(11.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Odvodila jsem svůj návrh pro Sněmovnu, a neviděla jsem proti žádnou námitku, právě od ustanovení, která se týkají stažení zákonů navrhovatelem, které až do ukončení druhého čtení může bez souhlasu Sněmovny učinit sám navrhovatel. Pokud má Sněmovna námitku proti tomuto mému návrhu, můžeme se potom vypořádat s tímto řešením pouze tak, že budeme hlasovat o návrhu, že tento bod bude na základě žádosti navrhovatele pana poslance Jandáka z programu schůze vypuštěn.

Je námitka proti tomuto postupu? Pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nebráním panu kolegovi Jandákovi, aby se rozhodl naložit s bodem programu, který navrhl, jakkoli, ale přesto opakuji svůj návrh, že procedurálně navrhuji v souladu s § 55 zákona o jednacím řádu, aby se ministryně obrany dostavila na schůzi Sněmovny. Žádám o tom hlasovat. Ještě v tomto bodě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře, dám o návrzích hlasovat v pořadí, jak zazněly. Nejprve pan místopředseda Filip.

Pan kolega Exner se ještě hlásí. Ale upozorňuji ještě jednou, že toto hlasování jistěže proběhnout může na žádost pana místopředsedy Filipa, ale upozorňuji opět na omluvu, řádnou omluvu z dnešního jednání, paní ministryně Vlasty Parkanové, která není v České republice.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, já vás zase musím upozornit, že rozhodnutím Sněmovny jsme se usnesli, že změny programu je možné dělat jenom půl hodiny na začátku každého jednacího dne, což v současné chvíli není. A za druhé, bod není možné vyloučit teď, jestliže už byl otevřen. A tento bod jste řádně otevřela. Takže takový postup prostě a dobře není možný. Je možné přerušit rozpravu, je možné ji ukončit bez usnesení a tak dále, ale bylo už řečeno úvodní slovo. Nejsme teď v momentu, kdy je možné bod vyloučit, jestliže jsme uprostřed tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane kolego, vstřícně jsem navrhla, aby o tom rozhodla Sněmovna, protože tento spor můžeme vést donekonečna. Zdálo se mi to rozumné, logické, nám všem čas šetřící.

Proto opět navrhuji tento postup: Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa o tom, že žádá o účast na jednání paní ministryně Parkanové, potom navrhuji hlasovat o návrhu na stažení bodu číslo 64 z programu této schůze. Má-li někdo námitku proti tomuto mému postupu, nechť ji podá a o této námitce rozhodneme.

Pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Myslím, že nemůžeme hlasovat o stažení návrhu, můžeme hlasovat maximálně o usnesení Sněmovny, že se nebude tímto bodem již zabývat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pouze jsem opakovala návrh tak, jak zazněl z úst pana poslance Jandáka. Prosím, postupujme nejprve tak, jak navrhuje místopředseda Sněmovny.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 153. Prosím, abyste se nejprve zaregistrovali. V tomto hlasování rozhodneme o přítomnosti paní ministryně Vlasty Parkanové. Kdo je pro? A proti?

Hlasování pořadové číslo 153.Přítomno 149 pro 63, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Faktická poznámka.

 

Poslanec David Rath: Toto je technická. Paní předsedající, vy jste nás neodhlásila, jak jste řekla. Nebyli jsme odhlášeni.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Byli jste odhlášeni.

 

Poslanec David Rath: Nebyli. Nebyli jsme odhlášeni. Takže prosím, abyste toto hlasování prohlásila za zmatečné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Na základě toho, že sama jsem byla odhlášena, si troufám tvrdit, že jsme odhlášeni byli. Pokud je tato námitka, samozřejmě vyhovím. Znovu vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu pana místopředsedy Filipa. Má pořadové číslo 154. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 154. Přítomno 150, pro 74, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní navrhuji hlasovat o návrhu na usnesení Sněmovny o tom, že se Sněmovna nebude bodem číslo 64 zabývat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 155. Táži se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 155. Přítomno 151, pro 80, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se, poněkud kostrbatě, ale přece jenom vypořádali s bodem číslo 64.

 

Zahajuji poslední bod, který podle organizačního odboru máme ještě možnost projednat, protože všechny ostatní body jsou pevně zařazeny. Tímto bodem je bod číslo

 

70.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky

 

Slovo má premiér Mirek Topolánek. Prosím ho, aby předstoupil před mikrofon.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že bylo možné využít tohoto bodu, o který jsem sám požádal a který bude od této schůze pravidelně zařazován, tak jak jsem požadoval, na schůzi Poslanecké sněmovny a nemuseli jsme využívat bodu pro diskusi o protiraketové obraně na území České republiky toho předešlého. Myslím si, že by to bylo důstojnější projednávání, a doufám, že i bude.

Ve svém vystoupení se pokusím charakterizovat hlavní změny, ke kterým došlo od minulé schůze Poslanecké sněmovny, na které jsem podobnou informaci dle své žádosti vám předal.

První otázka se týká jednání expertních týmů. V období od poslední předložené informace, to je 21. května, probíhala každý týden pod vedením prvního náměstka ministra zahraničních věcí zasedání expertního týmu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany pro otázky možného umístění radarové stanice na území České republiky. Expertní tým se soustředil zejména na přípravu protinávrhů České republiky k oběma smlouvám projednávaným s americkou stranou.

Dne 22. 5. v Praze proběhla formou takzvané sondáže jednání mezi USA a Českou republikou ke druhé ze smluv, která by měla právně upravovat spolupráci České republiky a USA v otázce protiraketové obrany. Předmětem jednání byla dohoda mezi ČR a USA o zřízení americké radarové základny protiraketové obrany v České republice. V této smlouvě by měly být upraveny podmínky umístění a provozu eventuální radarové stanice, přístup na základnu, možnosti návštěv apod. Delegaci České republiky vedl první náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Pojar, delegaci USA náměstek ministra zahraničních věcí, nebo State Departmentu, pan Rood. I při tomto jednání byly stejně jako v případě dohody o statutu amerického personálu SOFA specifikovány postoje obou stran na jednotlivá opatření uvedené smlouvy bez zásadních názorových rozdílů, i když v několika případech budeme ještě hledat kompromisy.

Předložení českého protinávrhu lze očekávat v průběhu měsíce července. V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení ke směrnicím pro jednání o obou smlouvách. Zahájení jednání s americkou stranou lze očekávat v srpnu 2007.

Myslím, že druhá informace má směřovat k tomu, jaké mezinárodní události rámovaly poslední období od podávané informace koncem května tohoto roku.

Dne 25. 5. měl být proveden americkou Missile Defense Agency test systému protiraketové obrany proti balistické střele dlouhého doletu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP