(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Myslím si, že je třeba hlasovat tak, jak návrhy zazněly, tzn. nejprve o termínu, resp. to byl protinávrh, 31. květen 2008, pak bez termínu - a potom jsem rozuměl panu poslanci Moravovi, že svůj návrh na zamítnutí stahuje? Ne, že podporujete, ale ten návrh zůstává živý. Dobře. V tomto smyslu tedy budeme postupovat. Já rozpravu formálně končím.

Předpokládám vzhledem k tomu, že pan navrhovatel i pan zpravodaj vystupovali a můžeme to považovat za jejich závěrečná vystoupení, ale chtějí-li ještě vystoupit, mají k tomu samozřejmě příležitost.

Připomínám věc, která není plně obvyklá, ale vyplývá z jednacího řádu. Ten, kdo hlasuje pro návrh usnesení, má potom právo také dát návrh na revokaci. Ten, kdo hlasuje proti návrhu, tak návrh na revokaci dát nemůže.

Postup bude tedy takový, že nejprve budeme hlasovat o odročení podle § 63 odst. 1 písm. a) s časovým údajem 31. květen 2008, potom bez časového omezení, tedy do doby, než vláda předloží s věcnou podmínkou svůj vlastní návrh, a potom o zamítnutí této předlohy. Souhlasíte s tímto postupem? (Souhlas.)

Je-li s tím souhlas, tak rozhodneme v hlasování pořadové číslo 69. - Je zde ale žádost o odhlášení. Skrečuji tedy zahájené hlasování číslo 69, odhlásím vás a přihlaste se, prosím, svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 70. Kdo souhlasí s odročením projednávání do 31. května 2008, ať zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 169 přítomných bylo pro 158, proti 4, takže tento návrh byl přijat.

 

Tím v tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv
k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 350/ - prvé čtení

 

A já se rozhlížím, kdo z předsednictva vlády namísto nepřítomného ministra Petra Gandaloviče tento návrh odůvodní. Tímto šťastným je místopředseda vlády Petr Nečas. Zpravodajem je pan poslanec Václav Grüner, doufám, že je přítomen. Je.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Hlavní důvod předložení vládního návrhu zákona o ochraně práv k odrůdám je uveden v části druhé. Ta obsahuje krátkou novelu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

Odrůdový úřad Společenství vytvořený Evropskou unií pro uplatnění odrůdových práv v Evropské unii vydal pro zlepšení stavu soudního vymáhání nároků z odrůdových práv seznam soudů jednotlivých členských států EU, do jejichž působnosti spadají soudní spory ve věcech práva ochranných známek. V České republice se jedná o Městský soud v Praze a jako odvolací instance Vrchní soud v Praze.

Další změny jsou uvedeny v části první, ve které byla odstraněna všechna procesní ustanovení shodná s novým správním řádem a kde se také zavádí možnost, aby náš žadatel o udělení odrůdového práva platného v EU podal žádost prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který žádost předá Odrůdovému úřadu Společenství. Tím bude zajištěna větší možnost českých šlechtitelů chránit naše odrůdy v celé Evropské unii. (V jednacím sále je velmi rušno.)

Dále jsou zapracovány změny toliko v termínech vybírání a vracení udržovacích poplatků, a to na základě poznatků a zkušeností z praxe. Nové poplatky za trvání udržovacích práv se nezavádějí ani stávající poplatky nejsou zvyšovány.

Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Skoro se mi chce říci, není zač, když to tak vidíte kolem sebe, ale nechám si to pro sebe.

A poprosím pana poslance Václava Grünera, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Pan zastupující ministr zde zdůvodnil předkládanou novelu vládního návrhu. Já, protože to je technická novela a technická norma, nemám, co bych k tomuto zdůvodnění dodával. Jen bych chtěl říci, že návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a je slučitelný s právními akty práva Evropské unie. Přijetí této normy nemá žádný dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty.

Zároveň dávám návrh, aby byl tento návrh zákona přidělen k projednání zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do této rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru, stejně tak pan zpravodaj. Ptám se, zdali je někdo, kdo má jiný názor. Ne-li, tak přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 71. Kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zemědělskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 120, nikdo proti. Návrh byl přijat. Tisk byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 354/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych uvedl poměrně rozsáhlou novelu živnostenského zákona, která navrhuje několik změn, co se týče vstupu do podnikání v rámci povolování živnosti na základě živnostenského zákona. Prakticky všechny navrhované změny směřují ke snížení administrativní zátěže živnostníků, a jak jsem řekl, usnadnění vstupu do podnikání.

Ve stručnosti, jedná se především o to, že bude zavedena na rozdíl od stávajících 126 volných živností živnost jediná, v rámci které bude podnikatel oprávněn provozovat všechny obory činnosti, které volná živnost obsahuje. Nebude tedy muset již ohlašovat každou živnost zvlášť a mít na ni příslušné oprávnění. Logika tohoto opatření spočívá v tom, že i dnes, když sice existuje 125 volných živností, tak ještě existuje živnost 126., kterou bychom mohli jednoduše popsat jako "když se vám to tam nevešlo, připište to sem". To znamená, že když se živnostník nenajde v žádné z dnes deklarovaných 125 živností, tak si tu svoji činnost, kterou chce dělat, napíše do té volné kolonky 126. živnosti, z čehož logicky vyplývá, že dělit volné živnosti na jednotlivé je logický nesmysl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP