(12.10 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Jsou zde načítány pozměňovací návrhy, které zvyšují výdaje státního rozpočtu na příští rok. Bylo by určitě záhodno to všechno splnit, kdybychom, dámy a pánové, neměli dluhy minulých vlád, dluhy a závazky, které musíme splatit. Dluhová služba v příštím roce dosáhne 47 mld. Kč. Kdybychom tyto závazky nemuseli splatit - to jsou tedy úroky a poplatky, které platíme za dluhy minulé - tak bychom zde mohli načítat pozměňovací návrhy ne dvě hodiny, ale dva dny, a přesto bychom všechny mohli přijmout. Nemůžeme, neboť musíme splatit dluhy, které jsme v minulosti přijali.

A nyní mi, dámy a pánové, dovolte, abych načetl pouze legislativně technické úpravy položek k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru, k tabulkové části a k číselným položkám v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008, tedy k sněmovnímu tisku 299/1, jak byly nalezeny drobné chybičky a úpravy administrativou rozpočtového výboru.

Za prvé, v tabulce pod pořadovým číslem 4/34 má být správně uvedeno okres Rokycany, a ne okres Klatovy. Je to položka u města Radnice.

Druhou položkou, kterou by bylo záhodno opravit, je položka 5/21, kde má být místo město Šlenov napsáno město Šenov.

Třetí položka k opravě je položka 5/41, kde místo Královéhradecký má být uveden Moravskoslezský kraj. Jedná se o obec Jakubčovice nad Odrou.

Čtvrtá položka je pod pořadovým číslem 5/76, kde má být správně upraveno, zpřesněno, okres Plzeň-jih. Jedná se o obec Chotěšov.

Pátá položka je pod číslem 5/141, kde má být místo Moravskoslezský kraj správně uvedeno Královéhradecký kraj. Jedná se o Hořice v okrese Jičín.

Poslední položka, která byla nalezena jako ne zcela přesná, je položka číslo 5/222, kde má být správně uvedeno město Staňkov, a ne městys Staňkov.

Doufám, že tyto legislativně technické úpravou budou vámi, dámy a pánové, přijaty. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Jako poslední z přihlášených vystoupí paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, také já vystoupím pouze s návrhem na legislativní změnu, která se týká usnesení rozpočtového výboru, který zasedl a přijal usnesení k číselným položkám návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2008.

Ve výdajové části tabulky je pod pořadovým číslem 5/104, číslo kapitoly 398, kapitola VPS, program 298220, uvedena jako příjemce obec Nechvalice, okres Sedlčany, Středočeský kraj, částka 2,5 mil. Kč. Tyto údaje zůstávají nedotčeny, pouze prosím o legislativní změnu v názvu stavby. Nejedná se o výstavbu družiny v budově základní školy, ale o rekonstrukci základní a mateřské školy Nechvalice. Znovu opakuji - zůstává příjemce, zůstává částka, mění se pouze název stavby. Prosím o změnu v rámci legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Ještě jednou se hlásí pan poslanec Hrnčíř, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za to, že můj projev byl bedlivě sledován. Byl jsem upozorněn, že u položky číslo 6 legislativně technických úprav jsem se pravděpodobně přeřekl. Správně má být řečeno - položka 5/220. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vše je uvedeno na správnou míru, už nikdo nechce vystoupit, takže rozpravu končím, jak podrobnou, tak obecnou.

O slovo se přihlásil ministr financí Miroslav Kalousek. Pak dostane příležitost v případě zájmu pan zpravodaj.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Chtěl bych Sněmovně poděkovat za věcnou diskusi. Zdůrazňuji, že v tuto chvíli je samozřejmě Sněmovna suverén a bude hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které byly přednášeny z hlediska té či oné priority, a jenom Sněmovna a nikdo jiný nemůže rozhodnout o tom, jaká bude definitivní podoba zákona o státním rozpočtu

Jenom chci upozornit na to, že zazněly v diskusi některé pozměňovací návrhy, o kterých si těžko umím představit, že o nich bude možné hlasovat. Pokud byl návrh na zvýšení nějakého výdaje bilancován oproti položce Všeobecná pokladní správa, tak bych rád zdůraznil, že je to kapitola, která má více než 130 miliard a stovky položek, a že nelze hlasovat o takovémto návrhu, kdy nevíme, vůči jakému titulu ve Všeobecné pokladní správě to má být bilancováno.

Druhé upozornění, které jsem chtěl dát, je, že zákon o rozpočtových pravidlech republiky č. 218/2000 jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která je 0,3 %, tedy pro objem výdajů na rok 2008 je to přesně 3 321 930 000 Kč. To znamená, že bude mojí povinností při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích tuto výši hlídat a v okamžiku, kdy bude této výše dosaženo, pak jsem přesvědčen, že všechny ostatní pozměňovací návrhy, které jsou bilancovány vůči vládní rozpočtové rezervě, jsou automaticky nehlasovatelné, protože by tím byl porušen zákon, a zákon o státním rozpočtu je lex specialis, kterým není možno novelizovat žádný zákon, tedy ani zákon o rozpočtových pravidlech republiky.

To jsou technické mantinely některých pozměňovacích návrhů, které zazněly. Jinak za všechny děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi a ptám se pana zpravodaje, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Dámy a pánové, končím druhé čtení zákona o státním rozpočtu pro rok 2008.

 

Nyní vás seznámím s dalším plánem, který se mi zdá vzhledem k času ambiciózní, ale přesto zkusíme projednat to, co jsme si určili, že bychom měli projednat ještě dnes dopoledne. Je to bod 34, 7 a 88.

 

Bod číslo

 

34.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí
svolanou k projednání navrhovaných změn
/sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

 

Prosím ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, aby se ujal slova.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, vládní návrh k vyslovení souhlasu se změnou Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů je předkládán podruhé. Senát materiál projednal a vyslovil s ním souhlas v červnu 2006. Poslanecká sněmovna materiál zařadila na svou schůzi v březnu 2006, k vyslovení souhlasu před koncem čtvrtého volebního období v červnu 2006 však již nedošlo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP