(17.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

A ty jevy, které bylo možné odvozovat, byly zpožďovány tím, že tam bylo výrazné předzásobování, a tam, kde Česká národní banka v minulosti, a teď řeknu spíše před dvěma lety než v současné době, odhadovala inflační tlaky už v průběhu měsíců března, dubna, docházelo k těm skutečným jevům s velkým zpožděním většinou v průběhu měsíce října. To jsou ale věci, které jsou odstraněny tím, že předzásobení je výrazně regulováno a v oblasti tabáku jsou probíhající skutečnosti daleko více prediktabilní a daleko více odpovídají už v současné chvíli odhadům České národní banky.

Já myslím, pane předsedo, že teď máme před sebou povinnost hlasovat o každém z těch navržených usnesení zvlášť, tak bych vás jenom poprosil, abyste označil bod, respektive sněmovní tisk, k němuž už jsem návrh usnesení přečetl.

Pro kolegyně a kolegy, poslankyně a poslance jenom uvedu, že rozpočtový výbor navrhuje ta usnesení, kterými doporučuje i Poslanecké sněmovně vzít každý z těch jednotlivých tisků na vědomí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane zpravodaji, přesto budu muset u každého bodu otevřít ještě podrobnou rozpravu a formálně budeme muset o tom ještě jednat.

 

To znamená, že otevírám přerušený bod

 

95.
Zpráva o finanční stabilitě 2006
/sněmovní tisk 241/

 

Otevřu rozpravu podrobnou. Prosím, pane zpravodaji, jenom formálně.

 

Poslanec Michal Doktor: Já myslím, že zcela stačí, když se odvolám na text usnesení, které je k dispozici každému z poslanců pod č. 279, usnesení ze 14. schůze dne 8. srpna 2007 rozpočtového výboru k tisku 241.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Končím podrobnou rozpravu.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení, které předložil pan zpravodaj. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 402 z přítomných 114 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 1. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas. Končím bod 95.

 

Zahajuji bod

 

96.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2006
/sněmovní tisk 247/

 

Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Doktor: Konstatuji, že usnesení ze 14. schůze dne 8. srpna 2007, kterým bylo vysloveno doporučení Poslanecké sněmovně, bylo rozdáno poslankyním a poslancům pod tiskem označeným jako č. 280. Je v něm konstatováno doporučení, kterým má Poslanecká sněmovna Parlamentu vzít tuto zprávu na vědomí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 403 z přítomných 118 poslankyň a poslanců pro návrh 100, proti 1. Konstatuji, že i tento návrh usnesení byl schválen. Končím bod 96.

 

Zahajuji bod

 

97.
Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2007
(Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2007)
/sněmovní tisk 268/

 

Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Doktor: Zatím jediným hlasovatelným návrhem je usnesení označené jako č. 311, usnesení ze 16. schůze dne 12. září 2007 rozpočtového výboru, kterým rovněž doporučuje přijmout Poslanecké sněmovně usnesení, kterým bere zprávu, kterou jste, pane předsedo, zmínil, na vědomí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 404 z přítomných 119 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím bod 97.

 

Děkuji panu zpravodaji. Chci se rozloučit s panem guvernérem. Pane guvernére, děkuji.

 

Budeme pokračovat bodem

 

91.
Zpráva o cenové kontrole za rok 2006
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 211/

 

Tento materiál by měl uvést pan ministr Kalousek. Já bych poprosil někoho z ministrů, aby se ujal slova. Pan místopředseda Nečas. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předložení Zprávy o cenové kontrole za rok 2006 představuje splnění úkolu uloženého zákonem o cenách. Připomínám, že zákon požaduje tuto zprávu předkládat každoročně do 31. ledna. Usnesení Poslanecké sněmovny z 29. března 2005 však konstatovalo, že se záměr zákonodárce minul účinkem, neboť vláda není schopna v termínu definovaném v zákoně předložit Poslanecké sněmovně kompletní zprávu za uplynulý rok. Sněmovna požádala vládu, aby Poslanecké sněmovně předkládala zprávu o cenové kontrole za uplynulý rok do doby nabytí účinnosti novelizovaného zákona o cenách v nejkratším možném termínu. Zpráva byla proto v souladu s tímto usnesením předložena v dubnu tohoto roku. S novelou zákona o cenách se počítá v příštím roce.

Ke zpracování zprávy byla nezbytná součinnost všech cenových kontrolních orgánů. Na základě vyhodnocení letošního sběru dat o prováděných kontrolách došlo u místních orgánů k přehodnocení dosavadního přístupu k této kontrolní činnosti a v některých případech dochází i k nárůstu počtu kontrol. Zejména některé kraje, které dříve kontroly neprováděly, přistoupily v roce 2006 k provádění cenových kontrol.

Zpráva potvrzuje průběžně zjišťované skutečnosti, tj. že rozhodující cenové kontrolní akce vykonávají finanční ředitelství a Státní energetická inspekce. Ze strany místních orgánů, to je krajů a obcí, se věnuje cenové kontrole výrazně a dlouhodobě pouze Magistrát hlavního města Prahy. Zde je nutno uvést, že zejména u krajů přetrvává nedostatek zkušeností a kvalifikovaných pracovníků k výkonu cenové kontroly. Proto se Ministerstvo financí formou instruktáží, metodických konzultací a podobně snaží být nápomocno v odstraňování těchto nedostatků.

V roce 2006 byly pracovníky oddělení cenové kontroly finančních ředitelství uzavřeny celkem 484 kontrolní akce. Celková částka pravomocně uložených pokut činí 8,3 milionu korun.

Předmětem výkonu cenové kontroly bylo ověření dodržování způsobů regulace cen stanovených zákonem o cenách, zejména maximálních cen ve zdravotnictví, pozemků nesloužících k podnikání a mléčných výrobků pro žáky. Dále byla pozornost kontroly zaměřena na další ceny zařazené do seznamu zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny, jako je například vody pitné a odváděné, výrobků a výkonů ve zdravotnictví a zdravotní péče, veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravy, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu, na ceny povinných technických prohlídek silničních vozidel, výkonu stanic měření emisí a podobně. Zneužití hospodářského postavení u cen neregulovaných bylo kontrolováno na základě podnětů firem či občanů.

Významnou oblastí, na kterou jsou zaměřeny cenové kontroly, je zdravotnictví, kde bylo provedeno celkem 143 cenových kontrol.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP