(15.40 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Budu velmi stručný.

Tento zákon přizpůsobuje právní řád České republiky přímo použitelnému předpisu Evropské unie, totiž nařízení Rady číslo 1236/2005 platnému již od 30. července 2006. Toto nařízení Rady stanoví zákaz vývozu a dovozu zboží, které nemá jiné využití než pro výkon trestu smrti nebo mučení, a pravidla pro povolování takového vývozu, které by mohlo použito k těmto účelům.

Zákon opravňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k rozhodování o udělení povolení a k dalším činnostem spojeným s prováděním nařízení Rady a tímto zákonem. Další pravomoci jsou dány celním úřadům, které upravují správní delikty.

Z důvodů přímé vazby - to už nebudu opakovat.

Navrhovali jsme postup podle § 90. Vzhledem k termínům, které jsem uváděl, si nemyslím, že za pozdní implementaci do našeho právního řádu je zodpovědná zrovna tato vláda, ale pokud bylo upraveno veto, asi se svět o ty dva měsíce nezboří. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Lhota. Máte slovo, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak již bylo řečeno, nezbytnost předloženého zákona vyplývá z nutnosti adaptovat náš právní řád na přímo použitelný předpis společenství, kterým je nařízení Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a současně stanovit v souladu s článkem 17 tohoto nařízení sankce za porušení tohoto nařízení a přijmout veškerá nezbytná opatření pro zajištění jejich uplatňování. Uvedené nařízení Rady stanoví pravidla společenství pro obchod s třetími zeměmi se zbožím, u kterého hrozí jeho zneužití pro výše uvedené účely. Tato pravidla mají zajistit, aby nikdo neměl prospěch z obchodu, který podporuje či jinak usnadňuje výkon trestu smrti, mučení nebo jiné zacházení či trestání, které je neslučitelné se zásadami Evropské unie a s mezinárodními smlouvami.

Návrh zákona s ohledem na jeho předmět a účel zcela správně neopakuje povinnosti vyplývající z již přímo použitelného předpisu společenství, nýbrž pouze opravuje ty činnosti, které nařízení Rady ponechává v zodpovědnosti členských států, nebo je zmocňuje k jejich provedení. Návrh zákona tak upravuje pouze práva a povinnosti osob při vývozu nebo dovozu zboží, u kterého hrozí jeho zneužití pro uvedené účely, dále výkon státní správy související s povolováním a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytované technické pomoci a správní delikty.

Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. Navržená právní úprava je přehledná a srozumitelná a neměla by vyvolávat žádné problémy při její aplikaci.

Rovněž souhlasím, a to je důležité tady zmínit, s co nejrychlejším přijetím tohoto zákona. Bez jeho přijetí totiž není nařízení Rady účinné, vymáhatelné. A vzhledem k tomu, že toto nařízení vstoupilo v platnost již v polovině loňského roku, měl by být navrhovaný zákon a nabýt účinnosti v co nejkratším čase.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se do ní pan poslanec Zdeněk Lhota. Udílím mu tedy slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, dovolte mi využít situaci a téma rozvést do trošičku širšího pohledu.

Jak již bylo řečeno, předložený vládní návrh na základě nařízení Evropského společenství se týká kontroly nad obchodem se zbožím, které by mohlo být zneužito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému či nelidskému zacházení. Určitě by bylo dobré zmínit, jaké je to vlastně zboží, které by se mohlo stát předmětem takového obchodování. Po prvním seznámení zjistíme, že se může jednat o věci, jako jsou elektrická křesla či například vzduchotěsné komory určené k popravám lidí. Přiznám se vám, opravdu se přiznám, že po celkovém seznámení se s tímto zákonem mě napadla otázka, kolik reálně takových obchodů vůbec může existovat. Vedle toho tu navíc máme zákony, které se dané problematice již dávno věnují - Všeobecná deklarace lidských práv a mnoho dalších předpisů. K otázce první se tudíž a nutně musí přidat otázka druhá. Je vůbec třeba dalšího zákona, který by nám tuto uvedenou problematiku dále upravoval?

V průběhu minulého týdne se nám dostalo v médiích, a děkuji jim za to, informace o tom, že byl otevřen případ jedné z bývalých dělnických prokurátorek, která čelí obžalobě za napomáhání k vraždě v zinscenovaném procesu s Miladou Horákovou. Dovolte mi prosím ocitovat, jaká slova při politických popravách měla zaznít: "Nelamte jí vaz ve smyčce. Uduste tu svini a ty ostatní taky." Popravená Horáková měla v bolestech umírat plných 15 minut. Fotografie z popravy se poté měly stát něco jako chloubou mezi známými. Leckdo k tomu uvádí, že tehdy byla jiná doba. Avšak historikové jednoznačně potvrzují, že bolševicko-komunistická ideologie zůstává beze změny, tudíž stále stejná.

Dámy a pánové, proč to zmiňuji. Legislativy nám skutečně permanentně narůstá. Otázka zní, kdy se ještě jedná o právní prostředí, o kterém zde tak často mluvíváme, a kdy už sami sebe začínáme uzavírat do vzduchotěsné komory. Nicméně schválením předloženého zákona si připomeňme nedotknutelnost lidského života a odsud prosím začněme uvažovat i o jeho opravdových hodnotách.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy jsem nezaznamenala, rozpravu tedy končím. Nepadl v ní ani návrh k dopracování, ani k zamítnutí tohoto zákona. Budeme se tedy zabývat otázkou přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má prosím někdo z vás jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování pořadové číslo 131, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání, nechť stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců se pro návrh vyslovilo 115, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Končím projednávání sněmovního tisku 273.

 

Dalším pevně zařazeným bodem pro dnešní odpoledne je bod 35 našeho programu jednání, kterým je

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede již připravený ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Vážený pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Ve stručnosti uvedu další, myslím, že za ten rok, co jsem v úřadě, čtvrtou novelu zákona o ochraně spotřebitele. Tento zákon je pravděpodobně nejčastěji novelizovaným zákonem v poslední době. Není to proto, že bychom byli blázni na ministerstvu a tyto novely si zase vymýšleli jako nějakou dobrou zábavu, ale je to prostě proto, že ve všech zmíněných případech, kdy jsem tady stál s další novelou zákona na ochranu spotřebitele, tak to bylo vynuceno nějakým právním předpisem Evropské unie. Nejinak je tomu i nyní, kdy jde o transpozici směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách do našeho právního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP