(18.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy, než ji uzavřu? Nehlásí. Rozprava je uzavřena.

Budeme hlasovat o návrzích na přikázání a na zkrácení lhůty k projednání.

 

První návrh, o němž budeme hlasovat, je návrh na přikázání této materie k projednání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 40. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 164, pro 103, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh na přikázání zní přikázat tento návrh k projednání výboru kontrolnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 pro 98, proti 7, celkem přítomno 164. Také tento návrh byl přijat.

 

Třetí návrh je na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na pět dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 42. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 přítomno 165, pro 62, proti 34. Tento návrh přijat nebyl.

 

Mám žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat o druhém návrhu, to je o návrhu na lhůtu k projednání na 30 dnů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43. Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 přítomno 128, pro 87, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému, výboru kontrolnímu a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu poslanci Branému. Končím projednávání bodu č. 17, sněmovního tisku 355 v prvém čtení.

 

Dalším bodem je podle nového programu schůze bod

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 338/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Opět zde byl návrh na projednávání podle § 90 odst. 2. Opět seznamuji Sněmovnu s tím, že proti tomuto postupu bylo vzneseno veto poslanců ČSSD. Prosím tedy opět o slovo ministra financí Miroslava Kalouska, aby tento návrh uvedl. Pan ministr Kalousek je žádán ke sněmovnímu tisku 338, rozpočtová pravidla územních rozpočtů, prvé čtení.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedající, pane premiére, dámy a pánové, dovoluji si předložit ryze technickou novelu, která umožní příspěvkovým organizacím, jejichž zakladateli nejsou centrální organizační složky státu, ale kraje, být v rovnoprávném postavení v příspěvkových organizacích, které zakládají ministerstva, a umožní jim mnohem lépe a transparentněji čerpat prostředky ze zdrojů Evropské unie, z norských fondů a z česko-švýcarské spolupráce.

Já samozřejmě respektuji veto Sněmovny k projednání podle § 90, byť zdůrazňuji, že se jedná o novelu ryze technickou. Opět si dovolím doporučit Sněmovně, aby to projednala přece jenom v co nejkratší lhůtě, protože čím déle bude trvat schvalování této novely, tím déle budou čekat příspěvkové organizace v našich regionech na postavení, které jejich kolegové, u nichž je zakladateli stát, dávno mají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Radima Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 250/2000 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Od tohoto data došlo k několika úpravám zákona, které reagovaly na nové požadavky hospodaření územních samosprávních celků.

Předložení návrhu novely zákona je vyvoláno potřebou upravit použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky. Podstatou novely zákona je tedy konkrétně v § 28 doplnění povinností příspěvkových organizací zachovávat účelovost prostředků poskytnutých od Evropské unie z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce a jejich vypořádání ke konci kalendářního roku, pokud nedojde k jejich spotřebování. Jednoznačně se zde stanovuje, že zdrojem prostředků rezervního fondu příspěvkových organizací mohou být i nevyčerpané finanční prostředky Evropské unie. V novém znění se také stanovuje oddělené sledování převedených prostředků Evropské unie a povinnost použít je pouze ke stanovenému účelu. Tímto ustanovením se převedené prostředky vylučují z běžného použití prostředků fondu a tím se posiluje jejich použití výhradně na účel stanovený poskytovatelem.

Změna zákona se uskutečňuje v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Navrhovaná úprava hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky je v souladu s navrhovanou novelou hospodaření státních příspěvkových organizací.

Důležité je podotknout, že navrhovanou úpravou nevzniknou finanční dopady na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky. Návrh nemá sociální dopady a nevzniknou dopady na životní prostředí. U územních samosprávných celků nedojde rovněž k finačním dopadům na jejich rozpočty. Půjde pouze o zviditelnění finančních prostředků určených jejich příspěvkovým organizacím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Ptám se…? Pan kolega Braný se hlásí.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážený pane ministře, k tomuto tisku chci jenom podotknout, že v podstatě navazuje na zákon č. 218 z hlediska pravidel, která už jsme projednali v rozpočtovém výboru a nebyly k nim podstatné návrhy změn. Takže doporučuji, aby byl tento tisk teď už tedy propuštěn, když není možno použít § 90, do dalšího jednání s tím, že samozřejmě si zvednu připomínku, že vláda tuto novelu již mohla mít spojenou s první, s rozpočtovými pravidly, a zapomněla na územní celky, a bylo by chybou, kdyby nebyly možné operace, které navrhuje i tento tisk č. 338. Takže jsme ho dostali. 10. října ho projednala vláda a musím zde zase jenom říci, že to nesvědčí o předvídavém přístupu ministra financí, respektive jeho aparátu. Poslanecká sněmovna je tak stavěna do pozice, kdy by vlastně měla zachraňovat mimořádnými kroky, kdyby byla ta devadesátka, neschopnost vlády, která toto mohla provázat jistou materií, kterou jsem uvedl. A jsou to technické důvody z hlediska fungování mechanismů státního rozpočtu, jeho naplňování a čerpání.

Já jsem pro projednání a doporučuji zkrácené projednání na pět dnů. Vše. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP