(16.10 hodin)
(pokračuje Nečas)

To samozřejmě je krok, který vede k tomu, že vláda zvolila opatrnější způsob valorizace na příští rok právě proto, aby se jednoznačně dalo vycházet ze skutečné výše inflace, která bude v příštím roce, a ne pouze z určitých predikcí. Přesto bych chtěl zdůraznit, že podle všech odhadů, které jsou k dispozici, tak daní způsobený nárůst cenového koše, resp. nárůst inflace se bude pohybovat někde okolo úrovně 1,05 procentního bodu v příštím roce, to znamená, že tyto netržní vlivy na inflaci, tedy zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 % a zavedení spotřebních daní na energii, bude mít nikoliv zásadní vliv na nárůst inflace, samozřejmě s tím, že jsou tady tržní vlivy, které způsobí určitý inflační impuls, a tam, znovu opakuji, se pohybujeme v oblasti odhadu.

Lze tedy očekávat, že dopad na domácnost jednotlivého důchodce, na osobu, bude činit vlivem těchto daňových netržních změn z hlediska tohoto inflačního impulsu částku okolo 120 korun měsíčně. Proto jsme zvolili i tu cestu, že jsme na rozdíl od minulých let zvýšili základní výměru důchodu, což minulá vláda ne vždy dělala; dokonce dělala valorizace bez zvýšení této základní výměry důchodů, což bylo velmi nevýhodné pro penzisty, kteří mají nižší penze, a zvolili jsme tedy tříprocentní zvýšení poměrné části důchodu, takže celková průměrná výše zvýšení je 3,95 procentního bodu.

Já bych chtěl také velmi zdůraznit, že co se týče relací jednotlivých typů výdajů v příštím roce z hlediska spotřebního koše penzistů, tak tuto věc velmi pečlivě analyzujeme. V současné době činí např. čisté výdaje na bydlení u důchodcovské domácnosti na osobu vzhledem k celkovým čistým příjmům, které mají důchodcovské domácnosti, resp. výdajům, zhruba 26 %, což je více, než je u průměrné české domácnosti, kde je to zhruba 19 %, a zrovna tak čisté vydání na potraviny činí zhruba 22 %, což je opět mírně více, než je průměr české domácnosti, kde je to 18 % z celkových výdajů. Ale chtěl bych také velmi připomenout relaci čistých vydání na zdravotnictví v porovnání k celkovým čistým vydáním domácností, kde za první kvartál letošního roku, to znamená za rok 2007, činí u důchodcovské domácnosti 3,5 %, je to zhruba 281 korun, zatímco u průměrné české domácnosti je to zhruba 2,2 %, čili tato částka, přestože jsou vysoké doplatky na léky, je dneska v průměru desetiprocentní spoluúčast na systému zdravotnictví, tak z hlediska celkových čistých vydání netvoří nijak dramatickou částku, a znovu opakuji, jsem plně přesvědčen, že je kompenzovatelná v rámci následujících valorizací.

Na závěr mi dovolte zopakovat, že já považuji za nesmírně důležité to, že se vláda rozhodla postupovat velmi konzervativně v oblasti příjmů a výdajů důchodového pojištění, že nechce za žádných okolností dopustit stav, aby v roce 2010 za určité souhry okolností, která však není nepravděpodobná, je dokonce poměrně pravděpodobná, se vytvořila situace, kdy stav důchodového účtu se dostane do deficitu, a znovu opakuji, nás nemůže vést k určitému uspokojení to, že v současné době je tento vývoj pozitivní.

A za druhé, že se vláda rozhodla kumulovat tyto přebytky, které budou použity jako rezerva pro důchodovou reformu, ale chci zdůraznit, nejenom pro oblast nějakých dalších reformních kroků. Protože řekněme si otevřeně, i celkový kumulovaný deficit, který by dosáhl na konci tohoto volebního období dejme tomu částky někde okolo 35 mld., tak neumožní mimochodem financovat vůbec žádný opt-out. Nebuďme naivní, to by umožnilo financovat asi tak 2,5 procentního bodu na jediný rok, nikoliv na desítky let. Na druhou stranu se tady vytváří dostatečná rezerva ve prospěch stávajících penzistů, protože my nemůžeme vyloučit, že se změní stávající souhra příznivých okolností, to znamená tempo ekonomického růstu, tempo růstu mezd, tempo růstu zaměstnanosti a tempo poklesu nezaměstnanosti, že tyto čtyři faktory, které momentálně působí jako vektorový součet ve prospěch příjmů důchodového účtu, se mohou velmi snadno změnit v to, že začne vznikat deficit důchodového účtu, zvláště pokud neprovedeme reformní kroky, a pak samozřejmě takto vytvořená rezerva bude velmi pozitivní, protože umožní zafinancovat ze zákona zaručenou valorizaci penzí od roku 2010 v následujících letech bez toho, aby bylo nutné sahat k deficitu, ke zvyšování deficitu, k půjčkám, k sahání do jiných oblastí státních aktiv apod. Čili je to nesmírně zodpovědná politika neprojedení momentálně příznivých okolností, které jsou v podobě např. nějakých neprozřetelně provedených valorizací, nebo dokonce v podobě toho, že by tyto prostředky byly např. na základě změny zákonů použity pro úplně jiné účely, než jsou účely důchodového systému.

Tolik jsem tedy považoval za nutné informovat. A znovu opakuji, pokud se bavíme o vývoji důchodového účtu, pokud se bavíme o valorizacích, velmi žádám všechny řečníky, aby se nedívali pouze na rok 2008, aby se dívali na léta 2010, 2011 apod., aby nezapomínali na výdajové limity a především aby nezapomínali na momentálně příznivou souhru čtyř faktorů, jako je tempo ekonomického růstu, růst mezd, nárůst zaměstnanosti o rekordních 50 až 60 tis. osob ročně, kde se blížíme k limitu disponibilní pracovní síly, a k poklesu nezaměstnanosti. Jakákoliv změna v těchto čtyřech faktorech dostává důchodový systém v roce 2010 na hranici nuly nebo na hranici deficitu, a to bychom měli mít na paměti, a v každém případě by ho dostala nad rámec rozpočtových výdajů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Petru Nečasovi. S faktickou připomínkou před řádně přihlášeným Milanem Urbanem předseda rozpočtového výboru. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já nevím, jestli pan místopředseda Nečas v poslední době hovořil s nějakým starobním důchodcem žijícím v ČR, ale mohu ho ujistit, že starobní důchodci mají na vládou navrženou výši valorizace zcela jiný názor, než nám zde předestřel pan místopředseda vlády Nečas.

Já bych chtěl upozornit na to, že vláda hraje na hřišti, které si narýsovala sama. To hřiště jste si narýsovali sami! Nebyla to sociální demokracie, kdo před volbami slíbil valorizaci tisíc korun! Byla to ODS! Vy jste se sami připravili o několik miliard přebytku na důchodovém účtu tím, že jste realizovali zastropování odvodů na sociální a zdravotní pojištění nikoliv ve výši pětinásobku, jak navrhovala sociální demokracie, ale ve výši čtyřnásobku. Čili vy sami svojí politikou jste se připravili o příjmy na důchodové pojištění. Výdajové limity stanovila a stanovuje vaše vláda. Je to vaše odpovědnost, že vám tyto výdajové limity neumožní vyšší valorizaci důchodů. Čili je to vaše odpovědnost a vy odpovídáte za to, že valorizace v příštím roce bude takto nepřiměřeně nízká.

A pokud jde o očekávané přebytky na důchodovém účtu, vycházím pouze z informací, které jsou uvedeny v dokumentaci k zákonu o státním rozpočtu, a tam je výslovně řečeno, že se v příštím roce očekává přebytek na důchodovém účtu ve výši cca 10 mld. korun. Čili není to údaj, který já bych si vymyslel, je to údaj z vaší dokumentace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické připomínce. Ještě pan místopředseda vlády Petr Nečas - také s faktickou nebo řádně s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, za prvé tady zazněla ze strany mého předřečníka věta: vy jste zastropovali. Já bych chtěl připomenout bývalému panu ministru financí, že to byla jeho vláda, která předložila v loňském roce do této Sněmovny návrh zákona o nemocenském pojištění, kde se počítalo pro rok 2008, a pan Sobotka byl místopředsedou této vlády, se zastropováním na výši čtyřnásobku průměrné mzdy. To znamená, že to byl návrh, který, je-li tak špatný, tak předkládala mimochodem minulá vláda. My se pouze tohoto návrhu držíme, to znamená v roce 2008 mít čtyřnásobek průměrné mzdy jako strop. To, že potom v rámci projednávání tady ve Sněmovně a v rámci politických dohod s komunistickou stranou nakonec tato věc byla z vládního návrhu zákona o nemocenském pojištění vypuštěna, to je jiná věc.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP