(11.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vládní rozpočtová rezerva je navržena v minimální zákonné výši, tj. 0,3 % celkových výdajů ve výši 3,4 miliardy korun.

V kapitole Všeobecná pokladní správa, a tady chci říci, že vláda dodržela svůj slib, a ještě jednou poděkovat za odpovědné hlasování při zákoně o správě daní a poplatků, se objevuje nová položka 300 milionů korun na podporu zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Je to ona kompenzace za změnu legislativy při vratce DPH u loterijních společností. Tyto prostředky jsou rozpočtovány a budou, schválíte-li státní rozpočet, rozděleny jednotlivým sportovním svazům v poměru odpovídajícímu jejich akcionářskému podílu v akciové společnosti Sazka.

V návrhu rozpočtu jsou zapracovány také výdaje ve výši 16,3 miliardy korun s určením na projekty financované z úvěru od Evropské investiční banky. Jedná se zejména o tyto v minulosti schválené projekty: Masarykova univerzita v Brně, podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi a výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, dále pak výstavba silničního okruhu Prahy - jihozápadní část a rámcový úvěr ke spolufinancování operačního programu Doprava.

Státní dluh, jehož očekávaná výše ke konci roku 2007 činí 905,2 miliardy korun, dosáhne na konci roku hodnoty 990,1 miliardy korun a vzroste tak o 9,4 %. Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu se na konci roku zvýší na 26,1 %.

K tomu dovolte stručný komentář. Podíl státního dluhu k ročnímu DPH ve výši 26,1 % je velmi dobrá zpráva, pokud se na to díváme staticky, velmi špatná zpráva, pokud se na to podíváme z hlediska narůstajícího trendu. A zastavovat tento trend zadlužování by měla být společná priorita všech politických stran v Poslanecké sněmovně.

Vážené dámy, vážení pánové, z předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a z navazujícího navrženého střednědobého fiskálního rámce vyplývá, že Česká republika dodrží v těchto letech svůj závazek snížit deficit pod 3 % hrubého domácího produktu v metodice ESA 95. Znovu zdůrazňuji - v metodice ESA 95. V národní hotovostní metodice je deficit ještě o něco menší, ale jsme povinni vykazovat to v metodice akruální.

Vláda je odhodlána tento deficit dále postupně snižovat v číslech, která jsou obsažena v programovém prohlášení, 2,6 % v roce 2009 a 2,3 % v roce 2010, což vytváří dostatečný bezpečnostní polštář proti teoreticky možným, snad nenastanou, zhoršeným indikátorům vývoje české ekonomiky tak, abychom onen tříprocentní parametr do roku 2010 nepřekročili. To umožňuje zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tím je ale jeho potenciál vyčerpán, a máme-li reálně uvažovat, a já jsem přesvědčen, že musíme reálně uvažovat o dalším snižování, o naplnění střednědobého cíle dosáhnout maximálně jednoho procenta v letech 2012 až 2013, a máme-li dosáhnout především dlouhodobé stabilizace veřejných rozpočtů, pak se tento cíl neobejde bez zásadních systémových a strukturálních reforem v oblastech, které souvisejí úzce s fenoménem stárnutí populace, tedy v oblasti penzijní reformy a reformy veřejného zdravotního pojištění.

Vláda je odhodlána tyto reformy v následujícím roce předložit Poslanecké sněmovně a diskutovat o jejich optimálním modelu. Nebude to diskuse jednoduchá, neboť jsem přesvědčen, že mají-li být tyto reformy úspěšné, budou muset mít jedno společné, a to je více spoluúčasti, a to je velmi politicky riskantní a nepopulární věta. Nicméně jsem hluboce přesvědčen, že bez této politické oběti nedosáhneme dlouhodobé vyrovnané bilance veřejných rozpočtů.

Dámy a pánové, v tomto předneseném úvodním vystoupení jsem se snažil charakterizovat základní filozofii návrhu rozpočtu, konkretizovat zvolená východiska i rozpočtové záměry. Podrobná dokumentace, která provází vlastní návrh zákona o státním rozpočtu, vám dává k dispozici široký soubor informací, a to nejen o vlastním návrhu rozpočtu, ale o veřejných financích jako celku. Domnívám se tedy, že máte k dispozici všechny nezbytné podklady k tomu, abyste mohli posoudit celkovou konstrukci rozpočtu i jeho ekonomické, sociální, popřípadě další aspekty. Dovolte tedy, abych vás na závěr požádal, abyste tento rozpočet po diskusi propustili do druhého čtení, kde v jednotlivých výborech se těším na podrobnou rozpravu o jednotlivých kapitolách.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji Miroslavu Kalouskovi, ministru financí, za úvodní slovo k zákonu o státním rozpočtu.

Připomínám, že předseda Poslanecké sněmovny předložený návrh zákona přikázal k projednání rozpočtovému výboru, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal návrh vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008 a chtěl bych vás informovat, že rozpočtový výbor nepřijal v této věci žádné usnesení. Další komentář k návrhu rozpočtu bych si ponechal do podrobné rozpravy, kam bych se rád přihlásil, protože si myslím, že to zase tolik příliš nepatří do zprávy zpravodaje v této fázi projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Dámy a pánové, k tomuto tisku jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny poslanců rozpočtového výboru. Tuto zprávu máme rozdánu jako sněmovní tisk 299/Z. Zpravodajem menšiny výboru je určen pan poslanec Pavel Suchánek. Já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že v rozpočtovém výboru tak jako v ostatních výborech máme sudý počet poslanců a je zde rozděleno zastoupení opozice a koalice rovnoměrně, nepřijal rozpočtový výbor žádné usnesení, a proto jsme se rozhodli podat oponentní zprávu menšiny poslanců rozpočtového výboru z 18. schůze dne 10. října 2007 k prvnímu čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, tisk 299. Tato oponentní zpráva je uvedena pod tiskem 299 a byla rozdána všem poslancům do lavic. Proto vás seznámím jen s úvodem této zprávy a nebudu citovat tuto zprávu celou.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Eduarda Janoty a zpravodajské zprávě pana poslance Sobotky a rozpravě skupina poslanců

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 podle sněmovního tisku 299, kterými jsou - a dále už tyto částky citovat nebudu.

Myslím si, že by bylo dobře, abych potom přednesl tento návrh i v podrobné rozpravě. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP