(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Mně zbývá v tuto chvíli pouze konstatovat, že v rozpravě, která do jisté míry narušila hranice tradičních politických seskupení, nezazněl žádný návrh na zamítnutí nebo na vrácení předkladateli k přepracování a byl předložen návrh na přikázání dalším orgánům Sněmovny, a to ústavněprávnímu výboru a stálé komisi pro rovné příležitosti

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Dámy a pánové, já vás odhlásím a poprosím o novou registraci a přistoupíme k hlasování.

Organizační výbor navrhl předložit návrh k projednání petičnímu výboru, dále zazněl návrh na projednání ústavněprávním výborem a stálou komisí pro rovné příležitosti. O tomto nyní rozhodneme.

 

V hlasování číslo 47 se táži, kdo souhlasí s přikázáním výboru petičnímu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro 123, proti 24. Návrh byl schválen.

 

(Poslanec Ondřej Liška navrhl předsedajícímu rozšířit počet výborů o výbor pro evropské záležitosti.) Rovněž toto podrobím hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh zákona projednal ústavněprávní výbor, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování číslo 48 skončilo, hlasovalo 156 poslanců, 138 bylo pro a 8 proti. Návrh byl schválen.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Ondřeje Lišky na přikázání návrhu výboru pro evropské záležitosti.

Zahájil jsem hlasování číslo 49. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, 87 bylo pro, 27 bylo proti. I tento návrh byl přijat.

 

A nyní poslední hlasování. Hlasování číslo 50 bude o přikázání stálé komisi pro rovné příležitosti.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, pro bylo 95, proti 33. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru petičnímu, ústavněprávnímu, pro evropské záležitosti a stálé komisi pro rovné příležitosti. Tím první čtení tohoto návrhu zákona končím.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

16.
Návrh poslanců Františka Bublana, Vojtěcha Filipa, Jeronýma Tejce,
Zdeňka Maršíčka, Vlastimila Aubrechta, Pavla Kováčika, Miroslava Svobody,
Petra Braného, Josefa Smýkala, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 214/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Je navrženo prvé čtení podle § 90 odst. 2, ale já mám k dispozici arch s podpisy více než 50 poslanců, kteří podávají veto na zkrácené projednávání podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 214/1.

Prosím, aby předložený návrh odůvodnil za předkladatele poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 214. Návrh zákona se týká ustanovení § 54, 112 a 113, které definují složky služebního příjmu a vymezují práci přesčas.

Připomeňme si stručně současný stav. Služební příjem je tvořen základním tarifem, příplatkem za vedení, za službu v zahraničí, zvláštním příplatkem, osobním hodnocením a případně odměnou. Příslušníkovi lze v zájmu služby nařídit přesčasovou práci, avšak nejvýše v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. A těchto 150 hodin, které mohou být příslušníkovi nařízeny, není ve složce jeho příjmů, jsou odslouženy zdarma. V § 54 odst. 2 je stanoveno, že v případě krizového stavu ve výjimečných případech veřejného zájmu lze příslušníkovi nařídit službu přesčas i nad rozsah 150 hodin. Je to tzv. pohotovost, která je proplácena.

A teď, jak to vypadá v praxi? Jsou policisté, kteří z povahy své služby neodslouží ani 10 nebo 20 hodin přesčas za celý rok. Jsou zase útvary, kde již dnes mají policisté odslouženo 150 hodin a více, a to, co je navíc, je posuzováno právě podle § 54, to je tzv. pohotovost. Jsou útvary, kde se nařizují přesčasy, ty se ale nepočítají, protože vzápětí je nařizováno neplacené volno. Jsou útvary, jako např. ochranná služba - to se můžete zeptat některých policistů, kteří zde slouží - kde se vynechává služební příprava a nahrazují se tak hodiny vykonané přesčas. To má za následek to, že policisté tím, že nemají povinnou služební přípravu, ztrácejí na své kvalifikaci. Jsou policejní složky, kde se policisté povolávají do služby podle § 54, i když nemají ještě odslouženo 150 hodin, a je to na základě § 54 jako výjimečný stav nebo spíš veřejný zájem a tím zájmem bývá dost často např. třeba i fotbalové utkání. A tato služba je jim potom proplácena.

A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Aplikace ustanovení o službě přesčas je velmi nejednotná a rozmanitá - a dá se pomalu říci jiný kraj, jiný mrav - a způsobuje velkou nespokojenost a pocit nespravedlnosti u části Policie České republiky.

Navrhovaná změna zákona, která ruší ustanovení o odpracování 150 hodin zdarma, si bere za cíl zjednodušit tento systém odměňování a udělat jej spravedlivějším.

V otázce spravedlnosti je skutečně zásadní problém daného ustanovení o odměňování, a to především ve skutečnosti, že v základním příjmu je přihlédnuto k případné práci přesčas, tzn. stejně těm, kteří přesčas vykonají, i těm, kteří jej nevykonají. To bylo také v úmyslu, kdy byl zákon schvalován, aby základní tarifní platy byly dostatečně vysoké natolik, aby policisté neměli problém s tím, když nějakou hodinu odpracují navíc. Ale vzhledem k tomu, že někteří skutečně odpracují 150 hodin a někteří jenom 10, tak ta nespravedlnost je tam velmi velká.

Statistika Ministerstva vnitra říká, v bilanci prvního pololetí si více než 90 % policistů polepšilo a asi 2500 si pohoršilo a z toho asi 650 si pohoršilo o více než 5000 korun. Statistika ale neříká, o kolik si těch 90 % policistů polepšilo, protože v roce 2007, stejně tak jako v ostatní státní správě, byly navýšeny základní platy o 5 %, což u běžného policisty může dělat asi 1000 korun. Takže jestliže si někdo polepšil v tomto roce o pět set, tak si v podstatě pohoršil o pět set.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP