(16.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze je bod číslo

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 293/ - prvé čtení

 

Ještě než se slova ujme z pověření vlády ministr financí Miroslav Kalousek, požádám zpravodaje, pana Bohuslava Sobotku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A nyní už uděluji slovo ministrovi financí. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou si dovoluji poděkovat Poslanecké sněmovně, že při projednávání programu dodatečně zařadila tento bod na program. Jedná se víceméně o technickou novelu, nicméně mimořádně důležitou pro řádný průběh rozpočtového období roku 2008. Proto pro mne bylo tak důležité, aby její platnost byla k 1. 1. 2008.

Upravuje zejména onu komplikovanou problematiku rezervních fondů tak, aby na straně jedné nedeformovaly výkazy a bilanci veřejných rozpočtů, na straně druhé abychom s vaničkou nevylili i dítě. Takže navrhujeme, aby sice nebyly rezervní fondy, ale aby kapitoly v zájmu efektivity svého chování byly oprávněny ty prostředky, které neutratily v jednom rozpočtovém období, tak aby o ty prostředky byly oprávněny navýšit si výdaje v druhém rozpočtovém období.

Vedle toho ta novela upravuje vhodným způsobem možnost čerpání organizačních složek státu prostředků jak z evropského hospodářského prostoru, tak z pomoci tzv. norských fondů, tak z pomoci v rámci programu česko-švýcarské spolupráce. Těmto mezivládním dohodám a programům přizpůsobujeme česká rozpočtová pravidla, aby bylo možné tyto prostředky efektivně a řádně využít v organizačních složkách státu a jimi zřízených příspěvkových organizacích. Dovoluji si proto požádat o propuštění předlohy do druhého čtení a tam jsem samozřejmě připraven k podrobné diskusi.

Ještě jednou děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru financí Miroslavu Kalouskovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená vládo, vážený pane ministře, vážení kolegové, kolegyně, ten návrh zákona, který v tuto chvíli máme k dispozici, není vysloveně technickou novelou, protože ona tato novela má v sobě promítnuty některé věcné záměry, které směřují k tomu, aby se systém státního rozpočtu a veřejných rozpočtů přizpůsobil některým tendencím, které má vláda ve svém programu. Čili asi by nebylo úplně správné o této novele hovořit jako o něčem, co je vysloveně technickou reakcí například na nutnost čerpat evropské peníze nebo například na nutnost správně účtovat v rámci účetnictví státu prostředky z evropských, resp. z norských fondů, či prostředky z česko-švýcarské spolupráce.

Domnívám se ovšem, že ty návrhy, tak jak jsou zde obsaženy, jsou návrhy, nad kterými stojí za to, abychom v Poslanecké sněmovně diskutovali. Nemyslím si, že jsou to návrhy, kterých se dotýkají nějaká ostrá ideologická měřítka, která dělí politické strany v naší Poslanecké sněmovně. A myslím si, že stojí za to, aby tento návrh zákona prošel do dalšího čtení, byť si myslím, že jsou tam některé instituty, o kterých stojí za to diskutovat, zda je dobré je zavádět, či naopak zda je dobré je tímto návrhem rušit. Čili jako zpravodaj doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona prošel do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se tedy, kdo se hlásí z místa do rozpravy k zákonu o rozpočtových pravidlech. Ještě jednou se podívám, nikoho nevidím. Tedy obecnou rozpravu končím.

Protože nemohl padnout žádný návrh v rozpravě, přesto se ptám, jestli je zájem od pana ministra nebo od pana zpravodaje o závěrečné slovo, jestli něco vynechali ke svému bodu. Není tomu tak. Můžeme se tedy zabývat pouze návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat. Já, protože se výrazně změnily poměry ve sněmovně, vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A rozhodneme o přikázání rozpočtovému výboru v hlasování pořadové číslo 64, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 121 poslance pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 18.

 

Dalším bodem našeho jednání podle programu je (přerušený) bod číslo

 

22.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků
protiraketové obrany na území České republiky

 

Pana předsedu vlády Mirka Topolánka nevidím, věřím, že některý z místopředsedů ho zastoupí. A u stolku zpravodajů prosím, aby zaujal místo pan poslanec Jan Hamáček, který je zpravodajem pro tento bod. Vidím, že pan ministr Vondra přišel, aby zastoupil pana premiéra, tak prosím, pane ministře, jestli zaujmete také místo u stolku zpravodajů, budu rád.

Pana kolegu Hamáčka nevidím, viděl jsem ho před chviličkou. Ale nejen že je zpravodaj, ale je zároveň prvním přihlášeným do přerušené rozpravy. Takže nemohu jinak než konstatovat, že pan poslanec Hamáček ztratil pořadí.

A budeme tedy pokračovat v rozpravě obecné. Tento bod, který jsme zařadili na tuto schůzi, jsme přerušili 20. června, a to usnesením 385. Odročili jsme jej na jednání právě zářijové schůze. Budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě. O slovo se hlásil písemně kolega Hamáček, jak jsem již sdělil, ten ztratil pořadí, ale jinou písemnou přihlášku v tento moment nemám.

Ptám se, kdo se hlásí do přerušené rozpravy. Pan poslanec Václav Exner, vidím, pan kolega… A další. Dobře. Poznamenávám si. Můžeme pokračovat v rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, dámy a pánové, k jednání, které jsme přerušili, jsme dostali informaci ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga ze dne 17. srpna. V této informaci dostáváme konkrétní údaje o jednání expertních týmů včetně toho, že dochází k jednání a přípravě protinávrhu České republiky k oběma smlouvám, které předložila americká strana. Materiál však neobsahuje vůbec žádný obsah, který by ukazoval na to, v čem jsou sporné body nebo čeho se týkají protinávrhy České republiky.

Chtěl bych požádat zástupce vlády, aby pokud možno informoval Poslaneckou sněmovnu aspoň dnes o tom, o čem se vlastně v souvislosti s přípravou těchto dohod jedná. Nemá přece smysl informovat Parlament České republiky o tom, že se jedná, ale neříci vůbec podstatu toho, o čem se tedy jedná. České protinávrhy byly údajně předány už 8. srpna a myslím si, že Parlament, který v případě, že nebude referendum, má schvalovat konečné smlouvy, by mohl být informován nejen o tom, že se vede jednání, ale o tom také, jaké jednání se vede.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP