(17.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 323/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády Alexandr Vondra. Prosím, pane místopředsedo, o vaše slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, dovoluji si tímto uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místní referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Jak je známo a bylo zjevné i z předcházející debaty, stávající právní úprava místního referenda -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane místopředsedo, já se domnívám, že takhle se k vám nemůžeme chovat. Prosím všechny kolegyně a prosím všechny kolegy, aby se soustředili na bod, který projednáváme, v opačném případě, aby nás nerušili a odešli z jednacího sálu.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra: Děkuji. Jak je vám jistě známo a vyplynulo z předcházející debaty, stávající právní úprava místního referenda vytváří určitý blok či bariéru pro větší rozšíření referend a tak i přímé demokracie na místní úrovni a především vytváří náročnější podmínky pro platnost místních referend. Příliš vysoký práh účasti pro platnost v podobě 50 % všech oprávněných osob vede k tomu, že lidé, kteří se nezajímají o věci veřejné, mohou snadno blokovat zájem jiné části obyvatelstva obce na něčem se prostřednictvím referenda usnést.

Z výše uvedeného je navrhováno vládou snížení kvora pro platnost rozhodnutí v místním referendu z 50 % na 35 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Zároveň vládní návrh předkládá změnu ustanovení o počtu hlasů potřebném pro to, aby rozhodnutí v místním referendu bylo závazné. Tato změna navazuje na snížení kvora pro platnost rozhodnutí v místním referendu. Snižuje-li se totiž kvorum pro platnost rozhodnutí v místním referendu z 50 % na 35 %, pak by stávající právní úprava postačovala k přijetí závazného rozhodnutí v místním referendu nadpoloviční většinou z oněch 35 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu, tj. 17,5 %. Nově se proto navrhuje, aby rozhodnutí v místním referendu bylo závazné, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a zároveň alespoň 25 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu. (Hluk v sále trvá.)

Čili tyto dvě změny jsou jádrem vládního návrhu změny zákona. Prosím o jeho projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení, kterým je určen pan poslanec Tom Zajíček.

Ale ještě než se pan poslanec ujme slova, chci požádat nejenom všechny v jednacím sále, ale též na galeriích o to, aby respektovali, že probíhá projednávání zákonů a že každý, kdo je přítomen v jednací síni, se musí chovat tak, aby tomuto projednávání nebránil, ať je na galerii či mimo galerii. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr Vondra tady uvedl všechny podstatné náležitosti, které bylo třeba v předkladatelské zprávě říci při prvním čtení vládního návrhu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Já k tomu jenom chci dodati, že ono kvorum, které je tam obsaženo, kvorum 35 %, je na jedné straně méně přísným požadavkem pro dosažení platnosti rozhodnutí v místním referendu, ale zase na druhé straně je dostatečné pro to, aby takový verdikt, takový výsledek, mohl být brán jako relevantní.

Chci k tomu jenom doplnit to, co pan ministr neřekl ve své předkladatelské zprávě, a to jsou věci, které se týkají ústavního pořádku České republiky. Takže konstatuji, že navrhovaný zákon v podobě, jak jej vláda předkládá Poslanecké sněmovně k posouzení, je v souladu s článkem 21 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mají občané právo se podílet na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců, a je v souladu s ústavním pořádkem.

Co se týče zhodnocení této předložené novelizace s mezinárodními smlouvami, lze konstatovat, že institut místního referenda není upraven právem Evropské unie, a tudíž neurčuje našemu státu konkrétní způsob úpravy místního referenda. Konstatuji, že podle článku 25 písmena a) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech má každý občan právo a možnost bez jakýchkoliv rozdílů uvedených v článku 2 paktu a bez neodůvodněných omezení podílet se na vedení veřejných záležitostí přímo.

Poslední poznámka se týká hospodářského a finančního rozsahu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí. Navrhovaný zákon nevyvolá žádné nové nároky na státní rozpočet ani rozpočty krajů, protože se týká pouze rozhodování v rámci samostatné působnosti obcí.

To je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, ale o slovo se hlásí pan kolega Koníček, poté pan poslanec Rath.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já bych vás chtěl jenom upozornit, že jste byla někým uvedena v omyl a poté jste uvedla v omyl celou Sněmovnu, protože podle usnesení vlády č. 1030 z 12. září byl pověřen odůvodněním vládního návrhu zákona v Parlamentu České republiky ministr vnitra. Pokud od 12. září došlo ke změně na postu ministra vnitra, pak vaše úvodní slovo bylo v pořádku, pokud ne, byla jste uvedena v omyl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já jsem si vědoma toho, že došlo ke změně, která je obvykle Sněmovnou respektována, s tím, že pan ministr vnitra Ivan Langer je řádně omluven pro zahraniční cestu. Tato omluva zazněla. V těchto případech se úvodního slova ujímá někdo další z členů vlády. Domnívám se, že uvedení místopředsedou vlády bylo na místě. Děkuji vám však za vaši poznámku a můžeme pokračovat dále v jednání.

O slovo se hlásí pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, tento vládní návrh my nepovažujeme za vůbec šťastný, protože v podstatě nepřináší lidem žádné zlepšení možnosti místního referenda, zvýšení demokracie, především proto, že mění současný stav, kdy výsledek takového místního referenda je vlastně pro zastupitelstvo povinný, závazný. Vládní návrh přichází se změnou, takže ze závazného výsledku místního referenda by se stalo pouze doporučení. Což vnímáme jako krok nesprávným směrem, protože my si myslíme, že pokud je takové referendum vypsáno, tak by mělo být závazné a pod sankcí vůči příslušnému zastupitelstvu. Mimochodem tak je to dnes. Tak je to dnes.

Čili z toho důvodu, že jde o nepovedený návrh, my navrhujeme zamítnutí této předlohy. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP