(10.50 hodin)
(pokračuje Grospič)

4. Oprava kostela Narození Panny Marie v Choťovicích ve výši 2 mil. korun. Příjemcem dotace je římskokatolická farnost Žehuň.

O tyto částky navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže teď prosím Miloše Melčáka. Připraví se Ladislav Skopal.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych přednesl i jménem svým i jménem pana kolegy Michala Pohanky pozměňovací návrh k zajištění plošného nárůstu prostředků na platy, rozumí se včetně příslušenství, u pedagogických pracovníků regionálního školství o cca 1,5 %.

Doporučuji, aby tyto prostředky byly vzaty na vrub následujících kapitol, eventuálně následujících ukazatelů:

1. Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa z ukazatele podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky z položky pro investiční pobídky vzít 333 mil. korun.

2. Z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa ukazatel podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky z položky pro vládní úvěry vzít částku 200 mil. korun.

3. Z kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí z ukazatele aktivní politika zaměstnanosti - tuto kapitolu snížit o 200 mil. korun.

4. Z kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí z ukazatele podpora v nezaměstnanosti vzít pro tyto účely dalších 200 mil. korun.

Toto snížení v těchto čtyřech bodech představuje celkovou částku 933 mil. korun. O tuto částku doporučuji navýšit kapitolu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli platy včetně příslušenství pedagogických pracovníků regionálního školství. Promítnutí do ukazatelů určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Doporučuji, aby se tak stalo včetně soukromých a církevních škol.

Opakuji. Částka dohromady tvoří 933 mil. korun. To by znamenalo, že tato změna v rozpočtu umožní plošný nárůst platů v roce 2008 u učitelů v regionálním školství, respektive u pedagogických pracovníků v regionálním školství, o dalších 1,5 %. Já si myslím, že nějaké další zdůvodňování tohoto opatření by bylo přímo nošením dříví do lesa. Víme, že prakticky u každého státního rozpočtu mluvíme o tom, že platby učitelů jsou velmi podhodnoceny, a vždycky usilujeme o to, aby tato položka byla navýšena.

Věřím, vážené kolegyně, věřím, vážení kolegové, že tento pozměňovací návrh podpoříte. Žádám pana ministra financí, aby ho shovívavě posoudil. A věřím, že také kolegové z opozice nebudou mít problém pro tento návrh zvednout ruku.

Děkuji vám všem za váš čas. Děkuji vám všem za pozornost, kterou jste mi věnovali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme tu dalšího. Pan poslanec Skopal. Připraví se Václav Snopek.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh týkající se zemědělství, který projednal zemědělský výbor. Myslím si, že velice důsledně, a trošku mě mrzí, že v rámci rozpočtového výboru tento návrh nebyl přijat. Myslím si, že všechny politické strany si daly určitý závazek voličům, že udržíme rozměr zemědělství, podpoříme venkov, což vlastně propojení zemědělství a venkova je zde značné. Je proto důležité, abychom venkov a zemědělství, abychom ten rozměr nesnižovali.

Z toho důvodu předkládám tento pozměňovací návrh.

1. V návrhu rozpočtu snížit položku přímé platby předfinancování ze státního rozpočtu, platby na energetické plodiny o částku 421 mil. korun a o částku 50 mil. korun snížit položku společné organizace trhu.

2. V návrhu rozpočtu zvýšit položku v programu 229220 LEADER o částku 50 mil. korun.

3. V návrhu rozpočtu zvýšit položku dotace Státního zemědělského intervenčního fondu - marketingové podpory - o částku 200 mil. korun.

4. V návrhu rozpočtu zvýšit v kapitole Neinvestiční dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím položku 5222 Český rybářský svaz o částku 1 mil. korun.

5. V návrhu rozpočtu zvýšit v kapitole Neinvestiční dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím položku 5222 Českomoravská myslivecká jednota o částku 2,5 mil. korun.

6. V návrhu rozpočtu zvýšit v kapitole Neinvestiční dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím položku 5222 Sdružení Pomoc Týn nad Vltavou o částku 0,5 mil. korun.

7. V návrhu rozpočtu zvýšit v kapitole Neinvestiční dotace občanským sdružením a ostatním neziskovým organizacím položku 5222 Sdružení Neratov, Neratov v Orlických horách, o částku 0,5 mil. korun.

8. V návrhu rozpočtu zvýšit v kapitole Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v programu 229010 položku Sdružení pomoc Týn nad Vltavou o částku 0,5 mil. korun.

9. V návrhu rozpočtu zvýšit v kapitole Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v programu 229010 položku Sdružení Neratov, Neratov v Orlických horách, o částku 0,5 mil. korun.

10. V návrhu rozpočtu zařadit v kapitole Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v programu 229010 položku Český svaz včelařů, Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum o.p.s, rekonstrukce budovy školy s částkou 4,5 mil. korun.

11. V návrhu rozpočtu zařadit v kapitole Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v programu 229010 položku Český rybářský svaz, pořízení lodě pro zajištění výkonu rybářského práva na Orlíku s částkou 1 mil. korun.

12. V návrhu rozpočtu zvýšit položku dotace agrokomplexu podpůrné programy o částku 210 mil. korun. Z toho 135 mil. korun neinvestiční dotace, 75 mil. korun investiční dotace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP