(11.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

Ptám se na závěrečná slova ministra a pana zpravodaje. Závěrečná slova nechcete.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám žádné písemné přihlášky. Z místa se také nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a zpravodajovi a končím bod č. 4 dnešního programu.

Předávám řízení paní kolegyni Němcové.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat bodem č. 8 podle programu našeho jednání. Tímto bodem je

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

 

Požádám opět pana ministra průmyslu a obchodu Martina Římana o slovo, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Pan ministr ze stejných důvodů jako v předešlém případu se úvodního slova vzdává.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za toto zrychlení.

Oznamuji, že návrh v prvním čtení byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Usnesení hospodářského výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 225/1. Slovo nyní patří zpravodaji hospodářského výboru panu poslanci Břetislavu Petrovi. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Břetislav Petr: Paní předsedající, dámy a pánové, uvedená novela zákona o státní báňské správě, výbušninách a hornické činnosti reaguje na to, že do části, která se týká hornické činnosti a výbušnin, je nezbytné aplikovat nařízení EU.

Je třeba říci jednu záležitost, že převážná část připomínek, které přišly, a převážná část pozměňovacích návrhů v počtu asi sto, se týká oblasti nakládání s výbušninami. Je vidět, že byť je to záležitost, které rozumí celkem malý počet lidí v naší republice, je to asi atraktivní oblast, když přišlo tolik pozměňovacích návrhů. Hospodářskému výboru v oblasti týkající se výbušnin přišlo přes sto pozměňovacích návrhů. Je třeba říci, že se pozměňovací návrhy týkaly těchto základních aspektů, především aby kompetence Českého báňského úřadu byly sdíleny s někým jiným. Tyto návrhy nemohly být pochopitelně akceptovány, protože o kompetencích rozhoduje vláda, a bylo přijato to, jak to bylo v původním vládním návrhu.

Druhou záležitostí, která byla výrazným způsobem připomínkována, je delaborace vojenské munice a střeliva. Z toho, kolik pozměňovacích návrhů přišlo, je asi zřejmé, že je to výnosný obchod, ale tato záležitost nemůže být řešena v části, která se výhradně týká použití střeliva pro civilní účely. Proto všechny návrhy na delaborace, které by měly být součástí tohoto zákona, byly zamítnuty.

Velká diskuse byla k záležitostem, které se týkají přepravy výbušnin. Byla vznesena celá řada připomínek k termínu, že jakákoli přeprava výbušnin by měla být signalizována a dána ve známost Českému báňskému úřadu pět dnů předtím, než ji chceme provádět. Pochopitelně to narazilo na odpor. Je přijata zásada, že to stačí oznámit 24 hodin před zahájením přepravy, s tím, že v budoucnu by měl být pohyb vozidel sledován pomocí satelitu.

Celá řada pozměňovacích návrhů se také týkala vývozu a dovozu výbušnin. Některé z návrhů, které chtěly zkrátit dobu pro projednání, aby byl povolen zejména vývoz výbušnin na pět dnů, se ukázaly jako totální nonsens. Zůstalo u původního návrhu, jak je ve vládním návrhu.

Dámy a pánové, je třeba říci, že bylo dosaženo nebývalé shody při projednávání na hospodářském výboru a že převážná část návrhů, které postupují do závěrečného čtení, byla schválena jednoznačně.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Snopek má slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych navázat na zpravodajskou zprávu pana kolegy Petra a uvedl bych některé skutečnosti týkající se projednávaného zákona.

Mezi prvním a druhým čtením bylo diskutováno obrovské množství pozměňovacích návrhů. Vyplývá to z toho, že původní návrh na vrácení k dopracování neprošel. Byli jsme vedeni snahou, aby se tento zákon dostal do takové podoby, aby byl funkční a splnil hlavní podstatu, proč byl předkládán. Je to především otázka bezpečného nakládání s výbušninami a zabezpečení činnosti v této oblasti tak, aby se podle ní nechalo skutečně postupovat.

Chtěl bych požádat Sněmovnu o podporu návrhů, které projednal hospodářský výbor a kterých není málo.

Především chci ještě ale uvést, že i stávající text zákona, pokud by prošly všechny pozměňovací návrhy, jak byly v hospodářském výboru projednány, bude mít některá úskalí. Především se jedná o to, že je zapotřebí respektovat všechny platné zákony, které se výbušnin týkají. Domnívám se, že toto množství předpisů a zákonů by bylo zapotřebí přepracovat do samostatného zákona o výbušninách.

Prakticky nepřicházely žádné připomínky v oblasti zákona, které se týkaly důlní činnosti. Minimum připomínek bylo k návrhům, které se týkaly sankcí. Proto si dovolím v podrobné rozpravě předložit některé další pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, registruji, že se hlásíte do podrobné rozpravy. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Není-li taková přihláška, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které jsem jako prvního měla přihlášeného pana Melčáka, který teď telefonuje. Prosím pana poslance Melčáka - byla zahájena podrobná rozprava a je prvním písemně přihlášeným do rozpravy, aby přednesl své pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který má čtyři body a který vám byl rozdán na lavice.

Chtěl bych pouze doplnit, že pokud jde o hasičský záchranný sbor podniků, který je definován v pozměňovacím návrhu 1 a v odstavci 2, nejedná se o jednotky dobrovolných hasičů, ale je to například sbor, který se jmenuje Hasičská záchranná jednotka Českých drah, která potřebuje pro výkon služby často při vážných haváriích, aby se tento zákon na ni nevztahoval a mohla výbušniny použít.

Jestli mohu poprosit zpravodaje, žádal bych, aby body 1 a 2 mých pozměňovacích návrhů a body 3 a 4 byly potom hlasovány samostatně v rámci hlasovacího schématu.

Děkuji vám všem za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP