(15.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Náklady na technické zabezpečení jednotlivého kontaktního místa se odhadují na 76 tisíc korun během prvních tří let a celkové pořizovací náklady včetně technického a administrativního centra jsou odhadovány na 120 milionů korun a ty budou hrazeny plně z rozpočtu Ministerstva vnitra.

Předložený návrh předpokládá zavedení správního poplatku na 50 korun, nicméně umožňuje současně také v individuálních případech snížení tohoto poplatku s tím, že příjem z tohoto poplatku je příjmem v případě například matričních úřadů, příjmem obce. Jde tedy o zachování onoho principu, kdy jsou delegovány pravomoci, nicméně při zajištění finančních prostředků, a to v podobě iniciační investice na technologické zabezpečení, tak i služba, která bude poskytována, je zpoplatněna a ten poplatek je příjmem té obce, která tu službu vykonává.

Pro vaši informaci mohu říci, že celý systém Czech Point byl již v pilotním projektu ověřen, a to v projektu, který byl zahájen v dubnu tohoto roku na zhruba 30 nebo 40 vybraných místech, a v případě schválení tohoto návrhu zákona potom celý ten projekt přejde do ostrého provozu.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří se věnovali projednávání tohoto návrhu zákona, zaslouží si určitě uznání za svůj přístup, a sděluji, že ke všem pozměňovacím návrhům mám pozitivní stanovisko - v případě výborového mírně pozitivní, u všech ostatních jenom pozitivní. Jsem přesvědčen, že je to návrh, který si zaslouží naší podporu, protože platí, jak jsem řekl - je to malý krok pro českou byrokracii a velký krok pro české občany.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď snad mohu poprosit zpravodaje, aby nám oznámil, jak budeme postupovat při hlasování, eventuálně pak přednášel pozměňovací návrhy. Můžete nám říci, prosím…?

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Pan ministr mi trošku usnadnil roli, protože už avizoval, kolik je pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy jste dostali v tisku označeném 158/2 a tento tisk obsahuje celkem tři pozměňovací návrhy, označené písmeny A, B a C. Písmeno A je pozměňovací návrh, který vznikl z usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozměňovací návrh označovaný písmenem B byl načten v druhém čtení poslankyní Kateřinou Jacques a pozměňovací návrh označený písmenem C byl taktéž načten ve druhém čtení - poslancem Jaroslavem Krupkou. Přestože tyto tři body jsou v podstatě shodné a nezasahují do podstaty zákona, doporučuji, aby se o každém hlasovalo zvlášť v pořadí písmen tak, jak jsem tady naznačil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Doufám, že vás poslouchal někdo bedlivě, takže se zeptám, jestli s touto procedurou někdo má vážný problém a bude něco namítat. Zdá se, že ne, takže to znamená, že asi můžeme postupovat tak, jak jste řekl. Já ještě zazvoním, že budeme hlasovat.

Takže vás poprosím, abyste řekl vždy, o čem budeme hlasovat, pak si vyslechneme stanoviska a pojedeme. Prosím, můžeme začít.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Takže jako první by byl hlasovatelný pozměňovací návrh označený písmenem A. Je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ze strany zpravodaje doporučuji - ano.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Ministr - neutrálně pozitivní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 193. Přítomno 152, pro hlasovalo 145, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme tedy další bod k hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Jako druhý je pozměňovací návrh označený v tisku písmenem B a je to pozměňovací návrh přednesený paní poslankyní Kateřinou Jacques.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko? (Zpravodaj doporučuje, ministr souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 194. V této chvíli je tady přítomno 155 poslanců, pro hlasovalo 146, proti 1. I tento návrh byl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Jako třetí a poslední je pozměňovací návrh poslance Jaroslava Krupky označený písmenem C. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Ministr: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku.Kdopak je proti?

Hlasování má pořadové číslo 195. Přítomno je 155, pro hlasovalo 148, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

To jsme odhlasovali všechno?

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Ano, je to všechno. Nyní bych požádal o hlasování jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme tedy hlasovat o celém návrhu. Nejdříve přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 158, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 196. Přítomno je 156 poslanců, pro hlasovalo 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

O slovo se ještě hlásí ministr.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji zpravodaji. Prosím slovo má ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem také chtěl všem vám poděkovat za přístupy, za hlasování, a kdyby nebylo dalšího bodu, řekl bych, byla to taková hezká tečka za celou naší schůzí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale teď bude bod číslo 70, poslední bod naší schůze.

 

70.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků
protiraketové obrany na území České republiky

 

Tady jsme opustili tento bod v úterý devatenáctého s tím, že byla přerušena všeobecná rozprava. Tady ještě dokonce mám přihlášky do této přerušené rozpravy, jak vidím. Takže prosím vás, tady vidím přihlášky pana poslance Řiháka, paní poslankyně Konečné, Schwippela, profesora Jičínského, Václava Exnera, Tomáše Duba, Miroslava Grebeníčka - dál už je to do podrobné. Tohle mám do obecné.

Takže budeme pokračovat v obecné rozpravě tam, kde jsme ji opustili v úterý. Slyšeli jste, kdo je do ní přihlášen písemně. Požádám nejdřív pana poslance Josefa Řiháka, připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná. Takže vás prosím o pozornost a pana poslance Řiháka, aby se ujal slova jako první. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové. V projevu pana premiéra Topolánka minulý týden ve Sněmovně o zamýšlené stavbě amerického radaru v Brdech mě zaujala následující pasáž - cituji: V souvislosti s uskutečněnými prohlídkami brdského újezdu zatím nebylo rozhodnuto definitivně o zvolení konečné lokality, která bude americké straně nabídnuta jako místo pro možné umístění radarové stanice.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP