(12.00 hodin)
(pokračuje Jakubková)

Tuto položku navrhuji posílit z položky 398 Veřejná pokladní správa. Návrh vychází ze závazků koaliční vlády zakotvených v programovém prohlášení vlády. Zdůvodnění: Obnova vozového parku tramvají a trolejbusů je dlouhodobě podfinancována. Průměrné stáří tramvají v České republice je téměř 24 let, průměrné stáří trolejbusů je 11 let a nedostatek prostředků neumožňuje zlepšit kvalitu těchto dopravních prostředků. Zvýšený počet tramvají a trolejbusů se příznivě projeví také na zlepšené kvalitě ovzduší ve městech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Věře Jakubkové v naději, že pan zpravodaj se vyrovná hlavně s tím prvním pozměňovacím návrhem.

Nyní bude hovořit pan poslanec Miroslav Svoboda, připraví se pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil se svým pozměňujícím návrhem k tomuto tisku.

Tento návrh zní: V usnesení rozpočtového výboru ze dne 21. listopadu 2008 v příloze 2 v tabulkové části II Výdaje navrhuji vypustit z tohoto usnesení

1. bod číslo 3, to je snížení položky státní dluh ve výši 1,497 mld. korun;

2. vypustit bod číslo 4.1, to je snížení položky OSFA ve výši 502 mil. korun;

3. v případě neschválení pozměňovacího návrhu pod pořadovým číslem 2 žádám hlasovat o bodech 4.2 až 5.13 jednotlivě ve smyslu jejich vyjmutí z výše schváleného usnesení rozpočtového výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Svobodovi a prosím, aby se slova ujal František Bublan a připraví se pan poslanec Daniel Petruška jako poslední z písemně přihlášených.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, každým rokem, když schvalujeme rozpočet, pamatujeme na sbory dobrovolných hasičů a na to, abychom pomohli obcím při dofinancování nákupu potřebné hasičské techniky. Nejinak chci učinit i tento rok, ale současně chci poukázat na to, že už nastaly určité problémy vzhledem k tomu, že mnoho obcí není schopno splnit podmínky, které jsou stanoveny na to spolufinancování. Ty podmínky jsou postaveny tak, že obce musejí zaplatit částku minimálně 50 % a stát může dotovat maximálně 2 miliony. Toto je dáno usnesením vlády tuším z roku 2001. Od té doby ta hasičská technika dost podražila, takže koupit takovou cisternu za 6 mil. je asi to nejlacinější, co se dá koupit, jinak to stojí víc. Z tohoto důvodu si dovolím navrhnout i doprovodné usnesení, kterým by Poslanecká sněmovna zavázala vládu k tomu, aby tyto podmínky byly změněny a peníze, které na to budou vyčleněny, mohly být lépe využity.

Dovolím si tedy přednést pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008.

1. Navrhuji v kapitole 314 Ministerstvo vnitra zvýšit částku na program 214214 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva o 100 mil. korun.

2. Příslušných 100 mil. korun navrhuji převést z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, specifický ukazatel podpora exportu, majetková újma, státní záruky a investiční pobídky.

A teď si dovolím přednést návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě novelizovat příslušné nařízení vlády a usnesení vlády, kterým se stanoví podmínky pro čerpání dotací obcím na nákup technického vybavení pro sbory dobrovolných hasičů, a to tak, aby

1. bylo možné z dotací pořizovat nejen nová vozidla, ale i jiné vybavení nutné pro hasičskou činnost,

2. bylo možné z dotací provádět i repasování starší hasičské techniky,

3. bylo možné zvýšit podíl státní dotace na celkovém objemu investice z 50 % až na 80 % a

4. zvýšit hranici pro maximální částku dotace na jednu akcii ze 2 mil. na 6 mil."

Dovolím si pozměnit úvodní větu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu novelizovat příslušné vládní nařízení a usnesení."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. O slovo se s faktickou poznámkou přihlásila paní poslankyně Věra Jakubková.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážené dámy, pánové, já se moc omlouvám, já jsem v roztržitosti načetla pozměňováky SFDI, takže tyto stahuji a nechávám pouze pozměňovací návrh k rozpočtu Ministerstva dopravy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Děkuji paní poslankyni Jakubkové. Věřím, že pan zpravodaj zaregistroval tuto úpravu.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petruška. Připraví se pan poslanec Hrnčíř a potom ještě paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslanec Daniel Petruška: Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych navrhl technickou úpravu přílohy číslo 10 k návrhu zákona o státním rozpočtu. Jedná se o vyplácení příspěvků na lesní hospodaření a mysliveckou činnost.

V části 2 Příspěvky písmeno g) navrhuji zaměnit slova ve větě "Výše příspěvku se stanoví…" místo "do" na "na 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření". A navrhuji vypustit následující odrážku: "výše příspěvku v procentech na předmět" atd.

Další navrhovaná úprava je v téže části Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého sdružení. Je to písmeno a) třetí odrážka, text "zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000" navrhuji doplnit o čárku "včetně zákresu mysliveckých zařízení instalovaných v minulých letech, na která byl poskytnut příspěvek".

Třetí úprava je taktéž v této části Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého sdružení a je to příspěvky poskytované sazbou písmeno d). Doporučuji doplnit o odrážku "souhlas uživatele zemědělských pozemků s umístěním berliček na jím používaných pozemcích".

A čtvrtá úprava je v písmenu i) v odstavci výše příspěvků. První odrážka - zrušit písmeno (?) "do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů" a zrušit úplně následující odrážku: "výši příspěvku v procentech na předmět" atd.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petruškovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Hrnčíř a připraví se paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi ještě úvodem poděkovat všem poslancům, kteří zde načítali pozměňovací návrhy, které měly naplňovat vládní programové prohlášení. Opravdu je to v pořádku, moc si toho vážím. Byl bych ale vděčný, kdyby taky vyjádřili svou vůli naplnit programové prohlášení i hlasováním, neboť tím hlavním motivem, který se programovým prohlášením nese jako nit, je nezadlužená budoucnost, snižování státního dluhu, snižování mandatorních výdajů státu, které přerostly únosnou mez, a že to projeví také ve svém hlasování o návrhu státního rozpočtu jako celku. Budou mít k tomu zcela určitě velkou příležitost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP