napříště zpráva měla obsahovat informaci o kritériích hodnocení výkonu pracovníků Českého rozhlasu.

Nicméně jsou to poznámky poměrně marginální, takže se připojuji k panu zpravodaji a doporučuji zprávu schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Dále se hlásí paní poslankyně Ivana Levá. Paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, také se připojuji ke stanovisku schválit tuto zprávu a chtěla bych podtrhnout na adresu Českého rozhlasu dvě základní věci.

Čeho si nejvíce vážím z hospodaření v minulém roce, to je to, že díky aktivní činnosti pracovníků Českého rozhlasu došlo k podstatnému nárůstu počtu poplatníků o 240 tisíc, což považuji za velký úspěch. A druhá věc. Novela zákona uložila Českému rozhlasu po zvýšení koncesionářských poplatků povinnost zřídit regionální studia a připravit se provozovat digitální rozhlasové vysílání, což se Českému rozhlasu také daří, a proto se domnívám, že by měla být zpráva schválena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Ivaně Levé. Kdo dál do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo se hlásí. Ano, pan zpravodaj Petr Pleva. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Pleva: Jenom zopakuji doporučující usnesení výboru a komise, kteří doporučili Poslanecké sněmovně schválit zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy. Můžeme tedy o návrhu, který padl v podrobné rozpravě a který byl i ve všeobecné rozpravě přednesen rozhodnout hlasováním. Myslím, že poměry ve sněmovně odpovídají cca počtu o údaji na elektronickém záznamu.

Zahájím tedy hlasování pořadové číslo 127 a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování číslo 127 z přítomných 116 pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat, byl schválen, a končím bod 66.

 

Děkuji panu zpravodaji Petru Plevovi. Zahájím bod číslo 67 - požádal bych pana zpravodaje, aby přesto zůstal u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem i pro tento bod. Bod číslo

 

67.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006
/sněmovní tisk 284/

 

Zprávu projednal výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení vám byla rozdána včas jako sněmovní tisky 284/1 a 284/2. Prosím, aby se pan zpravodaj Petr Pleva ujal své zpravodajské zprávy, informoval nás o jednání výboru i stálé komise.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Stálá komise pro sdělovací prostředky i výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal velmi pečlivě zprávu České televize o hospodaření. Neshledal žádné vážnější nedostatky. Česká televize hospodaří s přebytkem, což samozřejmě je jasné, když dostala tolik navýšené koncesionářské poplatky, nicméně její hospodaření je v pořádku, nevyskytují se tam žádné operace, které by vzbuzovaly podezření. Výrok auditora je také souhlasný, takže doporučuji Poslanecké sněmovně schválit zprávu o hospodaření za rok 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku písemnou a vidím i přihlášku z místa. Do rozpravy jako první pan Zbyněk Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se paní kolegyně Levá.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stejně jako v předchozím bodě pouze dvě drobné poznámky.

Zvýšil se počet zaměstnanců, ale zvýšila se i průměrná mzda. Ta v roce 2005 činila 26 681 Kč a v roce 2006 28 554 Kč, což je nárůst cca o 2000 Kč. A tak jako předtím, jde o průměrnou mzdu výrazně nad celostátním průměrem.

Je nutné zmínit, že komentáře poslanců ke zprávě nejsou zbytečné, ba naopak. Jak můžeme zjistit ze zprávy, což je velmi pozitivní zjištění, v mém loňském komentáři zazněla pochybnost o metodě či přiměřenosti, nebo spíše neexistenci výkonu v souvislosti s odměňováním. Letos je metoda zhruba popsána jako stanovení interních cen za výkon a tyto výkony jsou účtovány mezi útvary, hodnoceno je dodržení plánu výkonu. Na tomto místě tedy nelze nenavrhnout pracovníkům ČT totéž, co jsem zde přednesl pro pracovníky Českého rozhlasu, zdali by se nezamysleli nad jiným smysluplnějším údajem, než je tzv. průměrná mzda. Jistě všichni reflektovali veřejnou debatu o tomto čistě statistickém údaji, který vzniká aritmetickým průměrem a jehož vypovídající hodnota je naprosto nulová, ne-li přímo škodlivá. Ekonomové používají výpočet tzv. mediánu, který více vypovídá, kolik skutečně bere průměrný zaměstnanec - nikoli jeden průměrný zaměstnanec spolu s jedním generálním ředitelem.

Tolik moje poznámky. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále do rozpravy paní poslankyně Ivana Levá. Další přihlášku nevidím. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jen několik slov k výroční zprávě o hospodaření České televize. Na rozdíl od předchozí zprávy, kterou jsme tady neschválili, a to byla zpráva o činnosti televize, kde jsme měli závažné výhrady k tomu, jak Česká televize plní zásadu nebo paragraf o vyváženosti a objektivitě vysílání, tak k hospodaření v České televizi máme poznámky veskrze kladné.

Chtěla bych tady navázat na předřečníky a říci, že výnosy České televize nejsou dány jenom tím, že se zvýšily koncesionářské poplatky, ale také zvýšenými obchodními aktivitami, které tvoří 34 % z celkových výnosů, což myslím, že je hodně. A ještě bych tady chtěla něco dodat maličko. Náklady narostly o 20 %, totiž Česká televize v loňském roce začala zabezpečovat nový televizní kanál, a to je ČT Sport, což není zrovna levný kanál, ale snížily se náklady na výrobu jedné hodiny, což považuji za velké pozitivum.

V návaznosti tady na poznámku o platech bych chtěla říci, že se v České televizi skutečně zvýšila produktivita práce. Oproti roku 2001 je dnes v České televizi o 200 lidí méně a přitom místo dvou programů se vysílají čtyři. Tak já myslím, že to také o něčem vypovídá. Do budoucna bych řekla, že hrozbou pro hospodaření České televize je zvyšování nákladů na šíření signálu, protože ty rostou. Česká televize bude dále vysílat analogově i digitálně, což je pro ni do budoucna největší nákladová položka DPH.

Jinak myslím, že Česká televize hospodařila velice dobře, výsledky ukazují na dbání zásady hospodárnosti, kontroly, osobní zodpovědnosti a myslím si, že zprávu můžeme bez problému schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni. Kdo dál do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Zahájíme rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP