(16.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Podle mého názoru je tedy možné teoreticky schválit usnesení rozpočtového výboru jako celek a pak jako doprovodné usnesení vyjádřit vztah k těm kapitolám, které pojmenoval rozpočtový výbor, tak jak je navrženo to usnesení. Pokud by to bylo takto všechno přijato, pak je státní závěrečný účet v souladu s rozpočtovými pravidly vzat na vědomí. Je schváleno vypořádání salda, což je ono klíčové pro financování a refinancování státního dluhu. Současně zákonodárce vyjádří vztah k těm kapitolám. Takže podle mého názoru to možné je.

Samozřejmě, že já to kladné hlasování o těch jednotlivých kapitolách nedoporučuji. To znamená nejlépe se tomuto precedentu vyhneme tím, když to jako doprovodné usnesení neschválíme, ale to samozřejmě záleží na Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já bych vám rád vyhověl. Já vím, že je to zájmem Ministerstva financí. Učinit tak nemohu, protože bych obešel platná usnesení jednotlivých výborů, která musíme podrobit hlasování postupně.

Takže já zopakuji, a mám tady k tomu dva zpravodaje, že pokud bychom postupovali podle toho, jak byly předloženy návrhy, to znamená usnesení 198/1a, to je kontrolní výbor, pak je usnesení 198/2, to znamená, že to je rozpočtový výbor, tak bychom začali hlasovat o jednotlivých bodech usnesení kontrolního výboru. Poté bychom hlasovali, buď budou, nebo nebudou přijaty ty jednotlivé kroky, o těch návrzích, které nejsou v rozporu u rozpočtového výboru. Tam je ten návrh, který jste řekl, pane ministře, že se bere na vědomí, ale v kontrolním výboru nikoliv státní rozpočet, ale bere se na vědomí stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu. (Ministr Kalousek: To jsme si nerozuměli.)

Já navrhuji tedy postup hlasovat po jednotlivých bodech, které jsou v usnesení kontrolního výboru. Bere na vědomí stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu, to je jeden bod. A potom -

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane předsedající, to schválil kontrolní výbor, který vzal stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu. V Poslanecké sněmovně kontrolní výbor navrhl pouze bod: Poslanecká sněmovna neschvaluje ty tři kapitoly. Jenom o tomto jednom bodu bychom měli teď hlasovat, kdy ten není závislý na usnesení rozpočtového výboru. O těchto dvou usneseních se může hlasovat jako o dvou samostatných usneseních, akorát se ptám, jestli v případě, že bude přijato usnesení kontrolního výboru, jestli se bude potom hlasovat o usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bude v každém případě nutné, protože jsou to jednotlivé body, které spolu ne přímo vždycky souvisí. Pokud tedy netrváte na tom, abychom to stanovisko…

Mám docela složitý procedurální problém, protože mi zpravodajové příliš nepomohli.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem to možná říkal příliš složitě. Já znovu říkám, že si myslím, že ta usnesení nejsou v rozporu, protože to, co podle rozpočtových pravidel Poslanecká sněmovna, jak má naložit se státním závěrečným účtem, chce-li ho - v uvozovkách - schválit, pak ho bere na vědomí. Je-li v usnesení rozpočtového výboru, že schvaluje, je to samozřejmě totéž, protože když ho schvaluje, tak ho bere na vědomí. A zákon vyžaduje, aby ho aspoň vzala na vědomí a schválila vypořádání schodku, což v usnesení rozpočtového výboru je.

Pokud by bylo současně přijato i usnesení kontrolního výboru, pak je to samozřejmě precedent, ale domnívám se, že tyto návrhy usnesení nejsou v rozporu s tím, co zákon vyžaduje, aby Poslanecká sněmovna se vypořádala se státním závěrečném účtem a schválila vypořádání schodku.

Nicméně platí, že přesto přijetí návrhu kontrolního výboru nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda rozpočtového výboru Bohuslav Sobotka jako zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já děkuji za tu diskusi, kterou jsme nyní absolvovali k proceduře. Já se za ni omlouvám, ale byla naprosto nezbytná, protože poprvé projednáváme státní závěrečný účet v situaci, kdy k němu přijaly usnesení dva výbory, nově zřízený výbor kontrolní a tradičně rozpočtový výbor. Čili je to nová situace, která tady v minulosti nebyla, a vytváříme určitý precedent i pro budoucno, pokud nedojde k přesnější definici na základě zákona. Pokud k ní nedojde, tak zřejmě budeme i v příštích letech postupovat obdobným způsobem.

Já bych na základě vystoupení, která zazněla, chtěl tady navrhnout postup hlasování. Nejprve navrhuji, abychom hlasovali o usnesení kontrolního výboru, to znamená aby to bylo jedno hlasování o celém návrhu usnesení kontrolního výboru. Poté navrhuji, abychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru s tím, že tedy zde bylo konstatováno, že tato usnesení nejsou v rozporu a v určité situaci mohou být schválena obě dvě, a poté bychom ve třetím hlasování hlasovali o návrhu usnesení jako o celku. Čili v případě, že budou schválena obě usnesení, tak bychom hlasovali ve třetím hlasování jako o celku, a tím bychom se vypořádali s návrhy usnesení ke státnímu závěrečnému účtu.

Tolik tedy návrh procedury pro hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže první hlasování by bylo o bodu 6 usnesení č. 111 kontrolního výboru. Je tomu tak, pane předsedo?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, hlasujeme nyní o usnesení kontrolního výboru, které bylo navrženo jako návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já už jsem při zahajování podrobné rozpravy zvonil, takže doufám, že všichni, kteří mají zájem hlasovat o státním závěrečném účtu, se dostavili. Přesto vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu, který byl právě předložen, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 182, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, neschválit ty tři účty. Kdo je proti doporučení kontrolního výboru? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 158 pro 30, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o usnesení, které navrhuje rozpočtový výbor. Nemusíme tedy hlasovat ten druhý krok, jak navrhoval pan předseda rozpočtového výboru. Souhlasí všichni s postupem předsedajícího? Děkuji, žádný odpor proti tomu, co navrhuji, nevidím.

 

Můžeme tedy rozhodnout v hlasování pořadové číslo 183, které jsem zahájil. Kdo je pro schválit? Kdo je proti schválení státního závěrečného účtu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 160 pro 134, proti 10. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Schválili jsme státní závěrečný účet.

 

Děkuji panu ministru financí, děkuji prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu a končím bod č. 59.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

23.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 169/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 169/1. Je tady přítomen pan senátor Jiří Pospíšil. Vítám ho opět mezi námi. Než se ujme slova, požádám pana poslance Stanislava Grospiče, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pane senátore, můžete se ujmout slova k odůvodnění návrhu Senátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP