(18.20 hodin)

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, jak jsem již uvedl, navrhuji následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že počet cenových kontrol a podíl uhrazených pokut jsou celkově nedostatečné, a žádá vládu, aby naléhavě učinila opatření k nápravě, a to metodickým usměrněním krajů a obcí a dozorovou činností příslušných státních orgánů, a o výsledku informovala Poslaneckou sněmovnu v příští zprávě o cenové kontrole."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Já bych poprosil pana zpravodaje, aby navrhl postup při hlasování. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já navrhuji hlasovat o dvou samostatných usneseních, to je usnesení kontrolního výboru a poté samostatné hlasování o samostatném usnesení navrženém panem poslancem Exnerem.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Mám žádost o odhlášení, proto vás odhlásím. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Pane zpravodaji, jako první bychom hlasovali o usnesení kontrolního výboru, souhlasíte s tím postupem?

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 211."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 405 z přítomných 110 poslankyň a poslanců pro návrh 106, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Nyní bychom měli hlasovat o usnesení navrženém panem poslancem Exnerem, já si ho dovolím zopakovat: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že počet cenových kontrol a podíl uhrazených pokut jsou celkově nedostatečné, a žádá vládu, aby naléhavě učinila opatření k nápravě, a to metodickým usměrněním krajů a obcí a dozorovou činností příslušných státních orgánů, a o výsledku informovala Poslaneckou sněmovnu v příští zprávě o cenové kontrole."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 406 z přítomných 110 poslankyň a poslanců pro návrh 54, proti 41. Toto usnesení nebylo schváleno.

 

Proběhne kontrola hlasovacích listin? Proběhne. (Poslanci kontrolují výsledky hlasování.) Takže usnesení navržené panem poslancem Exnerem nebylo přijato. Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 91.

 

Zahajuji bod číslo 92. Jím

 

92.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006
/sněmovní tisk 221/

 

Předloženou zprávu projednal hospodářský výbor. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 221/1. Prosím zpravodaje poslance Jana Špiku, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Špika: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi přednést usnesení hospodářského výboru ze dne 12. září ke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006, tisk 221.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta, zpravodajské zprávy poslance Jana Špiky a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006."

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, z místa se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podobné, do které taktéž nemám žádnou písemnou přihlášku, jenom poprosím pana zpravodaje, aby formálně přednesl v podrobné rozpravě číslo usnesení, abychom naplnili… V podrobné rozpravě jenom zopakujte číslo usnesení hospodářského výboru.

 

Poslanec Jan Špika: Takže hospodářský výbor na své schůzi 12. září, která byla 17. v pořadí, přijal usnesení číslo 109 ve znění, které jsem přednesl.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 407 z přítomných 115 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 92 a zahajuji bod číslo 93. Je jím

 

93.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006
/sněmovní tisk 228/

 

Předloženou zprávu projednal hospodářský výbor, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 228/1. Prosím zpravodaje poslance Milana Šimonovského, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec je omluvený. Ptám se, jestli by někdo z hospodářského výboru nezastoupil pana zpravodaje. Pan poslanec Plachý? Pane poslanče, než vám udělím slovo, nechal bych hlasovat o tom, že dojde ke změně zpravodaje.

 

Kdo souhlasí, aby zastoupil pana poslance Šimonovského pan poslanec Plachý, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 408 z přítomných 116 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 2. Konstatuji, že jsme nahradili pana poslance a zpravodaje Milana Šimonovského panem poslancem Plachým.

 

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP