(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je tato interpelace. A nyní bych požádal pana poslance Juraje Ranince, který by měl interpelovat ve věci výzkumu a inovací. Ano, říkám to dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Hašek jako další.

 

Poslanec Juraj Raninec: Vážený pane premiére, v průběhu prázdnin se na mě obrátila řada lidí pracujících v oblasti vědy a výzkumu. Projevili znepokojení z přetrvávajících bariér v inovačním procesu v České republice. Konkrétně byli znepokojeni závislostí na přejímání technologií a méně rozvinutými schopnostmi vlastní inovace v České republice. Podle mého názoru je důvodem tohoto stavu nedostatečné propojení mezi akademickou a podnikovou sférou. Řada projektů v oblasti vědy a inovace tak končí pouze v archivech a nenajdou praktické využití.

Proto se vás, pane premiére, ptám, jakým způsobem bude vláda na tuto situaci v oblasti vědy, výzkumu a inovace reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, máte prostor.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Ona ta otázka, tedy odpověď na ni, úzce souvisí s tím předešlým. Přestože se obecně tvrdí, že na vědu a výzkum dáváme málo peněz, tak to není a nemusí být pravda. Jestliže dáváme ze státního rozpočtu na zatím roztříštěný výzkum po resortech nebo na 22 různých kapitol 24 miliard, tak to není malá částka. A tudy vede jedna cesta řešení: zúžení počtu kapitol, ze kterých se čerpají na jednotlivé projekty zdroje. Musím říci, že narážím na totéž, na co naráželi moji předchůdci, kteří to chtěli řešit. To znamená resortismus.

My se dostáváme do situace, kdy si klademe otázku, zda jsme schopni vůbec těch 130 miliard ze strukturálních fondů úspěšně a optimálně alokovat. Problém na propojení průmyslu a vědy a výzkumu není samozřejmě jenom na straně financování výzkumu. To je na straně projektů, které ten průmysl fakticky v rámci těch jednotlivých programů musí nárokovat, musí zadávat, musí chtít řešit. Takže operační program Věda a výzkum pro inovace naráží na nekomunikaci nebo špatnou komunikaci jednoho jako zadavatele, druhého jako realizátora.

Jaké jsou vlastně příležitosti a hrozby pro země, jako je Česká republika, v rámci globální konkurence, v rámci nově vznikajících rozvíjejících se trhů, to je otázka, kterou si nutně musíme položit. Jakou vlastně chceme mít Českou republiku do budoucna. A tady se přece shodneme. Ať už si myslím o investičních pobídkách co chci, nasměrování investičních pobídek do vyšší přidané hodnoty, do výzkumných a vývojových aktivit, které se v současné době už děje, je cesta správným směrem. To znamená jestliže jsme první etapu po revoluci zvládli s montovnami, následující dekáda musí být samozřejmě o něčem úplně jiném. Jakým směrem by se měla podpora inovací ubírat při tom, že ty zdroje jsou svým způsobem omezené a jejich využití někdy neefektivní? Proč české firmy méně inovují a patentují na zahraničních trzích? Proč české firmy a akademické instituce, výzkumné instituce méně spolupracují, než jak je to běžné v zahraničí? Jaké jsou největší překážky inovačních aktivit? Jsme schopni podporou inovací tyto překážky řešit a odstraňovat? Jak zvýšit aktivitu zahraničních firem pro to, aby realizovaly výzkum a vývoj v České republice.? Což se, mimochodem, v poslední době děje.

Na tyto otázky se dá dlouze odpovídat, ale já chci popsat, co musíme v krátké době udělat nepochybně. Musíme provést přísný mezinárodní audit vědy a výzkumu tuzemské provenience. Musíme zpřehlednit a zjednodušit - a už jsem o tom hovořil - systém financování vědy a výzkumu z veřejných zdrojů. Musíme zvýšit výkonnost a efektivnost výzkumu.

Myslím, že země jako Estonsko, ale i Maďarsko vyřešily institucionální oddělení základního výzkumu a výuky na vysokých školách, a ústavy akademie věd bychom i my měli transformovat na nějaké graduační školy opírající se o špičkový výzkum a vazbu na univerzity, a tím samozřejmě i na český průmysl. Dnes už se nedělí výzkum na základní a aplikační, protože i výsledky základního výzkumu musí být aplikovatelné v praxi, jinak jsou nesmyslné.

Musíme udělat některé změny v daňové oblasti a je to připraveno a budeme to konzultovat i v Poslanecké sněmovně, ať je to záležitost DPH nebo jiné metody.

Chci tím říci, že pokud nepodpoříme inovační technologie nebo pokud nezvýšíme inovační schopnost České republiky, tak už střednědobě začneme mít velké problémy, protože nebudeme schopni čelit asijské konkurenci, nebudeme schopni reagovat na jak cenovou, tak kvalitativní úroveň produkce, která k nám bude plynout, a žádné antidumpingové zákony nás nezachrání, navíc už dnes v Evropské unii nejsou možné. Domnívám se, že právě podpora vědy a inovací by měla být tím, co nás spojuje, a nikoliv rozděluje. Tam bychom mohli udělat společně velký kus práce.

Děkuji za otázky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tato interpelace skončila a vystoupí nyní pan poslanec Michal Hašek ve věci spolupracovníků předsedy vlády, a pak Miroslav Váňa.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, ať zbytečně nemarníme čas.

V posledních týdnech jsme stále svědky častých mediálních spekulací týkajících se vašich majetkových poměrů, vztahů s představiteli PR společností a různých vazeb mezi vámi a vašim nejbližším okolím a podnikatelskými subjekty usilujícími o výhodné obchodní vztahy se státem, případně obchodními společnostmi ve vlastnictví státu. Já jsem hluboce přesvědčen, vážený pane premiére, že je ve vašem bytostném zájmu stejně jako v zájmu České republiky, abyste některé z těchto jistě velmi nepříjemných spekulací dokázal jednoznačně vyvrátit.

Když jsem vám dával první písemnou interpelaci, odpověděl jste mi na moje otázky a použil jste tehdy - cituji - biblických slov ano, ano, ne, ne. Zkuste to, pane premiére, i dnes.

A já se tedy ptám - za prvé: Byl některý váš rodinný příslušník zaměstnán ve společnosti New Deal Communications?

Za druhé. Obchodovala či obchoduje některá ze státem vlastněných společností, případně společnost alespoň zčásti vlastněná některou ze státem ovládaných společností, s firmou New Deal Communications? Byla uzavřena takovouto společností nějaká smlouva bez výběrového řízení?

Je pravda, že do dozorčích rad státem ovládaných společností byla jmenována Šárka Froňková, klíčová svědkyně v trestní kauze pana Marka Dalíka? Kdo takové rozhodnutí udělal na základě jakých podkladů?

Můžete potvrdit či vyvrátit informaci, že panu Marku Dalíkovi byla předána pošta adresovaná předsedovi vlády prostřednictvím Úřadu vlády České republiky?

A konečně, můžete vyvrátit informaci, že se v období, kdy vykonáváte funkci předsedy vlády, účastnil pan Marek Dalík jakýchkoliv jednání z pověření vás či jiného ministra vámi vedených vlád? Například by mě zajímalo, pane premiére, zda máte jakoukoliv informaci o jednání pana Dalíka ve věci privatizace národního podniku Budvar České Budějovice.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, máte pět minut na zodpovězení otázek. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Mě vždycky pobaví, když interpelujete mediální kampaně, které sami vyvoláte. Ale to je kolorit české politické scény.

Na první otázku odpovídám ano. Na druhou otázkou odpovídám nevím. Na třetí otázku odpovídám netuším. Čtvrtá otázka, Šárka Froňková. Myslíte tu, která jako naprosto nevinný nezúčastněný svědek vymyšleného případu byla šikanována? Nevím, jestli je v nějaké správní radě, pokud ano, řekněte mi které, já se zeptám příslušného ministra. Pošta, to byla ta pátá otázka. Evidentně jsem ukázal tento dopis, a na šestou otázku odpovídám ne. Jestli vám to takto stačí. Já to pokládám za vyčerpávající odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jak je to vyčerpávající pro pana poslance Haška. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Že vás ty odpovědi vyčerpaly, tomu docela rozumím. Těch otázek bylo docela hodně, pane premiére. Ovšem nejsem si jist, zda já, a zejména česká veřejnost je spokojena s tím, co jste tady teď předvedl. Jestli máte jakékoliv důkazy o tom, že snad někdo vyvolává mediální kampaně k otázkám, které jsem tady položil v rámci interpelace, dejte na stůl důkazy.

A musím říci, že vaše odpovědi byly natolik nepřesvědčivé, že všechny dostanete formou písemné interpelace, a já už se těším na konkrétní odpovědi. Budete mít dost času zeptat se vašich ministrů, jak to s panem Dalíkem je. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP