Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. listopadu 2007 v 9.04 hodin

Přítomno: 172 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jako to již oznámil pan poslanec Oldřich Vojíř, který dnes bude hlasovat s kartou číslo 11.

Na úvod si vám dovolím sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Pavel Hojda z důvodů pracovních, pan místopředseda Jan Kasal také z pracovních důvodů, paní poslankyně Vladimíra Lesenská, pan poslanec Michal Pohanka a pan poslanec Evžen Snítilý. Ještě je zde jedna dodatečná omluva, a to pana kolegy Vladimíra Hinka.

Z členů vlády jsou omluveni: z důvodů pracovních pan ministr Václav Jehlička, od 11 hodin pan ministr Ivan Langer a pan ministr Karel Schwarzenberg, taktéž ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.

Dnešní jednací den zahájíme pevně zařazenými body. Jsou to body 12, 15, 16, 77, 73 a 89. Dále potom budeme pokračovat body ve schváleném pořadí.

Ale ještě než se začneme zabývat pevně zařazenými body, mám zde několik přihlášek k našemu dnešnímu programu jednání nebo dnům následným. Prvních z přihlášených je pan poslanec Zdeněk Lhota. Já vás poprosím pane poslanče, abyste nám přednesl svůj návrh, a vás všechny, dámy a pánové, požádám o chvilku pozornosti. (Poslanci silně hlučí.)

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi požádat o zařazení sněmovního tisku 273, kterým je vládní návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu mučení a další nelidské, kruté jednání. Tento zákon vzniká na základě nařízení Rady Evropského společenství, který vstoupil v platnost již 30. července loňského roku 2006. Nacházíme se tudíž ve skluzu, který ve Sněmovně opravdu jenom neradi vídáme.

S ohledem na bezproblémovost prvního a druhého čtení mi proto dovolte tento bod zařadit do bloku třetích čtení za bod 52 našeho schváleného pořadu, tedy jako bod 53. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám velice děkuji, pane poslanče. Ještě vás poprosím, neodcházejte, protože vzhledem k velmi vysokému hluku v sále jsem nebyla schopna zaznamenat číslo sněmovního tisku. Proto vás požádám, zdali byste byl ochoten mi ho ještě jednou sdělit.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, s ohledem na vysokou hladinu hluku v tomto sále si dovolím zopakovat, že se jedná o sněmovní tisk 273. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Sněmovní tisk 273, děkuji vám.

Další přihlášenou k pořadu schůze je paní poslankyně Helena Mallotová. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o nové zařazení sněmovního tisku 327 do druhého čtení. Jedná se o Dohodu mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k schengenskému acquis. Prosila bych, abychom tento sněmovní tisk zařadili jako první na pořadu páteční schůze, to znamená 7. prosince.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Dále vystoupí se svou žádostí pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Dneska měl být na programu bod první, a to je novela stavebního zákona. Víte sami, že tento typ zákona patří k jedněm z nejsložitějších s velkým dopadem na celou naši společnost. Z tohoto pohledu Ministerstvo pro místní rozvoj připravovalo jednoduchou, řekněme technickou novelu, která měla být uvedena v činnost v co nejkratší době. Nicméně po prvém čtení se ukázalo, že návrh na zkrácení lhůty z 60 na 30 dnů nám přinese prostor na diskusi, ve které se objevily určité pozměňovací návrhy, byť jsme volali po tom, aby jich bylo co nejméně, a byl připraven pozměňovací návrh ze strany poslance.

Abychom si vytvořili ještě další časový prostor na dořešení některých věcí a zejména v oblasti, po které nejvíce volají obce a občané, a to je v oblasti územního plánování, dovolím si navrhnout, aby tento bod číslo 12, tisk číslo 259, byl vyřazen z programu této schůze, a bude zařazen do schůze lednové. Toto činím se souhlasem předkladatele, to je Ministerstva pro místní rozvoj. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jiří Papež. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, protože zemědělský výbor projednal přikázanou novelu zákona o zemědělství, sněmovní tisk 351, dovolte mi, abych navrhl zařadit pevně druhé čtení tohoto návrhu zákona na příští týden v úterý po pevně zařazených bodech, a zároveň bych chtěl požádat o zařazení třetího čtení do bloku třetích čtení. Opakuji, že se jedná o sněmovní tisk 351. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Páni poslanci, paní poslankyně. Dovolím si vás požádat o zařazení nového bodu, který by zněl Revokace a změna usnesení číslo 508 Poslanecké sněmovny o stanovení lhůty pro projednávání sněmovního tisku 355 ve výborech. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně dalších zákonů, zákon o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění dalších zákonů a ve znění dalších předpisů - abych to zkrátil.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP