(11.30 hodin)
(pokračuje A. Černý)

Zdůrazňuji, že v těchto zemích nelze vyloučit možnost infiltrace ozbrojených sil teroristickými skupinami, jak už bylo zde dnes zmíněno, a znovu připomínám, že účastníci kurzů budou ozbrojeni. Dovedete si představit, jaká bezpečnostní opatření by provázela takovou skupinu Afghánců či Iráčanů, pokud by měli tři měsíce pobývat např. v Británii nebo dokonce ve Spojených státech? Česká republika je přitom všeobecně vnímána a často se sama prezentuje jako věrný spojenec Spojených států amerických. Dokonce jsme si v této souvislosti vysloužili pochvalu od samotného amerického prezidenta. Na světě snad neexistuje jediný terorista, který by si tyto souvislosti neuvědomoval. Jak dlouho si ještě budeme namlouvat, že se nám nemůže stát něco podobného, co už zažili např. obyvatelé Londýna nebo Madridu?

Při projednávání tohoto tisku ve výboru pro obranu jsme byli ujišťováni, že naši zpravodajci rozptýlí obavy členů výboru a že nás ještě před dnešním jednáním ve Sněmovně budou informovat o způsobu eliminace bezpečnostních rizik. Konstatuji, že do dnešního dne se nic takového nestalo. Pravděpodobně proto, že účinně eliminovat tyto hrozby prostě nelze.

Proto vás, vážení kolegové, vyzývám, abyste nesouhlasili s pobytem příslušníků ozbrojených sil Afghánistánu, Alžírska, Iráku a Tuniska za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Černému. Paní ministryně obrany Vlasta Parkanová chce také vystoupit v rámci obecné rozpravy. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Myslím, že jsem poskytla ve svém úvodním slově vyčerpávající informaci. Chci pouze reagovat na slova pana zpravodaje v tom smyslu, že výboru pro obranu byla v té části, na kterou upozorňuje, poskytnuta zpráva v režimu důvěrném. Jistě jako člen tohoto výboru bude mít možnost, pokud již tak nenastalo, se s touto informací, která má určitý stupeň utajení, seznámit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Pan kolega Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, v předloženém usnesení k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států, a to za účelem jejich účasti ve výcvikových kursech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice, mám pouze jednu poznámku. Právě se to týká té žádosti, o které se paní ministryně zmiňovala.

Osobně se domnívám, že žádost na bývalého ministra obrany Jiřího Šedivého měl podat jeho britský protějšek nebo britská vláda. Myslím si, že se stala chyba, že tuto žádost podala Její Excelence velvyslankyně Velké Británie paní Linda Duffieldová. Předpokládám, že vláda si vezme z tohoto postupu pro příště jakési východisko a bude požadovat přímo požadavek vlády příslušného státu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní se hlásí o slovo pan kolega Michael Hrbata.

 

Poslanec Michael Hrbata: Vážená paní místopředsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych říci, že působení a výsledky výcviku britského výcvikového týmu lze hodnotit ve Vyškově velmi kladně. Mají obecný přínos pro Českou republiku, pro Armádu České republiky a taktéž pro vyškovskou posádku.

Plně chápu obavy pana zpravodaje na prověření vojáků nastupujících do jednotlivých kurzů a předpokládám, že česká vojenská zpravodajská služba se tím bude zabývat a před každým nástupem toto bude provedeno. Jsem taktéž velmi rád, že nás paní ministryně ujistila o tom, že povolení jednotlivých kurzů podléhá rozhodnutí Ministerstva obrany a bude tomu dávána náležitá důležitost.

Já jsem z Vyškova, a proto bych vás chtěl požádat v rámci Vyškova o podpoření tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Hrbatovi. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není-li taková, končím obecnou rozpravu.

Otevírám rozpravu podrobnou. Písemné přihlášky do podrobné rozpravy nemám, prosím vaše přihlášky nyní. Je třeba alespoň v rámci podrobné rozpravy přednést návrh usnesení, o němž by bylo posléze možno hlasovat.

Pan poslanec Alexander Černý se hlásí o slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s pobytek příslušníků ozbrojených sil Afghánistánu, Alžírska, Iráku, Maroka a Tuniska za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice s tím, že počet příslušníků ozbrojených sil těchto států vyslaných do výcvikových kurzů nepřesáhne v žádném okamžiku 50 osob a délka jejich pobytu bude činit maximálně tři měsíce."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl návrh usnesení, který je totožný s usnesením výboru pro obranu, který nám byl písemně rozdán. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak, končím také podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že jde o návrh usnesení, který se týká pobytu cizích vojsk na území České republiky, bude potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Prosím proto, aby bylo podle článku 39 odstavec 3 Ústavy České republiky nastaveno kvorum na 101. Už se tak stalo, můžeme si všichni zkontrolovat na světelném displeji. Já jsem také přivolávala do Sněmovny všechny poslance.

Doufám, že měli možnost již přijít a že mohu zahájit hlasování, v němž rozhodneme o návrhu usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s pobytem příslušníků ozbrojených sil Afghánistánu, Alžírska, Iráku, Maroka a Tuniska za účelem jejich účasti ve výcvikových kursech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice s tím, že počet příslušníků ozbrojených sil těchto států vyslaných do výcvikových kursů nepřesáhne v žádném okamžiku 50 osob a délka jejich pobytu bude činit maximálně tři měsíce."

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 72, které jsem zahájila. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 72, přítomno 137, pro 108, proti 18. Usnesení bylo schváleno.

 

Konstatuji, že tímto přijatým usnesením jsme se vyrovnali s bodem číslo 102. Končím projednávání sněmovního tisku 270.

O slovo se hlásí nyní pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, přicházím s prosbou. Stala se mi nemilá věc - rozdal jsem vám při projednávání bodu číslo 8, sněmovní tisk 225, svůj pozměňovací návrh. Z důvodu neodkladných záležitostí jsem musel odběhnout a nestačil jsem ho načíst. Mám prosbu - zda by Sněmovna mohla rozhodnout o tom, že se tento bod znovu otevře a bude mi umožněno přihlásit se k tomuto již rozdanému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. My jsme se s panem poslancem radili o možném postupu. Myslím, že nejjednodušší bude, když Sněmovna rozhodne o tom, zda souhlasí s tím, že se znovu otevře tento bod a budeme to mít bez velkých diskusí vyřešeno.

 

Prosím tedy Sněmovnu o hlasování, zda se můžeme vrátit k bodu číslo 8.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 73. Táži se Sněmovny, zda je pro. Kdo je proti

V hlasování pořadové číslo 73 přítomno 136, pro 86, proti 2. Panu poslanci Bublanovi bylo vyhověno. Děkuji všem kolegyním a kolegům za tuto vstřícnost.

 

Prosím pana kolegu Bublana, jsme-li v bodě číslo 8, aby ještě přednesl své poznámky, které se týkají podrobné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP