(15.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní budeme pokračovat přerušeným bodem č. 16, kterým je

 

16.
Návrh poslanců Františka Bublana, Vojtěcha Filipa, Jeronýma Tejce,
Zdeňka Maršíčka, Vlastimila Aubrechta, Pavla Kováčika, Miroslava Svobody,
Petra Braného, Josefa Smýkala, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 214/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Tady jsme bod přerušili v obecné rozpravě. V rozpravě jsou přihlášeni pan poslanec Zdeněk Maršíček a dále pak poslanec Tejc. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi několik slov k předložené novele zákona.

Navrhovaná změna zákona je z hlediska současného stavu nespokojenosti policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů velmi potřebná. Povinnost odpracovat prvních 150 přesčasových hodin zdarma je podle mého názoru největší slabinou služebního zákona a měli bychom mít vůli tuto věc napravit.

Jedním ze zásadních problémů daného ustanovení dosud platného zákona je skutečnost, že je ve služebním příjmu přihlédnuto k případné službě přesčas. To znamená, že výše služebního příjmu stanoví shodně příslušníkovi, který 150 hodin služby přesčas vykoná, stejně jako příslušníkovi, který tuto službu nekoná vůbec. To jistě nelze považovat za spravedlivé.

Druhým problémem je praxe, která má přímý vliv na výsledné finanční propočty. Ta je totiž taková, že není středním a vrcholným managementem řádně využíván institut služební pohotovosti, ač EKIS tuto aplikaci zná. Pro názornost uvedu příklad. Koná se fotbalové utkání, veřejný pořádek bude zajišťovat 50 policistů okresního ředitelství policie. K tomu nástup policistů je ve 13 hodin, dále probíhají další činnosti, instruktáž, přesun na stadion, zaujetí stanovišť, příprava techniky, čekání na otevřeném stadionu, pak je samotný průběh zápasu, doprovod problémových fanoušků, kontrola veřejného pořádku a ukončení akce. A nyní na základě tohoto časového rozpisu vzniká otázka, od jakého času se zvlášť vykazuje služební pohotovost a od jakého času je samotný výkon práce, tedy přesčas. Praxe je taková, že služební pohotovost se nevykazuje, nebo krátce účelově, např. jednu hodinu. To vše ostatní je jako práce přesčas. Na základě tohoto se domnívám, že problém placených přesčasových hodin může být i v jeho nejednotném výkladu a benevolenci některých příslušných vedoucích a ředitelů, kteří nesprávně rozlišují, co je přesčas a co je pohotovost.

Jinak se domnívám, že při správném vykazování dopad na státní rozpočet bude minimálně o mnoho nižší, než je uveden v návrhu.

Přimlouvám se jako jeden z předkladatelů za to, aby byla novela propuštěna do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Tejc. Další písemné přihlášky nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, vážená vládo, já jsem přesvědčen, že tato novela zákona by měla být schválena. Měla by být schválena nejen proto, že jsem předkladatelem tohoto zákona, ale především proto, že považuji to, co je v této novele obsaženo, za spravedlivé a oprávněné. Když totiž vznikal nový služební zákon, tak policistům i hasičům bylo mimo jiné slibováno, že jim bude výrazně přidáno na platech, a tudíž je ospravedlnitelné, aby ročně odpracovali 150 přesčasových hodin zdarma. Já jsem přesvědčen, že díky špatné aplikaci tohoto zákona ze strany Ministerstva vnitra i policejního prezidenta však došlo k tomu, že některým platy výrazně vzrostly a jiným dokonce klesly. Navíc, jak už zmínil kolega Bublan, existují policisté a hasiči, kteří z povahy svého zařazení přesčasy slouží, a ti, kteří je sloužit nemohou a nemusí. Přitom jsou zařazeni často do stejných tarifních tříd, a tudíž mají velmi podobné platy.

Čekali jsme docela dlouho a žádnou novelu jsme nepřipravovali a nenavrhovali. Čekali jsme na to, jaké změny v aplikační praxi budou provedeny Ministerstvem vnitra, případně Policejním prezidiem. Čekali jsme na sjednocení aplikační praxe. Pan ministr řekl, že se tak stane. Já pokládám otázku, proč se tak již nestalo dávno. Co brání v tom, aby aplikační praxe byla sjednocena a proč to trvá tak dlouho?

Tato novela jistě nevyřeší problémy, které služební zákon přinesl, a stejně tak jako pan ministr se s ním shoduji v tom, že je dobře, že byl tento zákon přijat, a je potřeba nyní odstranit jednotlivé chyby, případně nespravedlnosti, které takto rozsáhlou změnu právních předpisů vždy doprovázejí. Jsem ale přesvědčen, že schválíme-li tuto novelu, bude jasným signálem policistům a hasičům, signálem, který těmto lidem řekne: Poslanecká sněmovna si váží vaší práce a Poslanecká sněmovna chce řešit vaše problémy. Můžeme vyslat i jiný signál. Zákon zamítnout a říci: kašleme na vás.

Nebude-li schválen tento návrh, tak se pak prosím nikdo nedivme vysokým počtům odcházejících policistů na přelomu roku. Tito lidé jistě nebudou čekat na údajně připravovanou velkou novelu v roce 2008. Odejdou hned. Pokud bude tato novela schválena, tak zcela jistě jako opoziční politici ztratíme jedno velké téma. Jsem však přesvědčen, že to za to stojí. Stojí to za klid v policii a za to, že policisté a hasiči budou o něco spravedlivěji hodnoceni.

Pan ministr hovořil také o tom, že tato novela není fér vůči rozpočtu tohoto státu a vůči rozpočtu Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra nemá podle něj dostatek prostředků. Podle rozsahu rekonstrukce vaší kanceláře, pane ministře, bych spíš očekával opak v tom, že Ministerstvo vnitra prostředky hýří. Určitě tato novela přinese své náklady, ale nechte si prosím, pane ministře, spočítat, kolik stojí odchodné a výsluhy těch, kteří od policie odejdou, kolik stojí nábor a výcvik nových policistů a hasičů. Pokud budeme všichni přemýšlet i v těchto kategoriích, pak jistě podpoříte náš návrh, který jsme předložili. Ten totiž zcela jistě povede k tomu, že řada policistů a hasičů přehodnotí svůj plán odejít ze služby. Odejít proto, že jejich práce není spravedlivě ohodnocena.

Pan ministr hovořil o 94 % policistů, kterým plat vzrostl. Podle mého názoru, a nejen mého, je podstatné to, jaká bude situace v srovnání těchto policistů za rok 2006 a 2007 za srovnatelného počtu odpracovaných hodin. A na toto srovnání se velmi těším.

Pokud jsou zde výhrady ke konkrétnímu znění novely, tak podle mého názoru není nic jednoduššího než dosáhnout společného cíle tím, že posuneme zákon do druhého čtení a ve výborech ho upravíme. Nikdo není neomylný a já věřím, že pokud budeme mít na mysli stejný cíl, pomoci policistům, tak řešení najdeme. Pokud tento návrh bude zamítnut, pak to bude potvrzením hesla - kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Přihlásil se pan zpravodaj a potom pan poslanec Rath. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem již avizoval ve své zpravodajské zprávě, vzhledem k nedostatkům předloženého návrhu a avizované novele, komplexní, navrhuji zamítnout předložený návrh.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Rath. Pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP