(15.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 158/4. Vítám mezi námi senátora Petra Víchu.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr vnitra Ivan Langer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, pod tímto složitým názvem zákona č. 365/2000 Sb. se neukrývá nic jiného než to, o čem jsme hovořili v minulosti na půdě Poslanecké sněmovny, a to, co - troufám si říci - v dobrém slova smyslu hýbe veřejnou správou, a to je projekt CzechPoint, tedy český podací ověřovací informační národní terminál.

Mohu vám sdělit, že v tuto chvíli mám k dispozici závěrečnou zprávu pilotního projektu z provozu projektu CzechPoint, který neznamená nic jiného než vytvoření na zhruba 1300 matričních úřadech a 2000 pobočkách obcí míst, jejichž prostřednictvím bude možné komunikovat s veřejnou správou, získávat opisy a výpisy z některých základních registrů. Mohu s potěšením konstatovat, že pilotní projekt CzechPoint ukázal, že CzechPoint se má k světu, a to velmi čile. Přestože fungoval poměrně krátkou dobu, fungoval na zhruba 37 obcích a od srpna na 74 kontaktních místech České pošty, lidé si k CzechPointu našli cestu, resp. CzechPoint si našel cestu k lidem, neboť za toto krátké období, v rámci takto omezeného prostoru a v situaci, že CzechPoint v této pilotní fázi byl schopen vypisovat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, vydal přes 17 tisíc takovýchto výpisů. Sečtete-li 37 obcí a po krátkou dobu dvou měsíců 74 poboček pošty, řeknete-li si, že se jedná pouze o tyto tři rejstříky, je to podle mne vskutku úžasné číslo.

Opravňuje nás to k velkému optimismu i do budoucna zejména v tom smyslu, že od 1. ledna, pokud přijmeme pozměňovací návrhy Senátu, se ony rejstříky rozšíří ještě o jeden další, a to je rejstřík trestů, a atraktivita CzechPointu v tomto smyslu se jenom zvýší. Jinými slovy, já se ztotožňuji s návrhem Senátu zkrátit termín pro nabytí účinnosti novely již k 1. lednu 2008. Myslím si, že jsme připraveni na ostré spuštění od 1. ledna 2008.

Senát dále navrhl zvýšit poplatek za první stránku výpisu na 100 Kč. Já jsem v této věci byl při projednávání v Senátu neutrální, zaujal jsem neutrální stanovisko, neboť pro mě je důležité to, co zůstalo zachováno, a to je možnost poskytovatele této služby snížit poplatek až na 10 % stanovené částky. Jinými slovy, zůstává nám to, co jsme chtěli, jakási míra konkurence mezi jednotlivými úřady a pobočkami, jakási míra reflexe toho, v jakém teritoriu se ten či onen Czechpoint nachází a kde tedy je možné poskytovat tu službu za plný poplatek - 100 Kč první stránka, 50 Kč další - nebo kde je výhodnější tu částku snížit.

Jinými slovy, CzechPoint žije. Děkuji vám všem, kteří jste při minulém hlasování ve Sněmovně tento návrh podpořili. Za předkladatele doporučuji schválit návrh ve znění nám předloženém Senátem.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Jaroslav Krupka? Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, jakožto zpravodaj tohoto tisku bych si dovolil a chtěl bych konstatovat, že úpravy navržené Senátem se týkají pouze části výkladové a upřesňují určité formulace včetně stanovení data účinnosti, čili nezasahují žádným způsobem do věcné stránky této novely. Proto ve shodě s předloženým materiálem i stanoviskem ministra doporučuji vám všem, abyste tuto normu přijali. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí senátor Petr Vícha. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Petr Vícha: Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé poslankyně, vážení poslanci, jsem velmi rád, že jsem díky této normě mohl zavítat do Poslanecké sněmovny. Koneckonců vy sami nejlépe víte, jak je těžké se sem dostat. Jsem rád, že je to díky normě, která je natolik nekonfliktní, že prošla zde ve Sněmovně 152 ze 156 hlasů a také po projednání v Senátu byla ta verze schválena všemi přítomnými senátory.

Potvrzuji slova pana ministra i pana poslance Krupky, kterému děkuji za spolupráci v průběhu celého procesu, že navrhované změny jsou skutečně jen technického charakteru. Týkají se zákona o správních poplatcích a jedné drobné záležitosti, která tady vznikla ve Sněmovně, když v zákoně o sociální podpoře byla vložena do § 63 nová věta třetí, ale v § 64 se odkazuje na větu třetí, která se mezitím stala větou čtvrtou. To, že jsme v Senátu přijali tyto drobné úpravy, není důkazem toho, že by senátoři byli bystřejší než poslanci, ale důkazem toho, že naši legislativci na to měli více času.

Děkuji vám za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane senátore. Ptám se, jestli chce někdo vystoupit v rozpravě. Pan poslanec Martínek se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, myslím, že skutečně tento návrh zákona není konfliktní. Také já podporuji senátní verzi.

Nicméně bych chtěl pana ministra vyzvat, aby byl poněkud skromnější, protože si myslím, že nastoupená cesta je bezesporu správná, nicméně čeká nás všechny ještě spousta a spousta práce, aby ten systém skutečně fungoval tak, jak si všichni představujeme. Já si myslím, že jak náš výbor, tak i Poslanecká sněmovna se na tom budou podílet. Nicméně skutečnost je taková, že tento problém není tak jednoduchý, jak by se zdálo, a bude potřeba řešit ještě mnoho problémů. Doufám, že ministerstvo i Parlament budou postupovat tak jako doposud, to znamená že výměna informací bude dostatečná, tak abychom mohli společně podpořit tento projekt, který je bezesporu chvályhodný.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli chce někdo dále vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 158/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 158/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 154, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Končím bod 7.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP