(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím jednu písemnou přihlášku. Slovo má pan poslanec Přemysl Rabas. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vládo, paní předsedkyně. Já bych asi začal tím, že bych se pokusil vysvětlit něco, co vyvolalo v prvním čtení trošku rozruch, a to je mé přirovnání k ženské obřízce. To nebylo míněno tak, že bych chtěl srovnávat utrpení žen v Africe s utrpením rybičky na háčku, ale že jsem chtěl naznačit, že je možné od tradice, která je dlouho zakořeněná, ustoupit. A když i Eritrea v dubnu letošního roku ustoupila od takové závažné tradice, tak si myslím, že tak kulturní stát, jako je Česká republika, by také mohl od zakořeněné tradice ustoupit.

Nemyslím tím samozřejmě obřízku, pane premiére, od té jsme snad odstoupili již dávno, možná v nějakých sektách třeba k tomu může docházet, o tom nemám informace. Chtěl jsem jenom dát do porovnání tu tradici, která někde může být velmi silná, velmi zakořeněná, může být brána jako automatická součást kultury, a přesto nemusí být dobrá.

Já jsem nedávno viděl záznam - přestože se běžně nekoukám na televizi, ale nějakým omylem se mi podařilo vidět jeden pořad z Asie, kde předváděli kulinářské výrobky a přímo v restauraci před zraky hostů upravovali rybu. Myslím si, že tím se dostávám blíže k té rybičce na háčku, protože slýchám, že nižší obratlovec, jako je ryba, nemá takové vnímání bolesti a že se s ní může nakládat trošku jinak než s teplokrevným živočichem. Ta úprava spočívala v tom, že se přední část ryby obalila do hadru, aby ta ryba zůstala živá, zadní část se zbavila šupin, lehce vykuchala, nařízla se část ocasu a položilo se to do pánve, takže se ryba vlastně zprudka opekla a pak se naservírovala na stůl tak, aby po rozbalení přední části ještě pořád otevírala hubičku a mrkala očičkama a ta zadní část těla se už dala konzumovat. To je také tradice. A kdybyste se nad tím v Číně podivovali, tak oni se budou podivovat nad vámi, že vám rybička takto upravená vadí. Je to úplně to samé. Ta ryba má vnímání bolesti, a Číňanům je to prostě jedno. A nám je zase jedno, když rybička skáče na háčku a trhá si postupně páteř, protože je to tradice.

Já chápu, že zákon má určité výjimky tam, kde to má ekonomické souvislosti atd. Snažím se to pochopit, i když s tím nemusím souhlasit, ale v případě tradice se mi to zdá skutečně poněkud úsměvné. Nevím, jestli kulturnost našeho státu se mění a jestli proto je potřeba vlastně zmírňovat zákon ve vztahu k týrání zvířat. Já jsem se domníval, že úpravy zákona by měly směřovat především k tomu, aby opatření, která zákon přináší, v některém případě třeba omezují činnosti, které směřují vlastně k prospěchu zvířete. Ten zákon například komplikuje život ornitologům, kteří odchytávají ptáky do sítí a kroužkují je. Já plně chápu a sám budu dávat v podrobné rozpravě jeden z pozměňovacích návrhů, kdy se usnadní život ornitologům, kteří svoji činnost vyvíjejí k prospěchu zvířat. Tyto pozměňovací návrhy se mi zdají přirozené a takto by se do zákona mělo zasahovat. Nemyslím si ale, že je vhodné do zákona zasahovat tak, že vlastně budu usnadňovat týrání zvířat, protože tím popíráme v konečném důsledku to, proč zákon vznikl, a mohli bychom ho zrušit jako celek.

To je v obecné rovině představení toho, co bych chtěl v podrobné rozpravě představit jako mé pozměňovací návrhy, a do podrobné rozpravy se tímto hlásím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Paní ministryně obrany Vlasta Parkanová má slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěla krátce vrátit k projednávání tohoto tématu zde ve Sněmovně v předchozím volebním období. Pan ministr jako předkladatel ví, že při projednávání tohoto návrhu ve vládě jsme se shodli na tom, že pro nedostatek času to, co mám na srdci, sdělím až zde, čili důvodem není to, že bychom spolu nekomunikovali nebo že bych ho teď chtěla nějak zaskočit.

Dovolte mi takovouto rekapitulaci. V souvislosti s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví v minulém volebním období v součinnosti s Ministerstvem zemědělství navrhovalo novelu zákona na ochranu zvířat, která by částečně připouštěla pokusy na zvířatech při testování kosmetických přípravků tam, kde dosud neexistují ověřené a na úrovni Evropské unie přijaté alternativní metody testování. Tehdejší Ministerstvo zemědělství tvrdilo zde v Poslanecké sněmovně, že jsme povinni takovou úpravu převzít, abychom harmonizovali náš vstup s Evropskou unií, přičemž se ale ukázalo, že o tom Brusel předem ujistili. Argumentem tehdejší ministryně zdravotnictví paní Emmerové dokonce bylo, že pokud nechceme riskovat žalobu Evropského soudního dvora, nemáme jinou volbu, než novou úpravu přijmout.

Já jsem zde tehdy argumentovala tím, že novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterou bylo zakázáno provádět pokusy na zvířatech pro kosmetické účely, vstoupila v platnost 1. března 2004, tedy měsíc před naším vstupem do Evropské unie. To byla situace, která nám jednoznačně umožňovala, abychom podle odstavce 4 článku 95 Smlouvy o založení ES oznámili Komisi, že si chceme ponechat v této věci vlastní úpravu. Podání takové žádost není nikterak časově omezeno a otázka tedy zní, zda Ministerstvo zemědělství, ať již zastoupené některým z předchozích ministrů nebo současným ministrem, takovou žádost podalo.

Je samozřejmé, že při takové příležitosti by bylo též záhodno do zákona přidat zákaz dovozu kosmetických výrobků testovaných na zvířatech, který už v Evropské unii platí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, paní ministryně. Zeptám se, zda někdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím žádnou přihlášku, končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Do té mám tři písemné přihlášky. První je od pana poslance Přemysla Rabase, poté pan kolega Bohatec a pan poslanec Kratochvíle. Prosím o slovo pana poslance Přemysla Rabase.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Teď to řeknu snad ve správném pořadí - nejdříve paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych se nejprve přihlásil k pozměňovacímu návrhu pana poslance Ambrozka, který není přítomen, a proto jsem si dovolil vzít to na sebe. Vy všichni jste dostali jeho pozměňovací návrh do lavic, takže bych se tím dále, jestli vám to nebude vadit, nezabýval.

Můj pozměňovací návrh sestává z pěti bodů. V prvním bodě navrhuji, aby v § 8 odst. 1 se text "s výjimkou cílených pohybových aktivit v zoologických zahradách" nahradil textem "s výjimkou cílených pohybových aktivit a předvádění zvířat zoologickou zahradou a záchrannou stanicí".

Důvod je prostý. Přestože ta změna vypadá nepatrně, jde o to, že původní návrh je předvádění zvířat v zoologických zahradách, to znamená, že je může předvádět kdokoliv.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP