(12.20 hodin)
(pokračuje Bublan)

Návrh tohoto zákona konvenuje s dikcí první věty § 112 odstavec 2, kde se stanoví, že příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby, ale také s článkem 28 Listiny základních práv a svobod, podle níž mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu.

Měl jsem v úmyslu předložit tuto novelu v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 90/1999 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a požádat Sněmovnu, aby s tímto návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Vzhledem k vetu, které bylo dáno, se přimlouvám alespoň za to, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení, aby o této jednoduché novele bylo diskutováno, případně aby byla malinko pozměněna.

Ale každopádně chci zdůraznit, že rozhodnutí Sněmovny, zda přijmeme tuto normu, nebo nepřijmeme, od toho bude odviset, jaký bude stav v české policii a také zda budeme mít dostatek policistů, kteří budou i nadále ochotni pracovat pro tuto společnost poctivě a nebudou mít pocit, že je k nim přistupováno nespravedlivě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Juraj Raninec.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, skupina poslanců předložila novelu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sněmovní tisk 214. Jedná se o drobnou novelu tohoto zákona, která stanoví, že za práci přesčas i v rozsahu do 150 hodin v kalendářním roce náleží služební příjem.

Vláda ve svém stanovisku vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z důvodu, že jedno navrhované ustanovení novely zákona není zcela v souladu s právem Evropských společenství. Dále se vláda neztotožňuje s odhadem finančních dopadů návrhu na státní rozpočet. Vláda považuje předložený návrh zákona za nesystémový, neboť se snaží řešit pouze jeden okruh problémů. Vláda dále avizuje komplexní novelu tohoto zákona, která odstraní i další nedostatky platného zákona.

Jako zpravodaj se ztotožňuji s názorem, že je potřeba řešit celou řadu nedostatků stávajícího platného znění zákona a v roce 2008 provést jeho komplexní novelizaci. Z tohoto důvodu, vzhledem k tomu, že jsou tam určité nedostatky, tak v rozpravě navrhnu tuto novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zamítnout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Juraji Ranincovi. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí ministr vnitra Ivan Langer. Dále jsou přihlášeni pánové Maršíček a Tejc.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil jako zodpovědný ministr, respektive jeden ze zodpovědných ministrů, kterých se týká novela služebního zákona. A tady chci zdůraznit jeden z ministrů, neboť služební zákon upravuje podmínky pro výkon služby zhruba pro 72 000 příslušníků bezpečnostních sborů. A pokud hovoříme o služebním zákonu, nehovoříme jenom o Policii České republiky, hovoříme také o Hasičském záchranném sboru, hovoříme o celnících, hovoříme o příslušnících Vězeňské služby a hovoříme o příslušnících zpravodajských služeb. Jinými slovy - problematika služebního zákona je nesmírně rozsáhlá, a jak jsem říkal, týká se více než 72 000 lidí, kteří jsou ve služebním poměru.

Služební zákon, který začal platit od Nového roku, byl absolutní revolucí pro všechny bezpečnostní sbory. Byl revolucí, neboť znamenal úplně nové podmínky, úplně nová pravidla. A tady musím konstatovat, že ač služební zákon byl platný, tak byl zhruba tři roky neúčinný. Již v té době prodělal některé novelizace. Tak zcela na místě je otázka, nakolik byly bezpečnostní sbory na tak zásadní změnu, o které se vědělo, že přijde, na kterou se tři roky čekalo, připraveny. A tady musím říci alespoň za tu část, za kterou můžu hovořit, to znamená Policie ČR a Hasičský záchranný sbor, že velmi málo a velmi špatně. A mohu říci z vlastní zkušenosti, že jsem se sám na celé řadě porad se služebními funkcionáři setkal s absurdní situací, když služební funkcionáři, kteří by měli svým podřízeným vysvětlovat podstatu, detaily fungování služebního zákona, tak ty já sám jsem usvědčoval z absolutní neznalosti toho zákona. A tím jen dokazuji to, v jaké situaci přinejmenším policie byla, že ač tři roky měli služební funkcionáři na to, aby se služební zákon naučili, aby s ním pracovali, aby své lidi na něj připravili, aby podle toho byla připravena systemizace služebních míst, platová tabulka, tak že se hodně zanedbalo.

Nicméně jsem přesvědčen, že ač - a to chci ještě zdůraznit - ač tento zákon předkládala vláda, kterou tvořila sociální demokracie, KDU-ČSL a Unie svobody, pokud se nepletu, tak tento zákon já považuji sice na jedné straně za dílo lidského ducha, lidských rukou, tudíž ne dokonalý, ale za velmi kvalitní základ pro to, aby bezpečnostní sbory mohly fungovat dobře. A v tomto smyslu, ač jsem nebyl předkladatelem toho zákona, jsem se podílel na jeho přípravě, tak jsem přesvědčen jako tehdy opoziční politik a teď vládní politik, musím říct, že ten zákon ve své podstatě bylo správné rozhodnutí.

To neznamená, že při tak rozsáhlé změně, která se týká tak obrovského počtu lidí, je to norma dokonalá. A tím také říkám, a už to zmínil pan zpravodaj a já to zmíním dál, že se připravujeme na komplexní novelu toho zákona. Nicméně novela zákona, který platí třičtvrtě roku, podle mě není možná, pokud k ní přistupujeme svědomitě a zodpovědně. K tomu, abychom odhalili všechny dílčí nebo větší nedostatky, přece jenom každý z nás ví, že potřebuje přinejmenším víc času, než je půl roku. A teprve na základě pečlivé analýzy můžete udělat změnu, která bude fungovat a nevyžádá si v tak krátké době změnu další.

Myslím si, že je potřeba, když hovoříme o služebním zákonu, mluvit fér a hovořit objektivně o věcech, které obsahuje a které se někomu líbí a někomu nelíbí. Tato novela vypadá jako nepodstatná, respektive dílčí změna: vypustíme číslovku 150 - 150 bezplatných přesčasových hodin. Ale ta diskuse, má-li být férová, musí být vedena skutečně férově. A pojďme si tedy vedle sebe naklást ty příjemné a ty méně příjemné věci.

Považuji za nefér, když se mluví o 150 bezplatných přesčasových hodinách a jaksi se zapomene na to, že služební zákon přinesl zkrácení pracovní doby příslušníků bezpečnostních sborů ze 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně. A když to spočítáte a vynásobíte počtem týdnů v roce, zjistíte, že pracovní doba příslušníků bezpečnostních sborů se oproti loňskému roku zkrátila přesně o 150 hodin. Oproti jiným zaměstnancům v rozpočtové sféře mají o 2,5 hodiny kratší pracovní dobu týdně. Je fér toto říct, abychom si nalili čistého vína, že když na jedné straně hovoříme o 150 hodinách, tak musíme zmínit i jiných 150 hodin.

Pojďme si férově říct, co dalšího ten zákon obsahuje v dobrém slova smyslu pro ty příslušníky, neboť zdůrazňuje význam a složitost jejich práce a namáhavost jejich práce. Dovolená šest týdnů - zvýšení o dva. Dále ozdravné pobyty dva týdny ročně. A zkuste prosím toto sečíst dohromady, a přidáte-li k tomu fakt, že příslušník bezpečnostního sboru v případě pracovní neschopnosti může měsíc čerpat plnou mzdu, a pokud je tam újma, tak celý rok může pobírat služební příjem v plné výši. A já jsem přesvědčen, že to je správné. Jen mi nepřipadne správné, když tohle to nezvýrazňujeme a nehovoříme také o tom, co ten služební zákon nového a dobrého pro ně přinesl, a v tom kontextu potom uvádět a přemýšlet o 150 bezplatných přesčasových hodinách.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP