(13.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Těžiště práce Poslanecké sněmovny spočívá v projednávání a přijímání zákonů, na jejichž kvalitě se kromě práce zpracovatele podílí i kvalifikovaná příprava poslanců, kteří v průběhu legislativního procesu se dost často podílejí i na konečné podobě textu. Přestože celková délka legislativního procesu je relativně dlouhá, je dosud nejmenší prostor, někdy i menší než minimální prostor, vyhrazen možnosti se s textem návrhu zákona seznámit a vyžádat si případná odborná stanoviska. Neplatí to o návrzích, jejichž předkladatelem je Senát, zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku nebo poslanec, protože třicetidenní lhůta vyhrazená pro vyjádření vlády prodlužuje lhůtu pro zařazení k projednávání na schůzi Poslanecké sněmovny. Problém však nastává u návrhů vlády, často velmi obsáhlých - vzpomeňme posledního batohu - kde postačí dosud předložení ve lhůtě deseti dnů před schůzí a kde navíc pouze výjimečně nedochází k využití nejzazšího možného termínu. Skutečnost, že harmonogram jednání Poslanecké sněmovny zařazuje před schůzi obvykle tzv. poslanecký týden vyhrazený na práci v regionech, dále komplikuje kvalitní přípravu poslanců na studium těchto návrhů.

Navrhovatelé proto doporučují určitou formu zrovnoprávnění předkladatelů, když předpokládají minimální třicetidenní lhůtu mezi doručením návrhu zákona do Poslanecké sněmovny a schůzí Sněmovny, v níž má být projednáván, u všech návrhů zákonů bez ohledu na to, kdo návrh předkládá.

Musím říci, že navrhovaná úprava je velmi jednoduchá, nemá dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, předpisy Evropské unie a mezinárodními závazky našeho státu.

Tolik zpráva předkladatele. A ještě snad jenom žádost, abyste tento vrcholně nepolitický návrh posoudili objektivně a dokonce i bez ohledu na to, zda jste momentálně v koalici, nebo v opozici, protože potřebný je pro nás všechny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předkladateli. Poprosím vás, abyste se usadil ke stolku předkladatelů.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Křeček. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, předložený návrh zákona byl na tuto pozdní dobu velmi podrobně odůvodněn a myslím, že není třeba ho dále uvádět.

Vláda má negativní stanovisko k tomuto legislativnímu počinu. Vzbuzuje samozřejmě celou řadu otázek, zda zkrácením nebo prodloužením lhůty se může také zvýšit kvalita projednávání, asi to záleží na každém z nás. Na druhou stranu však je signalizována celá řada dalších pozměňovacích návrhů k jednacímu řádu, který nepochybně čas od času musí být měněn, aby tak život Sněmovny byl aktuálně upravován. Proto doporučuji, aby byl tento návrh zákona postoupen do druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. I vás poprosím, posaďte se ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Ano, pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já předstoupím s návrhem, který je asi očekávatelný, a to s návrhem zamítnout tento návrh v prvním čtení.

Ztotožňuji se se stanoviskem vlády. Víte dobře, že jsem nikdy nebyl příznivcem příliš rychlého legislativního procesu, ale míra zpomalení legislativního procesu, která je v této zemi, už je i tak nebývalá a další prodlužování podle mého názoru nedává žádný smysl, nedává žádnou logiku. Všichni, i opoziční poslanci, mají většinou všechny vládní návrhy k dispozici samozřejmě na stránkách vlády daleko dříve. Jestli máme stanovenou lhůtu deseti dnů k doručení před začátkem schůze, víme dobře, že to je vždycky spíše patnáct až dvacet dní podle toho, kdy se návrh zákona dostane na jednání pořadu schůze. A pokládám to za rozumné. Pokud o prodloužení na třicet dní před schůzí znamená, že se nám legislativní proces protahuje o další měsíc, a když si vezmeme, že ve Sněmovně jsou to nejméně čtyři měsíce, nejméně, když všechno jde dobře a všechny schůze vycházejí krásně, aby na začátku i na konci vyšly zrovna do toho, kdy končí lhůty, pak máme dalších třicet až třicet plus x dní v Senátu a patnáct až patnáct plus x dní u prezidenta, dostáváme se s legislativním procesem nejméně na půl roku, ale mnohdy až na tři čtvrtě.

Já pokládám opravdu za nerozumné, abychom ty lhůty prodlužovali, protože pak to vede k jedinému - že všichni mají tendenci naopak své návrhy zákonů hnát v režimu § 90, naopak zkracovat lhůty pro projednání ve výborech na třicet dní, deset dní, sedm dní, pět dní. To já pokládám za daleko větší nešvar, za daleko větší problém, když není čas a prostor na to, jednat rozumně ve Sněmovně. Udělat si onen obecný názor do prvního čtení se dá opravdu během těch deseti a spíše dvaceti dnů, jak já říkám, které před tím čtením máme. Na to podrobné studium ve výborech by mělo být více času a snaha prodlužovat lhůty vepředu povede nepochybně k tomu, že se budou zkracovat lhůty pro projednání ve výborech, což já pokládám za cestu špatným směrem.

Čili doporučuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zamítla v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se hlásí pan poslanec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Opálka - já to vím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, je vidět, že pan kolega Benda je z Prahy. Asi bych měl stejný názor, ale on zřejmě neví o černém pátku, tak jak je nazván úředníky Poslanecké sněmovny, kdy v podstatě na druhý výborový týden v pátek sem přijde přehršle tisků z vlády a pak následuje poslanecký týden a pak v úterý už první čtení většinou. Takže ono je to trošku složitější pro ty, co jsou vzdálenější. A pokud chcete odkazovat na internet, tak samozřejmě, ta možnost je také, ale já jsem si ten internet vyzkoušel při tom velkém zákonu o takzvané stabilizaci veřejných financí a kupodivu tam ani nebyly uloženy všechny listy tak, jak jsme je potom dostali.

Takže já se přimlouvám za to, abychom rozumně posoudili celý návrh, případně k němu ještě diskutovali ve výboru a nepřistupovali k tomu tak zbrkle z pohledu toho, kdo to má do Sněmovny pár kroků. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, který navrhl tento předložený návrh zamítnout. Já zazvoním. (Předsedající zvoní.) Odhlásím vás a poprosím vás o vaši registraci. Odhlásil jsem vás a nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy.

 

Kdo souhlasí se zamítnutím předloženého návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 114 poslankyň a poslanců pro návrh 60, proti 51.

Chviličku počkám, protože probíhá kontrola. (Poslanci kontrolují výsledky hlasování.)

Kontrola hlasovacích listin proběhla. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Končím bod 38.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP