Stenografický zápis 23. schůze, 7. prosince 2007


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Kratochvíle
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení

Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Klein
Poslanec Jan Vidím


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

Poslanec David Kafka
Poslanec Bohuslav Sobotka


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Tomáš Hasil
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Vlastimil Aubrecht


91. Vládní návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Zdeněk Lhota


53. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Bohuslava Sobotky, Petra Bratského, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Zdeňka Horníková


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš


90. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 296/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Úlehla


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


102. Návrh na zkrácení třicetidenní lhůty pro projednání sněmovního tisku 355 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo 11.46 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání pokračovalo ve 12.09 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Boris Šťastný


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - třetí čtení

Poslanec Radim Fiala


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Kováčik


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 327/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Helena Mallotová


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 348/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Šoltys


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 348/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. /sněmovní tisk 349/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vladimír Šoltys


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. /sněmovní tisk 349/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Petr Braný
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Miloslav Vlček


46. Dotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 352/

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Michal Hašek


47. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila ve 13.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP