(12.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu tak řekl bych radikální jako můj předchůdce, nebudu navrhovat zamítnutí. Myslím, že je správné, aby návrh smlouvy byl postoupen do druhého čtení. V tomto směru chápu argumentaci pana ministra, který odůvodňoval, proč tento návrh je předkládán. Ale přesto se musím přiznat, asi v tomto směru je to dosti staromilské stanovisko, ale tento způsob uplatňování rovnoprávnosti žen se mi jeví poněkud zvláštní, abych parafrázoval onen známý výrok z Vančurova Rozmarného léta. Myslím, že je opravdu třeba určité věci, které doba přináší, brát střízlivě a věcně, ale tohle se mi jeví jako přístup opravdu zvláštní. Říkám ale, jsem si vědom komplikací, které by byly spojeny s tím, kdybychom to odmítli. Myslím, že bude vhodné se o těchto věcech ještě podrobněji pobavit v rámci výborového jednání.

Pokud mě paměť neklame, už se o této věci svého času jednalo. Takže není to nový problém. Teď to máme v této praktické podobě. Myslím, že nad některými jevy bychom se měli opravdu vážně zamyslet.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do otevřené obecné rozpravy. Není tomu tak, tedy tuto rozpravu končím.

Je před námi hlasování, v němž pan kolega Cyril Zapletal navrhuje zamítnutí tohoto vládního návrhu. Přivolávám naše kolegy. Zeptám se ještě na závěrečná slova místopředsedy vlády a ministra Petra Nečase, zda chce vystoupit před hlasováním se závěrečným slovem. Nechce.

Dámy a pánové, ještě vteřinu počkáme. Zároveň vás odhlašuji a prosím o opětovnou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 97. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 97 přítomno 129, pro 65. Tento návrh byl přijat.

 

Domnívám se, že se schyluje ke kontrole hlasování, tak prosím o vaši shovívavost. (Probíhá kontrola hlasování.)

Je námitka proti hlasování? Ano, prosím tedy o malou chvilku strpení. Pan kolega Václav Mencl se hlásí o slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, omlouvám se. Myslím, že se mi to stalo poprvé, ale skutečně moje hlasovací zařízení ohlásilo jiný výsledek, než jsem hlasoval, resp. ve sjetině je to jinak. Já jsem hlasoval ne, mám ano. Prosím vás o shovívavost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme o této námitce v hlasování pořadové číslo 98. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Mencla? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 přítomno 133, pro 123, pro nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 99. Táži se, kdo je pro návrh pana poslance Zapletala na zamítnutí této úmluvy. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 99 přítomno 137, pro 64, proti 67. Tentokrát návrh přijat nebyl.

 

Neregistruji, že by se blížila kontrola tohoto hlasování. Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Paní poslankyně Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Já bych byla ráda, kdyby kromě sociálního výboru to projednal ještě výbor pro evropské záležitosti, protože zdůvodňuje to evropskými směrnicemi, tak aby i tento výbor to projednal.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Druhý návrh je na projednání ve výboru pro evropské záležitosti. Má někdo další návrh na přikázání? Pan kolega Exner

 

Poslanec Václav Exner: Navrhuji projednání v sociálním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To je navrženo, prosím. Sociálnímu výboru je navrženo organizačním výborem. Zeptám se ještě - je nějaký další návrh? Není. Budeme tedy hlasovat o návrzích na přikázání.

 

Prvním návrhem je přikázání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 100 přítomno 135, pro 124, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem je přikázání výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 101. Kdo je pro toto přikázání? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 101 přítomno 135, pro 82, proti 18. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, dámy a pánové, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a výboru pro evropské záležitosti. Tím končí projednávání bodu číslo 38, sněmovní tisk 336.

O slovo se hlásí ještě paní poslankyně Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Pro stenozáznam - v hlasování pořadové číslo 95 jsem hlasovala ano, na sjetině mám křížek. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Je to úprava pro stenozáznam. Ještě pan kolega Šťastný s podobnou poznámkou má slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Omlouvám se. Též hlasování 95 - hlasoval jsem ne, na sjetině je ano. Nezpochybňuji hlasování, pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám všem, dámy a pánové. Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Uvidíme se odpoledne v 14.30 hodin, kdy začnou interpelace - nejprve na předsedu vlády do 16 hodin, poté od 16 do 18 hodin ústní interpelace na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP