(17.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Upozorňuji, že jsme stále v podrobné rozpravě.

S faktickou poznámkou pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych chtěl upozornit pana ministra Kalouska, že při jednání kontrolního výboru tento zjistil, že ani na Ministerstvu financí se o některých kapitolách státního rozpočtu nevede účetnictví, takže bych ho poprosil, aby to účetnictví zavedli aspoň na Ministerstvu financí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. S řádnou přihláškou pan poslanec… Pan ministr financí Miroslav Kalousek, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Logicky rád bych sdělil panu předsedovi kontrolního výboru skutečnost, kterou on jistě z pozice své funkce zná, že účtovat může organizační složka státu jako celek. Je skutečností, že organizační složka státu Ministerstvo financí spravuje celkem čtyři rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, což ji nezbavuje povinnosti, aby účtovala jako celek. Nemá zákonnou povinnost účtovat o jednotlivých kapitolách. Nicméně vzhledem k tomu, že kontrolní výbor - a kdo je víc, Sněmovna je suverén a její kontrolní orgán je ještě víc - si přeje, aby Ministerstvo financí o kapitole Všeobecná pokladní správa účtovalo zvlášť, tak byť mu to zákon neukládá, samozřejmě Ministerstvo financí bude účtovat o kapitole Všeobecná kontrolní správa zvlášť, neboť je to přání zákonodárce a to je vůle svatá. Nicméně ze zákona účtuje organizační složka státu jako celek. Tedy zákonná povinnost účtovat o jednotlivých kapitolách není.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se nyní o slovo pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vrátil zpátky k podrobné rozpravě k tomuto návrhu zákona a dovolil bych si dát pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu pana poslance Vilímce, a to tak, že bych navrhoval, aby částka 3 mil. korun, která je zmíněna v jeho pozměňujícím návrhu, byla alternativně nahrazena částkou 6 mil. korun. To je vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pan kolega Červenka má slovo.

 

Poslanec Petr Červenka: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolil bych si načíst k sněmovnímu tisku pozměňovací návrh, a to:

V čl. 1 § 38a se slova "ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 473/2003 Sb." nahrazují slovy "ve znění pozdějších předpisů". A za slova "od 1. ledna 2013" se vkládají slova "pokud jejich veškeré příjmy za bezprostředně předcházející účetní období nedosáhly výše 6 mil. korun".

Krátké odůvodnění. Předložený pozměňovací návrh směřuje jednak ke zpřesnění dikce nově navrženého znění § 38a, jednak k omezení jeho působnosti jen na ty právnické osoby neziskového charakteru, které nevykazují příjmy nad stanovenou hranici.

Paragraf 38 by potom zněl: "Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, registrované církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou evidovanou právnickou osobou, a honební společenstva, které ke dni 31. prosince 2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduché účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, až od 1. ledna 2013, pokud jejich veškeré příjmy za bezprostředně předcházející účetní období nedosáhly výše 6 mil. korun. Do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jejich prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduché účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci roku 2003."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Žádná taková není, končím podrobnou rozpravu a tím také končí druhé čtení tohoto poslaneckého návrhu zákona, který má číslo sněmovního tisku 242. Děkuji jak zástupci navrhovatelů, tak také panu zpravodaji.Tím jsme se vyrovnali pro dnešek s posledním druhým čtením, které bylo možné projednávat, a budeme se věnovat čtením prvním.

Přečetla jsem vám body, které jsou schváleny, v tom pořadí, jak jsme si je zařadili, a jenom dodám jednu další informaci. Tou je to, že byla předložena listina 52 podpisů, která vetuje zrychlené projednávání, tzv. zrychlené projednávání, u těchto sněmovních tisků: 257, 273, 289, 296, 319, 320, 321 a 267. Tedy u celkem sedmi sněmovních tisků nebude moci dojít k postupu podle § 90 odst. 2.

 

Já nyní zahajuji bod číslo 21. Jenom řeknu, že dalším bodem bude bod číslo 24, potom 25 atd. Tedy bod číslo 21, který zahajuji, je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 257/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Je zde sice napsáno podle § 90 odst. 2, ale upozorňuji, že bylo předloženo veto právě proti tomuto postupu a nebudeme jej moci uplatnit.

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, jedná se skutečně o velmi stručnou technickou novelu. Respektuji veto, vládě nijak nekomplikuje situaci, situaci zkomplikuje pouze některým právnickým osobám, které mohou získat oprávnění tzv. oprávněného hospodářského subjektu. To je totiž smyslem této předlohy.

Zákon, který je předkládán, je adaptačním zákonem k příslušným nařízením Rady a Komise Evropského společenství, ze kterého vyplývá, že některé subjekty mohou využívat úlevy ve vztahu k celním kontrolám, které se týkají bezpečnosti a zabezpečení, nebo mohou využívat zjednodušené postupy stanovené v celních předpisech, přičemž je podmínkou, aby bylo jasně řečeno, který celní orgán stanovuje, popř. pozastavuje oprávnění vystavit osvědčení, že se jedná o tzv. oprávněný hospodářský subjekt. To znamená to, co je vám předkládáno, je splnění podmínky tohoto komunitárního práva, ve kterém je navrhováno, aby to pracoviště, které podobné osvědčení vydává, pozastavuje a zrušuje, bylo Celní ředitelství České Budějovice. Do té doby, než tento zákon bude schválen, takové oprávnění nebude možné vydat. To znamená jakékoli časové průtahy nejdou na úkor činnosti vlády, ale jdou na úkor činnosti podnikatelů a právnických osob. Myslím, že je potřeba, aby to zcela zjevně zaznělo vzhledem k vetu, které jinak respektuji, a doporučuji schválení tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za úvodní slovo, pane ministře, a nyní požádám pana kolegu Petra Rafaje, který je poslancem určeným jako zpravodaj pro prvé čtení, o slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP