(10.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže snad už je to teď vše. Nikdo nic nenamítá. Můžeme tedy skutečně začít mluvit o bodu č. 17. Máme už tady náměstka primátora hlavního města Prahy pana Rudolfa Blažka. Už jsem ho přivítal. Požádal bych ho nyní, aby uvedl změnu zákona o hlavním městě Praze. Sněmovní tisk máme jako číslo 160, jsme ve druhém čtení.

Prosím, pane náměstku, máte slovo.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, jak bylo uvedeno, předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Po prvním čtení, kdy byl přikázán tento náš návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, proběhla v rámci jednání výboru skutečně velmi rozsáhlá a složitá a dlouhá diskuse. Na základě této diskuse souhlasím s tím, že za předkladatele při vypuštění bodu 5, o čemž bude pravděpodobně, nebo s největší pravděpodobností hovořit pan zpravodaj, kdy výbor doporučuje vypustit bod č. 5, a to je konkrétně návrh změny § 44 odst. 3 písmeno c) s tím, že pokud Sněmovna bude ochotna podpořit čtyři body, tak pro hlavní město Prahu je to samozřejmě akceptovatelné.

Nechci mluvit dlouho, protože v rámci prvního čtení moje předkládací zpráva byla poměrně rozsáhlá, nicméně ještě poslední komentář k mému předkladu. Během příštího roku dojde k předložení komplexní novely zákona o hlavním městě Praze ze strany Ministerstva vnitra, na kterém je pracováno intenzivně i ve spolupráci s hlavním městem Prahou, a proto i ten bod č. 5, to znamená doplnění příslušného § 44, bude v této komplexní novele obsažen, čili v našem případě samozřejmě souhlasíme s tím, že pokud Sněmovna toto podpoří, je to v souladu s naším přáním.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Děkuji, pane náměstku. Teď bych požádal pana poslance Sunkovského zřejmě, protože je zpravodajem výboru pro veřejnou správu. Vy jste se zabývali tímto návrhem a máte dokonce i usnesení, které nám bylo rozdáno jako tisk 160/2. Prosím, můžete nás informovat o závěrech výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Dobrý den, vážení kolegové, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro regionální správu a rozvoj. Je to usnesení č. 59.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 13. schůzi po odůvodnění magistra Rudolfa Blažka, prvního náměstka primátora hlavního města Prahy, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Sunkovského a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 160 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu - v článku 1 vypustit bod 5,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

To je znění usnesení, které přijal k tomuto výboru. Já bych jenom doplnil, že v podstatě ve své zpravodajské zprávě v prvním čtení jsem poukazoval na rozpornost a na problematiku článku 5. Výbor se ztotožnil s mým návrhem, přijal usnesení, které vám bylo rozdáno, a ztotožnil se v podstatě s tím návrhem i pan předkladatel.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám tady písemné přihlášky. Ptám se, kdo se hlásí aspoň ústně z místa. Rozprava, kterou jsem otevřel, zdá se, že neproběhne. Nikdo nemá žádné vystoupení. V tom případě můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Myslím, že můžeme otevřít i rozpravu podrobnou. Chce někdo něco navrhnout v podrobné rozpravě? Pokud ani nyní nikdo nechce nic navrhnout, tak končím také rozpravu podrobnou.

Ptám se zpravodaje, jestli tady máme co k hlasování, jenom pro jistotu. Nemáme. Takže jestliže nic není k hlasování, tak se zdá, že můžeme ukončit druhé čtení tohoto návrhu a poděkovat panu náměstkovi i zpravodaji, protože takto nám nezbývá, než ukončit druhé čtení, a sejdeme se ve třetím.

 

Máme tady bod

 

18.
Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 164/ - druhé čtení

 

Je tady pan náměstek Jurčík. Vítám ho mezi námi. Rovnou bych ho požádal, pokud by nám uvedl tento návrh, kterým se mění zákon o vodách, vodní zákon.

 

Náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podle stávající právní úpravy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů, tedy o vodním zákoně, ve znění pozdějších předpisů, většině obcí do dvou tisíc tzv. ekvivalentních obyvatel, které mají zřízenou kanalizaci nezakončenou čistírnou odpadních vod, končí platnost jejich povolení k vypouštění odpadních vod dnem 1. ledna 2008. Cílem návrhu zákona předloženého zastupitelstvem Zlínského kraje bylo prodloužit těmto obcím možnost vypouštět odpadní vody podle v současnosti platných pravidel rovněž do 31. 12. 2010, ostatně jak tak mohou učinit obce nad dva tisíce ekvivalentních obyvatel. Je tedy zřejmé, že se jedná o návrh právního režimu časově omezeného, a proto byl návrh pojat jako úprava přechodných ustanovení.

Pokud by se v průběhu diskuse směřující k dosažení cíle tohoto návrhu zvažovala úprava jiné části vodního zákona, například § 38 odst. 9 tohoto zákona, potom by se svou povahou stále jednalo o časově omezenou úpravu reagující na tuto aktuální situaci.

Nejzásadnějším věcným argumentem proti návrhu zákona byl názor, že jednak je nemožno měnit závěrečná přechodná ustanovení zákona novelou, a dále to, že platný termín 1. ledna 2008 zajišťuje stanovené cíle ochrany vod a jeho dodržování je na odpovědnosti dotčených obcí. Z pozice navrhovatele je třeba konstatovat, že potřeba značných investic do výstavby čističek odpadních vod a s tím související infrastruktury objektivně překračuje možnost dotčených obcí, neboť výše potřebných investic je často násobkem ročních příjmů těchto obcí.

Dalším argumentem, který doposud proti návrhu zákona zazněl, je údajně rozpor s právem Evropských společenství. Navrhovatelé vychází z toho, že platná národní úprava, tj. nařízení vlády č. 61/2003, požaduje po dotčených obcích účinnější úroveň čištění odpadních vod, než je stanoveno právem Evropských společenství, tedy směrnicí 91/271/EHS. Jedná se o kombinaci přísných národních limitů znečištění odpadních vod se snahou o přiblížení se termínu danému směrnicí 91, kterým však nebyl leden 2008, ale již jím byl termín 31. 12. 2005, protože přechodné období pro tento případ sjednáno nebylo.

Zatímco na evropské úrovni se používá pro vymezení úrovně čištění odpadních vod neurčitého pojmu přiměřené čištění, na naší národní úrovni je úroveň čištění vymezena konkrétními údaji a číselnými hodnotami. Zlínský kraj na tento problém poukazuje od roku 2005. Doposud je však výsledkem snad jen vydání metodického návodu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, ve kterém je uvedeno, že v případě, že obec započala s řešením, má tedy alespoň zpracovánu projektovou dokumentaci, byť tam není rozlišeno jakého stupně centrálního znečišťování vod, může vodoprávní úřad postupovat podle § 38 vodního zákona, který umožňuje dočasné povolení k vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění vyššími než hodnoty stanovené prováděcím předpisem. Dále metodický pokyn uvádí, že tento dočasný stav by mohl být, nebo měl být, umožněn alespoň do roku 2010. Po formální stránce se ale nejedná o plnohodnotnou formu metodiky, kterou může být pouze směrnice ústředního orgánu státního správního úřadu publikovaná ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP