(14.50 hodin)
(pokračuje Bičík)

Uváděné důvody tohoto postoje Senátu, jak asi o nich budou hovořit páni senátoři, byly a jsou prakticky totožné s důvody, které byly uváděny zde v první fázi projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně a v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny. Tedy alespoň proklamovaná možnost zneužití skutkové podstaty přechovávání dětské pornografie, a to zejména při jejím šíření elektronickou formou. (V jednací síni je hluk.)

Zde podle mého názoru a podle názoru předkladatelů ani ústavněprávní výbor, ani plénum Senátu nevzaly dostatečně v potaz skutečnost, že součástí jakéhokoliv řízení je v první řadě prokázání úmyslu. Z mého osobního pohledu tedy senátní návrh zvýrazňuje práva na ochranu případných pachatelů, a to víc než práva na ochranu postižených, tedy dětí.

Druhým důvodem, proč mám k senátní verzi zákona výhrady, je pohled na realitu. Všichni víme, jak v souladu s platnou legislativou - a to připomínám - dopadly například konkrétní informace rakouské nebo italské policie o napojení domácích - a teď to dám alespoň slovně do uvozovek - "spotřebitelů" dětské pornografie na mezinárodní internetové síti. Anebo chci připomenout ten medializovaný případ z posledního týdne, a to jsou případy rozesílání nosičů s dětskou pornografií mezinárodní poštou. Jistě jste si všimli také těch navrhovaných opatření, tedy nemožností s tím prakticky cokoliv dělat. Čili ponecháním původního znění § 205 a vypuštěním námi nově navrženého § 205a, schváleného ve třetím čtení, senátní návrh tento stav, neuspokojivý stav, víceméně konzervuje.

A konečně třetí poznámka, kterou si dovolím zde přednést. Ta se týká několikrát ocitovaných mezinárodně platných dokumentů zavazujících státy k přijetí opatření na ochranu dětí před komerčním sexuálním zneužíváním, a to včetně zavedení trestnosti držení dětské pornografie. A dovolím si učinit poznámku také ve směru vesměs kladných ohlasů ze zahraničí týkajících se návrhu schváleného námi zde před několika týdny.

Žádám vás proto, kolegyně a kolegové, abyste zvážili doporučení jak moje, tak dalších navrhovatelů a abyste v závěrečném hlasování podpořili návrh zákona v původním sněmovním znění, ve znění, které jsme společně přijali a odeslali do Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane poslanče. Chce se k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřit zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Jana Rybínová? Ano, chce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, opětovně projednáváme návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk č 114, měnící zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, jenž byl vrácen Poslanecké sněmovně Senátem s pozměňujícími návrhy. Nejprve mi dovolte, abych v rychlosti zrekapitulovala historii této novely trestního zákona.

Tento sněmovní tisk byl projednán v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny dne 31. ledna a 1. února 2007. Návrh prošel do druhého čtení a byl přikázán ústavněprávnímu výboru. Ústavněprávní výbor projednal návrh zákona a vydal dne 21. května 2007 usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu tak, jak byl projednán a přijat na jednání výboru. Zmiňované usnesení se zněním komplexního pozměňovacího návrhu bylo rozesláno jako sněmovní tisk 114/2. Následně Poslanecká sněmovna na své 15. schůzi dne 5. června 2007 projednala návrh zákona ve druhém čtení a dne 13. června 2007 jej schválila ve třetím čtení ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Schválený návrh zákona byl poté obvyklou legislativní cestou zaslán Senátu, který jej projednal na své 7. schůzi dne 18. července 2007 a přijal k němu usnesení číslo 160, ve kterém jej vrací Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Usnesení Senátu včetně pozměňovacích návrhů vám bylo rozesláno jako tisk 114/5.

Nyní bych stručně uvedla pár poznámek Senátu k schváleným pozměňovacím návrhům tohoto tisku. Senátní návrh zejména ruší členění ustanovení upravující pornografii do tří paragrafů a pouze za stávající § 205 vkládá nový § 205a. Zásadním rozdílem je pak vypuštění ustanovení, které se týká přechovávání dětské pornografie.

Chtěla bych vám připomenout, z jakého důvodu jsme zařadili toto ustanovení do novely trestního zákona. Navržená novela je zejména reakcí na situaci v šíření dětské pornografie v České republice, ale také na mezinárodní závazky České republiky plynoucí především z rámcového rozhodnutí Rady EU z roku 2003, o boji proti vykořisťování dětí a dětské pornografii. V článku 3 odstavci 1 nařizuje toto rozhodnutí členským státům přijmout opatření proti nakládání s dětskou pornografií včetně jejího držení s tím, že členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím nejpozději do ledna 2006. Z tohoto důvodu byl po rozsáhlé diskusi napříč politickými stranami na jednání ústavněprávního výboru schválen zmiňovaný komplexní pozměňovací návrh vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a profesorem Šámalem. V tomto pozměňovacím návrhu byly odstraněny některé kritizované prvky z návrhu předkladatelů tak, aby bylo dosaženo souladu s výše uvedeným rámcovým rozhodnutím Rady EU. Komplexní pozměňovací návrh zároveň předjímal úpravu obsaženou v připravovaném trestním zákoníku. Ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu byla posléze novela trestního zákona schválena Poslaneckou sněmovnou většinou 136 hlasů. Proti nebyl nikdo.

Z výše uvedených důvodů doporučuji Poslanecké sněmovně, abychom podpořili původní verzi, kterou přijala Poslanecká sněmovna, a nepodpořili verzi, kterou nám předložil Senát.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Z místa se přihlásil pan poslanec Jičínský. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, stanovisko navrhovatele i stanovisko zpravodaje ústavněprávního výboru je jednoznačné. Doporučují Sněmovně schválit tento návrh zákona ve znění, které přijala původně, nepřijmout pozměňovací návrhy Senátu.

Vystupuji jenom z toho důvodu - uznávám samozřejmě, že Senát je suverénní komora, suverénní část Parlamentu, ale přesto je mi líto, že Senát si nedal aspoň tu minimální práci, aby důkladně sledoval rozpravu, která v této věci proběhla jak na plénu Poslanecké sněmovny, tak i na schůzi ústavněprávního výboru. Říkám to proto, abych si tu dovolil jistou impertinenci vůči Senátu, totiž že tak chytří jako senátoři jsme byli také. Všechny tyto jejich výhrady a pochybnosti jsme samozřejmě také měli, také jsme je velmi poctivě vážili. Pozvali jsme si sem hlavního autora návrhu trestního zákona. Velmi důkladně jsme všechny tyto věci zvažovali a rozhodli jsme se tak, jak jsme se rozhodli.

Takže i já vám doporučuji, podobně jak to učinil navrhovatel a podobně jak to učinila zpravodajka výboru, abychom setrvali na původním usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP