(18.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Byly zaměřeny zejména na dodržování maximálních cen, maximálních přirážek a správnosti propočtů věcně usměrňovaných cen u léčiv a zdravotnických prostředků. Porušení cenových předpisů bylo prokázáno v 82 případech. Stížností bylo v této oblasti řešeno celkem osm, z toho sedm bylo hodnoceno jako neoprávněné.

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí provedla finanční ředitelství šetření zaměřená na dodržování maximální výše přirážky za výkony obchodu u výrobků farmaceutických a imunobiologických a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely ve vytipovaných lékárnách po jejím snížení z 32 % na 29 %. Výsledky tohoto šetření byly využity při rozhodování o zavedení systému diferencované maximální obchodní přirážky v závislosti na skutečně uplatněné ceně.

Další oblastí předmětu zájmu cenové kontroly je veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava. V průběhu roku bylo prověřováno 16 provozovatelů autobusové dopravy, ve 14 případech byla uložena pokuta za porušení cenových předpisů.

Cenové kontroly byly zaměřeny také na dodržování pravidel věcného usměrňování sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu, kde byla provedena u 23 subjektů a v 15 případech byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů.

V oblasti kontroly zaměřené na zneužívání hospodářského postavení prodávajícím bylo celkem provedeno 13 kontrol, v šesti případech bylo zjištěno porušení cenových předpisů.

Pokud se jedná o oblast nájemného a služeb spojených s bydlením, bylo v daném období ukončeno celkem 27 kontrol, kde podnětem k jejich provedení byla podání občanů. Ve 13 případech bylo zjištěno porušení cenových předpisů.

Během roku 2006 bylo také provedeno 50 kontrol věcně usměrňovaných cen vody pitné, vody předané a vody odvedené kanalizací. Ve správním řízení byla vydána 33 rozhodnutí o uložení pokuty. Prošetřováno bylo celkem 13 stížností, z toho bylo 9 neoprávněných.

Výše uplatňovaných věcně usměrňovaných cen za povinné technické prohlídky byla kontrolována u 19 poskytovatelů této služby. K porušení cenových předpisů došlo u 13 z nich.

Kontrolní činnost byla ve sledovaném období také zaměřena na kontrolu dodržování pravidel pro stanovení věcně usměrňovaných cen u subjektů, jež jsou držiteli oprávnění k měření emisí silničních motorových vozidel. Cenová kontrola byla provedena u 19 poskytovatelů této služby. Bylo vydáno 14 rozhodnutí o uložení pokuty.

Celním orgánům jsou svěřeny kompetence v kontrole cen u tabákových výrobků podléhajících spotřební dani. Je tak zjišťován komplexní dohled ze strany orgánů, které provádějí správu této daně. Předmětem cenových kontrol je dodržování pevných cen tabákových výrobků stanovených cenovými rozhodnutími Cenového úřadu Kolín a dodržování označování zboží cenami. Pevná cena, která je uplatňována u určených tabákových výrobků, je uváděna na tabákové nálepce a je současně základem pro určení jedné složky spotřební daně.

Ve sledovaném období bylo provedeno 611 kontrol u prodejců tabákových výrobků, včetně stánkového prodeje. Porušení cenových předpisů bylo zjištěno ve 25 případech a pokuty byly uloženy ve výši 18,6 tisíce korun, uhrazeno bylo zhruba 17,6 tisíce korun.

Významná je i cenová kontrolní činnost Státní energetické inspekce, která postupuje podle energetického zákona při kontrole dodržování ustanovení zákona o cenách v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství.

V roce 2006 orgány Státní energetické inspekce provedly celkem 215 cenových kontrol. Naprostá většina byla zaměřena na dodržování pravidel věcného usměrňování cen při výrobě, rozvodu a distribuci tepelné energie. V 36 případech bylo zjištěno porušení cenových předpisů a uloženy pokuty v celkové výši 4 234 371 korun. Z toho bylo uhrazeno 1 404 369 korun.

Krajské úřady mohou provádět kontrolu dodržování cenových předpisů u všech prodávajících, kteří realizují prodej zboží nebo poskytování služeb na území jejich působnosti. Cenové kontroly krajů jsou zaměřeny zejména na dodržování úředně stanovených cen a na dodržování povinností v oblasti označování zboží cenami a vedení cenové evidence.

Zvláštní oblastí jsou kontroly prováděné Magistrátem hlavního města Prahy - v tomto přehledu jsou zařazeny mezi kraje - v oboru taxislužby, které podléhají regulaci maximálními cenami. V této oblasti provedl magistrát ve sledovaném období 810 kontrol zaměřených na dodržování maximálních cen, vedení cenové evidence a poskytování informací o cenách služeb. Porušení cenových předpisů bylo konstatováno ve 46 případech a byly uloženy pokuty ve výši 2 142 000 korun. Uhrazeno bylo 157 tisíc korun.

Obce jsou vybaveny totožnými kompetencemi ke kontrole cen jako kraje, ale vzhledem k možnostem kapacitním a personálním obce neprovádějí časově a odborně náročné cenové kontroly a rozsah těchto kontrol není velký. Jsou prováděny téměř výhradně jen na základě stížnosti.

Dámy a pánové, to byla základní informace k tomuto předkládanému materiálu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Tento sněmovní tisk projednal kontrolní výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 211/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Vladimír Koníček, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se zprávou o cenové kontrole zabýval 21. června velmi podrobně. Vzal tuto zprávu na vědomí a vám doporučuje přijmout usnesení ve znění Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 211.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Z místa se hlásí pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, nebudu vás unavovat tak dlouho jako pan místopředseda vlády a ministr Nečas, který myslím vyčerpávajícím způsobem charakterizoval předložený materiál. Ale dovolte mi, abych se na ta čísla podíval přece jen trochu jinýma očima.

Za prvé připomenu, že, jak je uvedeno i v materiálu, v roce 2005 jsme přijali usnesení, v němž jsme požádali vládu, aby připravila návrh novely zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, kterým bude zohledněna faktická lhůta nutná k vypracování zprávy za určitý rok. To se bohužel do současné doby nestalo. Ve zprávě vláda sice konstatuje, že takové usnesení bylo, ale nereaguje vůbec na to, kdy ho plní, případně proč ho neplní. Vláda nám ovšem předložila materiál v poměrně rozumné lhůtě v průběhu dubna letošního roku za loňský rok a konstatuji k velké lítosti, že tak důležité věci, jako je cenová kontrola, jsme se věnovali až na samém konci října.

Za druhé mi dovolte, abych upozornil na to, že počet obcí 19 z více než 6300, které provedly nějakou cenovou kontrolu, reprezentuje 3 promile všech obcí, které vůbec se kontrolou zabývaly. Dovolte mi, abych vám uvedl, že jestliže finanční úřady jako vlastně rozhodující orgán pro provádění kontrol provedly za celý rok 484 kontrolních akcí, pak to pro všech osm finančních ředitelství dohromady reprezentuje 1,3 kontrolní akce denně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP