(17.20 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Jinými slovy, snažil jsem se vám v tuto chvíli, pane poslanče, osvětlit věci, které souvisí s tímto stanoviskem. A druhou část vaší interpelace v případě, že podáte tyto otázky procesně relevantním způsobem, také odpovím, ale zdůrazňuji, že interpelace nese název stanovisko ministerstva, nikoli prověrky na Nejvyšším státním zastupitelství, proto si dovolím tohoto využít a odpovědět na tu část, na kterou jsem měl být dotazován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také vám uplynul čas, pane ministře, stejně bych vás už nenechal déle. S doplňující otázkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Vážený pane ministře, máte samozřejmě pravdu, že ta druhá část, o které jsem hovořil, se vztahuje spíše k mé druhé dnešní interpelaci, kterou z časových důvodů nezvládneme a o které jsem informoval vás prostřednictvím vašich spolupracovníků na jejich žádost dnes telefonicky. Nicméně chápu, že to je velice složitá věc, kterou budete moci zodpovědět písemně. Já se na tu odpověď těším.

Pokud se týká vyjádření k posudkům. Já se domnívám, že tato kauza je natolik sledovaná a závažná, může mít závažné následky pro vnímání občanů, pro jejich vnímání právního státu, že by bylo lepší, aby skutečně ne důvody, s tím souhlasím, ale skutečně to, zda zde existovala možnost nejvyšší státní zástupkyně, resp. jejího úřadu, takto rozhodnout, by měla být hodnocena spíše nejlepšími kapacitami na trestní právo v tomto státě, a nikoli, ať se pan náměstek Král neurazí, já ho také považuji za odborníka stejně jako vy, nicméně je nadále úředníkem Ministerstva spravedlnosti a z mého pohledu tedy spíše, řekněme, ne natolik nestranný jako ty kapacity, které by to mohly rozhodnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jestli pan ministr chce odpovědět na doplňující otázku? Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já samozřejmě na ty otázky, které zde byly řečeny v druhé části a které nebyly předmětem interpelace, rád odpovím, v žádném případě se jim nechci vyhnout, aby to tak nebylo vnímáno.

Můžeme se přít o to, nakolik doktor Král je či není odborník, byl za vašich vlád, je za našich vlád, já myslím, že odborník je, mimo jiné vyjadřuje jistou kontinuitu resortu.

Já jsem upozornil na to, že stanovisko, které máme, diskutujeme s odborníky z akademické obce. Poprosil jsem děkana pražské Právnické fakulty o vyjádření, o stanovisko, nebráním se tomu, pokud na námi zveřejněné argumenty někdo bude reagovat záporně, abychom v tomto vedli diskusi. Já si myslím, že to je zajímavé právní téma, pojďme o něm klidně diskutovat, ale konstatuji, pro mě jako pro ministra je závazné stanovisko zpracované odpovědným pracovníkem, ve kterého navíc mám důvěru, a z toho při rozhodování vycházím. Ale nebráním se další akademické diskusi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní interpelace pana poslance Stanislava Grospiče na ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, 26. dubna jsem se zde při interpelacích ptal, jak bude řešena situace podle § 322 odst. 4 zákoníku práce, kdy náklady vzniklé při výkonu kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát. Tak to stanoví zákoník práce a doposud vždy tato praxe probíhala tím způsobem, že zhruba v prvním čtvrtletí proběhlo uzavření smluv s odborovými svazy a průběžně jim byla tato dotace proúčtovávána.

V rozpočtu na letošní rok koncem minulého roku byla schválena částka na bezpečnost práce ve výši 43 milionů korun. Při poslední interpelaci jste mi odpověděl, že tato věc bude urychleně řešena, v dohledné době. Utekl více než měsíc a odborovým svazům nebyly tyto peníze proúčtovávány, nebyly s nimi uzavřeny ani smlouvy.

Ptám se tedy, proč dosud nedošlo k uzavření těchto smluv s jednotlivými odborovými organizacemi a proč se Ministerstvo práce a sociálních věcí vymlouvá tím, že tato věc musí nejdříve být projednána v tripartitě a musí mít dostatek disponibilních prostředků, když tyto prostředky jsou rozpočtovány státním rozpočtem a v poměrné výši by měly být k dispozici.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas v odpovědi na tuto interpelaci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Je skutečností, že mě pan poslanec Grospič interpeloval 26. 4. 2007 a já mu nyní přesně zacituji, co jsem odpověděl, protože jeho interpretace mých slov je řekněme poněkud nepřesná, abych to řekl diplomaticky.

Cituji doslova: Lze předpokládat, že v následujícím období budou uvedené problémy vyřešeny, a samozřejmě MPSV dostojí svým závazkům, které plynou ze zákona, konkrétně z § 322 zákoníku práce, a samozřejmě splní tuto svou zákonnou povinnost. - Čili žádný slib o brzkém vyřešení problému nebo že to bude vyřešeno hned. Řekl jsem v následujícím období a mohu to znovu zopakovat, ano, na tyto finanční prostředky podle § 322 odst. 4 zákoníku práce mají tyto svazy nárok, já to ani jedním okamžikem nezpochybňuji, jedním jediným slovem nedávám sebemenší důvod k tomu, že by tento závazek MPSV nebyl splněn.

Je skutečností, že je samozřejmě tato částka limitována státním rozpočtem, tzn. částkou, která byla schválena ve výši zhruba 44,4 milionu korun, s tím, že počítáme s tím, že s odborovými organizacemi uzavřeme příslušné smlouvy. Ale samozřejmě platí to, že podle zákona odborové organizace mohou použít tyto prostředky pouze na úhradu nákladů vzniklých u svazových inspektorů bezpečnosti práce, s tím, že ministerstvo má na základě zákona o finanční kontrole právo využití těchto prostředků a jejich účelnost kontrolovat prostřednictvím veřejnosprávní kontroly finančních prostředků, a musím říci jak před jejich použitím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití.

Je také skutečností, že nedostatek těchto disponzibilních finančních zdrojů trvá. Já vám tu mohu přečíst celý seznam akcí, které například musely být, přestože jsou rozpočtovány, jsou v programovém financování, tak musely být zastaveny, protože na ně nejsou finanční prostředky. Když vezmu investiční záležitosti, tak jsme museli zastavit rekonstrukci Úřadu práce Brno-město, ÚP Blansko, ÚP hlavní město Praha rekonstrukce budovy, České správy sociálního zabezpečení, výstavba dokumentačního archivu, OSSZ v Bruntále, přístavba a nástavba budovy, OSSZ v Kroměříži, přístavba budovy a parkoviště, OSSZ Cheb, rekonstrukce a dostavba budovy, OSSZ Frýdek-Místek, přístavba a nástavba budovy, OSSZ Chrudim, výstavba administrativní budovy, Pražské správy sociálního zabezpečení, rekonstrukce obvodového pláště. To je jen ukázka několika investičních akcí v řádech stovek milionů korun v celkovém objemu, které jsme museli zastavit.

Podle rozpočtu např. chybí v rozpočtu MPSV podle reálného vývoje sociálních dávek, chybí příspěvek na bezmocnost ve výši 100 milionů korun pro ČSSZ, které musí být zajištěny z jiných částí rozpočtu MPSV prostřednictvím rozpočtového opatření. Dále chybí na agendu spojenou s posuzováním stupně závislosti pro účely příspěvku na péči na úřadech práce 181 milionů korun. Chybějí prostředky na financování komunikačního systému, dávek hmotné nouze a sociálních služeb ve výši 133 milionů korun. Chybí 473 milionů korun na provozování informačních a komunikačních systémů ČSSZ. Chybí 850 milionů korun na financování § 78 zákona o zaměstnanosti. Chybí řádově stovky milionů korun, a spíše jedna miliarda, na aktivní politiku zaměstnanosti. Budou na konci tohoto roku, a na to jsem upozorňoval Sněmovnu, chybět téměř tři miliardy na příspěvek na péči. A každý se ve svém volebním obvodu může přesvědčit o tom, že chybějí řádově stovky milionů korun, možná dokonce miliard na to, abychom dofinancovali prostřednictvím dotací provozovatele sociálních služeb.

Takže z tohoto pohledu jsou tyto částky ve výši zhruba 44,5 milionu korun v určitém seznamu chybějících disponzibilních prostředků. Já si troufám říci, že např. dávky na bezmocnost nebo částky na základní provoz informačních a komunikačních systémů ČSSZ mají vyšší prioritu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP