(11.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byly návrhy pana poslance Melčáka. Nyní mám zde přihlášku pana kolegy Václava Snopka. Prosím.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vás nejprve požádat o to, abyste si vyměnili pozměňovací návrhy k tisku 225. Dostali jste první a upravenou verzi. Ta upravená verze je ta, kterou předkládám a taktéž se k ní hlásím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji také. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není taková, podrobnou rozpravu končím.

Tím jsme se vypořádali s druhým čtením sněmovního tisku 225 bodu číslo 8 našeho programu. Poděkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji a můžeme se zabývat dalším bodem.

Tím dalším bodem - a přečtu pořadí bodů, aby byli připraveni jak předkladatelé, tak zpravodajové. Pořadí dalších bodů je toto: body č. 100, 102, 107, 108, 61. To jsou zatím body, které jsme si přednostně zařadili na dnešní den.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu číslo 100, kterým je

 

100.
Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky
v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2006
/sněmovní tisk 249/

 

Tento materiál uvede paní ministryně obrany Vlasta Parkanová. Prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky je materiál, který předkládám za období červenec až prosinec 2006. Předkládám jej v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny České republiky č. 519 z 22. října 1999 o vysílání ozbrojených sil České republiky mimo území našeho státu a pobytu cizích vojsk na území České republiky. Jedná se o souhrnnou a pravidelnou informaci o působení sil a prostředků Armády České republiky ve všech zahraničních operacích v uvedeném období.

Cílem předkládaného materiálu je informovat Parlament České republiky o politických, vojenských a finančních aspektech působení jednotek Armády České republiky v Bosně a Hercegovině, v provincii Kosovo, v Iráku a Afghánistánu. Materiál zahrnuje informace o vnitropolitické situaci a o operačních úkolech kontingentů Armády České republiky v jednotlivých zemích. Materiál dále informuje o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v operaci k zajištění summitu NATO v Rize a o působení příslušníků Armády České republiky v operaci k zajištění ochrany vzdušného prostoru pobaltských republik.

V hodnoceném období působilo v zahraničních operacích téměř 900 příslušníků Armády České republiky. Plnění úkolů vojenské služby v zahraničí po boku spojenců a koaličních partnerů je praktickým vyjádřením odhodlání České republiky převzít svůj díl odpovědnosti za vývoj mezinárodního bezpečnostního prostředí.

Nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v hodnoceném období bylo v plném rozsahu hrazeno ze schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany bez dodatečných požadavků na jeho navyšování.

Prosím o projednání předloženého materiálu a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní ministryni obrany. Upozorním vás na to, že sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 249/1. Slovo má nyní zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, aby nás informoval o jednání a usnesení výboru pro obranu.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu na své 15. schůzi dne 12. září 2007 přijal usnesení k Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006, ke sněmovnímu tisku 249. Po odůvodnění prvního náměstka ministryně obrany Martina Bartáka, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, písemné přihlášky nemám. Ptám se, zda se někdo hlásí. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu a můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Slovo má pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není žádná taková přihláška, proto podrobnou rozpravu také končím.

Je před námi hlasování o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámil zpravodaj výboru pro obranu pan poslanec Antonín Seďa. Já toto usnesení zopakuji. Zní takto: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006."

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme nyní. Zahajuji hlasování pořadové číslo 71. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 přítomno 130 poslanců, pro 95, proti 15. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s usnesením byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 100 sněmovního tisku 249.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, bodu č. 102. Je to

 

102.
Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil
cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných
Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice
/sněmovní tisk 270/

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 270, jak už jsem řekla. Jeho součástí je také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. O slovo opět požádám ministryni obrany Vlastu Parkanovou.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, k tomuto předloženému vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice, který byl vládou České republiky schválen usnesením z června letošního roku, vám chci sdělit následující.

Britský tým působí na území České republiky na základě rozhodnutí Parlamentu z roku 2000. Toto rozhodnutí bylo v roce 2005 prodlouženo o dalších pět let. Při rozhodování o pobytu britského týmu Parlament vždy rozhodl též o pobytu příslušníků ozbrojených sil členských států NATO a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír, kteří jsou vysíláni do kurzů pořádaných britským týmem. Tento postup vyplývá ze skutečnosti, že posluchači kurzů jsou v jejich průběhu organizováni jako vojenská jednotka a nosí zbraň.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP