(16.00 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, dobrý den. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás informovat o tom, že rozpočtový výbor po úvodním výkladu náměstka ministra financí Janoty a po vyslechnutí zpravodajských zpráv zpravodajů výborů a v rozpravě projednal vládní návrh státního závěrečného účtu a také usnesení výborů k přikázaným kapitolám. Doporučil kontrolnímu výboru, aby zprávu po projednání stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu přednesl při projednávání státního závěrečného účtu v Poslanecké sněmovně, a současně doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna schvaluje státní závěrečný účet za rok 2006. Příslušné usnesení máte k dispozici, takže já ho tady nebudu celé číst.

Chtěl bych také konstatovat, že rozpočtový výbor projednal i doprovodná usnesení, která některé výbory přijaly v rámci projednávání příslušných kapitol státního závěrečného účtu, ale žádné z těchto doprovodných usnesení rozpočtový výbor neschválil, takže nejsou součástí návrhu usnesení, který v tuto chvíli předkládáme. Pokud tedy budou jednotlivé výbory chtít, aby o těchto jejich usneseních bylo hlasováno, budou muset být navržena v rámci rozpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji rozpočtového výboru, předsedovi výboru Sobotkovi. Nyní požádám pana poslance Vladimíra Koníčka, jako zpravodaje kontrolního výboru, aby se ujal slova a uvedl nám usnesení č. 198/1a. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se dne 7. června 2007 zabýval stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006, a mimo jiné přijal usnesení č. 111, ze kterého vám některé pasáže ocituji. Máte je sice rozdány jako sněmovní tisk 198/1a, ale ta konstatování jsou podle mého mínění dost závažná.

Kontrolní výbor vzal na vědomí stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006.

Konstatoval na základě výsledků kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu, že účetní závěrky u většiny účetních jednotek - kontrolovaných osob - nepodávaly ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětů účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy, a nebyly proto spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu dle vyhlášky č. 581/2004 Sb.

Dále kontrolní výbor konstatoval na základě stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006, že státní závěrečný účet nemůže sloužit jako zdroj komplexních a kvalitních informací pro rozhodování a hodnocení odpovědnosti, protože ve vztahu ke zjištěním provedeným v rámci kontrol typu finančního auditu se v tomto smyslu jeví jako ne zcela funkční a nedostatečně spolehlivý.

Dále kontrolní výbor konstatoval, že chování správců kapitol při dodržování právních předpisů a rozpočtových pravidel má i nadále výrazně se zhoršující negativní trend, nebyl dodržen rozpočtový záměr vlády v roce 2006 v mezích přijatých zákonů a přetrvávají nedostatky ve výběru a správě daní.

Kontrolní výbor také konstatoval, že činnost správců kapitol státního rozpočtu České republiky je dlouhodobě v rozporu zejména se zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Kontrolní výbor také konstatoval, že Ministerstvo financí nepřijalo ani nenavrhlo žádné legislativní, systémové, metodické změny, které by vedly ke zlepšení kvality sestavování státního závěrečného účtu, ani k nastavení odpovědnosti správců kapitol za sestavení státního závěrečného účtu.

Kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby státní závěrečný účet České republiky za rok 2006, kapitola 333 - Ministerstvo školství, kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu a kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa neschválila.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Vladimíru Koníčkovi, který nám sdělil stanovisko kontrolního výboru ještě ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu, které výbor projednal, a toto usnesení odůvodnil.

Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, mám do ní zatím jednu přihlášku. Táži se pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, jestli se hlásí. Ano, dám mu přednost. Prosím. Připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane prezidente, máte slovo.

 

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jménem Nejvyššího kontrolního úřadu předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky stanovisko k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006.

Při zpracování tohoto stanoviska vycházel Nejvyšší kontrolní úřad z předloženého tisku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, závěrečných účtů jednotlivých kapitol zaslaných Nejvyššímu kontrolnímu úřadu jejich správci a z kontrolních závěrů a dalších poznatků z kontrolní činnosti.

Pan ministr financí tady před chvílí shrnul některá nejdůležitější čísla, která obsahuje návrh státního závěrečného účtu. Já se tedy ve svém vystoupení nebudu pokoušet všechna čísla opakovat, spíše se pokusím upřít vaši pozornost na trošku jiné aspekty hodnocení návrhu státního závěrečného účtu.

Ve svém vystoupení bych se chtěl věnovat v podstatě dvěma oblastem.

Za prvé je to hospodaření státu z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu. Státní rozpočet tady v Poslanecké sněmovně byl schválen zákonem č. 543, o tom tady pan ministr financí mluvil. Mluvil i o tom, jaké byly stanoveny příjmy, výdaje a jaký byl stanoven rozpočtový schodek. V průběhu roku přijala Sněmovna další zákony, kterými upravila rozpočet příjmů a výdajů a také zvýšila rozpočtový schodek na 83,7 mld Kč. Mohlo by se tedy zdát, že schvalování státního rozpočtu probíhá pouze tady v Poslanecké sněmovně.

Dámy a pánové, musím vás upozornit na to, že tomu není tak. Kromě zmíněných změn zákona o státním rozpočtu na rok 2006 bylo podle hodnoceného materiálu v roce 2006 provedeno v jednotlivých rozpočtových kapitolách 818 rozpočtových opatření. To jsou ale rozpočtová opatření podle údajů závěrečných účtů kapitol, která jsou provedena na základě žádostí předložených Ministerstvu financí. Další a další rozpočtová opatření realizují organizační složky státu ve své pravomoci. Jenom pro vaši informaci, pouze v jedné jediné kapitole státního rozpočtu jsme zaznamenali v roce 2004 a 2005 asi 1700 rozpočtových opatření během jediného roku. Pro bližší názornost vám to přepočítám na pracovní dny. Je jich zhruba sedm denně, jen v jedné kapitole.

Počet realizovaných rozpočtových opatření pokládá Nejvyšší kontrolní úřad za značně vysoký, a nesvědčí o příliš odpovědném přístupu správců jednotlivých kapitol k přípravě rozpočtu na rok 2006.

Z hlediska základních rozpočtových ukazatelů konstatuje ve shodě s panem ministrem financí Nejvyšší kontrolní úřad nedodržení rozpočtového záměru vlády v roce 2006 v mezích přijatých zákonů. Oproti zákonem schválenému deficitnímu saldu rozpočtu skončilo loňské hospodaření se schodkem ve výši 97,6 mld. Kč, tedy rozpočtový schodek byl překročen o téměř 14 mld. Kč.

V této situaci musím upozornit i na to, že pokud porovnáme výsledky hospodaření za uplynulých jedenáct let, jedná se o druhý nejhorší výsledek hospodaření státu. Pouze v roce 2003 dosáhlo schodkové hospodaření téměř 109 mld. Kč - schodek tedy dosáhl 109 mld. Kč.

Pan ministr financí tady mluvil i o tom, že v rozpočtových příjmech se potřetí promítly zdroje z Evropské unie na financování společných programů, a podle dosud dosažitelných údajů dosáhla čistá rozpočtová pozice České republiky úrovně necelých 7 mld. Kč.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP