(17.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

58.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2006)
/sněmovní tisk 215/

 

Děkuji oběma zpravodajům, že zůstali u stolku zpravodajů, a konstatuji, že informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly. Usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 215/1 a 215/2.

Požádám nejdříve zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Miloše Melčáka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, vážený pane předsedající, za udělení slova. Dovolte mi, abych vás informoval, že hospodářský výbor na své 13. schůzi konané 5. června přijal Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2006. Po vyslechnutí výkladu generálního ředitele Exportní, garanční a pojišťovací společnosti, akciová společnost, o pojišťování vývozních a úvěrových rizik za rok 2006, zpravodajské zprávě a po obecné a podrobné rozpravě přijal usnesení, že tuto zprávu bere na vědomí a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala shodné usnesení. Přesné znění přednesu v podrobné rozpravě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji hospodářského výboru. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru Pavla Suchánka, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tisk 215 na své 12. schůzi 30. května a doporučuje také Sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou písemnou přihlášku ani nikoho z místa nevidím. Prosím pana zpravodaje Miloše Melčáka, aby zopakoval návrh na usnesení, který by Poslanecká sněmovna přijala. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji. Hospodářský výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala toto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních a úvěrových rizik za rok 2006. Dovolte mi, abych vás rovněž ujistil, že i rozpočtový výbor přijal shodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. O předneseném návrhu rozhodneme v hlasování 138, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro vzít zprávu na vědomí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 138. Z přítomných 134 pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím bod číslo 58. Děkuji oběma zpravodajům, Miloši Melčákovi a Pavlu Suchánkovi.

 

Budeme pokračovat. A znovu vás žádám o pozornost, protože učiním jako předsedající jedno rozhodnutí. My jsme došli k bodu číslo 59, což je návrh státního závěrečného účtu. Protože průběh projednávání byl poměrně bystrý a dařilo se nám, tak se nám nepodaří, abychom v tuto chvíli tady měli i prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který se ke státnímu závěrečnému vyjádřil. Považoval bych za nekorektní, aby tady u toho nemohl být přítomen, a proto bod číslo 59 pro tuto chvíli odkládám a rozhodneme o něm zítra ráno, o pevném zařazení bodu, tak abychom prezidenta NKÚ mohli pozvat.

Pokud někdo namítá proti postupu předsedajícího, nechť mi to sdělí a můžeme o tom hlasovat. Pokud ne, učiním to tedy z vlastního rozhodnutí. Nikdo nic nenamítá. Bod číslo 59 odkládám na rozhodnutí zítra na ráno.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

 

60.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka
Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006
/sněmovní tisk 209/

 

Tento materiál uvede z pověření vlády ministr dopravy Aleš Řebíček. Ještě než mu udělím slovo, požádám pana zpravodaje hospodářského výboru poslance Karla Sehoře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A konstatuji, že usnesení hospodářského výboru jsme včas obdrželi jako sněmovní tisk číslo 209/1. Oba aktéři jsou už na místě.

Žádám ministra dopravy o úvodní slovo. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, Poslanecké sněmovně Parlamentu je předložen k projednání a ke schválení návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006. Hospodářský výbor projednal návrh dne 16. května 2007 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu jeho schválení.

Zpráva obsahuje základní charakteristiku SFDI, popisuje a hodnotí plnění rozpočtu a rozpočtová opatření, včetně charakteristiky příjmů a výdajů rozpočtu. Výsledky hospodaření v roce 2006 dokládají úspěšnost rozpočtového roku v rámci dosavadní činnosti.

V SFDI bylo v roce 2006 dosaženo rekordní výše výdajů. Z rozpočtu SFDI na rok 2006 bylo čerpáno celkem 55,8 mld. korun, celkově tak v letech 2000 až 2006 bylo již do rozvoje dopravní infrastruktury alokováno z rozpočtu SFDI více než 270 miliard. Z celkových zdrojů, tedy včetně úvěrových prostředků, reálných refundací z příslušných fondů EU a dalších zdrojů, které v roce 2006 doplnily rozpočtové prostředky, bylo čerpáno téměř 67 mld. korun.

Stále však není vyřešen výrazný převis potřeb nad disponibilními finančními zdroji. Podle dostupných podkladů by si dobudování základní sítě dopravní infrastruktury a zajištění jejího normového stavu z hlediska technických a provozních parametrů vyžádalo profinancování minimálně 1,300 miliard korun. V každém kraji jsou definovány a podrobně sledovány rozhodující priority rozvoje dopravní infrastruktury. S ohledem na časový průběh financování liniových dopravních staveb je problémem také současná závislost SFDI na zdrojích z privatizace, které postupně končí a výše jejichž náhrady bude výrazným determinujícím faktorem dalšího rozvoje v této oblasti.

SFDI výraznou měrou přispěl k plynulému čerpání finančních prostředků z příslušných fondů EU. Stejně jako v předchozích letech byly z rozpočtu na rok 2006 předfinancovány výdaje, které byly nebo budou refundovány ze zdrojů EU. Rozpočet SFDI tak bilancoval a hradil 100 % výdajů takto spolufinancovaných akcí. Přes počáteční komplikace s časovou prodlevou refundací z EU se podařilo z iniciativy SFDI mechanismy urychlit a v současné době je možné konstatovat, že nastavené finanční toky fungují.

V souladu se zákonem číslo 104/2000 Sb. je účetní závěrka SFDI za rok 2006 ověřena externím auditem, který konstatoval věrný a poctivý obraz výsledku hospodaření.

V rámci prováděných rozpočtových opatření v průběhu roku 2006 byl dodržen limit 15 % celkové výše schváleného rozpočtu stanoveného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, přesně je to 14,89.

Rok 2006 byl úspěšný z pohledu činnosti vlastního aparátu. Pravidelný recertifikační audit potvrdil shodu uplatněného systému managementu jakosti s normou ČSN-EN-ISO 9001 a 2001. Nastavené mechanismy řízení a vlastní činnost SFDI tak splňují požadavky na zajištění fungování systému.

SFDI obdržel v roce 2006 od mezinárodní společnosti Moody´s Investor Servis ratingové hodnocení na úrovni A1/AACZ. Jedná se o prestižní ocenění, které navenek deklaruje pozitivní věcnou i finanční charakteristiku systému financování zajištěného prostřednictvím rozpočtu SFDI.

I když byl rok 2006 výdajově rokem úspěšným, nedošlo k vytvoření patřičných předpokladů pro udržitelné financování v nejbližším období.

Doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční zprávu schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy za úvodní slovo a prosím pana zpravodaje Karla Sehoře, aby nás informoval o jednání hospodářského výboru. Prosím.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP