(16.40 hodin)
(pokračuje Exner)

Celkový dluh územních samosprávných celků a jeho trvalý růst je znepokojivý. Vláda nezakrývá, že rok 2006 je z hlediska deficitu veřejných rozpočtů nejhorší za dobu existence České republiky.

V příjmech se sice snížila konsolidovaná daňová kvóta včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění na uváděných 34,3 % hrubého domácího produktu, zpomalila se však dynamika daňových příjmů.

Dotace z Evropské unie nedosáhly předpokládané výše, jak už bylo konstatováno. Proti schválenému rozpočtu podle našich údajů neinvestiční dotace z Evropské unie byly nižší o 8,4 mld. Kč, kompenzační platby o 300 mil. Kč a investiční dotace zhruba o 18,7 mld. Kč, to znamená, že nám to vychází ještě více než chybějících 20 mld. z Evropské unie, které uvedl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Dohnal.

Daňová sazba daně z příjmů právnických osob, která se v roce 2006 snížila z 28 % na 26 % proti důvodům, které k tomuto aktu vedly, ukazuje, že ve skutečnosti při více než 12 % růstu přidané hodnoty se vybralo u této daně o 4,8 mld. Kč méně než v roce 2005. Tím pádem se nepotvrzuje skutečnost, že snižování daní může vést k jejich růstu, pokud jde o konkrétní výběr.

Musím také upozornit na to, že v závěru roku provedl tehdejší ministr financí operace s vlivem na státní rozpočet ve výši 62,14 mld. Kč a tyto navíc vydané prostředky výrazně ovlivnily schodek státního rozpočtu.

Podle našeho názoru nejde schválit špatný závěrečný účet nejen kvůli problémům, které byly uvedeny ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu a našeho kontrolního výboru, ale také ani proto, že KSČM nepodpořila už rozpočet jako takový. Česká ekonomika vykázala vcelku slušné výsledky, ale na životní úrovni lidí se to dostatečně neprojevilo. Lidé práce dostali opět méně, než jim náleží, a vytvořené hodnoty se ztrácejí v zahraničí a v operacích vládnoucí elity.

Vlády především v poslední části roku hospodařily tak, že získaly nové nebo posílily již uváděné argumenty pro jiné rozpočtové hospodaření. Bohužel návrh podle tisku 222 není řešením, které by mohla přivítat většina našich občanů. Právě naopak. Roste odpor a dochází ke sjednocení stanovisek opozice, odborů i mnoha dalších občanů proti takovému postupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo jak pana ministra financí, tak případně zpravodajů. Nevidím ani pana ministra, ani jednoho ze zpravodajů.

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Do té nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Pokud ne, požádám zpravodaje pana poslance Sobotku a poté pana poslance Koníčka, aby přednesli návrhy na usnesení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se domnívám, že tady máme určitý problém při hlasování, protože zde máme usnesení rozpočtového výboru, který navrhl usnesení ve věci schválení státního závěrečného účtu, toto usnesení jste obdrželi, a současně je zde usnesení kontrolního výboru, které navrhuje u tří kapitol státní závěrečný účet neschválit. Takže tady je teď otázka, jakým způsobem budeme postupovat při hlasování - jestli budeme nejprve hlasovat o usnesení kontrolního výboru, pak je ovšem nehlasovatelné usnesení rozpočtového výboru, které počítá s usnesením ve věci schválení státního závěrečného účtu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Nyní předseda kontrolního výboru se svou zpravodajskou zprávou, resp. s usnesením, které je součástí podrobné rozpravy. Předseda rozpočtového výboru poslanec Bohuslav Sobotka jako zpravodaj řekl základní rozpor, který je v těch dvou usneseních a který musíme vyřešit pouze hlasováním.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já se domnívám, že tam rozpor není, protože Poslanecká sněmovna klidně může v I. usnesení rozpočtového výboru schválit státní závěrečný účet jako celek, i kdyby to bylo nějaké I.a - Poslanecká sněmovna státní závěrečný účet České republiky za rok 2006 kapitola 333, 322, 398 neschvaluje. I v návrhu je, že zvlášť státní závěrečný účet jako celek a závěrečné účty jednotlivých kapitol.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Já jsem si obě usnesení vzal k ruce. Prosím, aby ostatní, kteří mají zájem mě kontrolovat, tak učinili. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr nemá zájem.

Předseda rozpočtového výboru jako zpravodaj bude přednášet jednotlivé návrhy, vyjádří se k nim a budeme hlasovat, protože je třeba se vypořádat s jednotlivými body, které v návrzích jako návrhy usnesení jsou. Pane předsedo, prosím, po jednotlivých návrzích.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já se obávám, že v tuto chvíli není dost dobře možné o návrzích hlasovat, pokud nebude vyjasněno, jakým způsobem zakomponujeme do závěrečného usnesení Poslanecké sněmovny usnesení kontrolního výboru. To je do značné míry precedens. V minulosti tady vždy bylo hlasováno pouze o návrhu usnesení rozpočtového výboru jako o celku, s tím, že v podrobné rozpravě dnes nebyly předloženy žádné další pozměňovací návrhy, ale nově projednáváme proceduru tak, že ještě současně usnesení přijal kontrolní výbor, a já v tuto chvíli bych požádal o stanovisko ať už sněmovní legislativu nebo ministra financí, zda je možné schválit to usnesení tak, jak o tom hovořil předseda kontrolního výboru, to znamená současně schválit státní závěrečný účet jako celek a současně neschválit tři kapitoly v rámci státního závěrečného účtu, jak to navrhuje kontrolní výbor, protože tady si myslím, že by nebylo asi šťastné, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které by potom mohlo být vykládáno na jedné straně jako schválení státního závěrečného účtu a na druhé straně jako neschválení státního závěrečného účtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já mám proto procedurální postup, který předložím, a poté udělím slovo panu ministru financí. Pokud budeme hlasovat o doporučení Poslanecké sněmovny neschválit kapitolu 333 Ministerstvo školství, kapitolu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu, a 398 Všeobecná pokladní správa, budou to tři kapitoly, které neschválíme. Vypořádání, to znamená závěr státní bilance, pokud schválíme jako celek, je zřejmé, že Poslanecká sněmovna schválila v podstatě to, co schvaluje ve státním rozpočtu v prvém čtení, to znamená bilanci příjmů a výdajů a výsledek, s tím, že nesouhlasíme s tím, jak byly zaúčtovány tyto tři kapitoly. To je můj návrh procedurálního postupu .

Nyní dávám slovo panu ministru financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Pane předsedající, podle mého názoru je důležitá vůle zákonodárce, která není v rozporu s danými pravidly vyjádřenými usnesením. Kdybych byl úplně rigorózní, tak Poslanecká sněmovna podle rozpočtových pravidel schvaluje vypořádání. Státní závěrečný účet jako takový bere na vědomí. Nicméně je-li navrženo usnesení, že schvaluje státní závěrečný účet, pak zcela jistě při té příležitosti i bere na vědomí a vůle zákonodárce s rozpočtovými pravidly není v žádném rozporu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP