(17.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Končím podrobnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 127 pro hlasovalo 94, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj Jiřímu Čunkovi, děkuji panu zpravodajovi Pavlu Kubušovi a končím bod číslo 55 s konstatováním, že návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 56, a to je

 

56.
Zpráva o činnosti finančního arbitra České republiky za rok 2006
/sněmovní tisk 193/

 

Tento sněmovní tisk projednala stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, jejíž usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 193/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj stálé komise Poslanecké sněmovny poslanec Jiří Dolejš a informoval nás o jednání rozpočtového výboru resp. o jednání stálé komise pro bankovnictví. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji vám za slovo. Bankovní komise projednala letošní zprávu za loňský rok o činnosti finančního arbitra, a to velmi důkladně, protože kromě toho, že je to trvalý bod jednání bankovní komise, tak tentokrát se jedná o zprávu již čtvrtou v pořadí, a tedy zprávu, která uzavírá volební období představitelů této instituce, a proto ta diskuse byla poměrně zevrubná. Přesto ale, že byla zevrubná, tak jsme přijali k této zprávě usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tuto zprávu vzala na vědomí.

Kdybych měl přiblížit jako zpravodaj i tři čtyři podstatné body z této diskuse, tak především šlo o ten fakt, že zákon o finančním arbitru byl během uplynulého volebního období novelizován, že činnost finančního arbitra vykazovala vzestupnou efektivnost, že v posledním roce, v roce 2006, ubylo statisticky případů, a to možná i v jedné souvislosti, a to že ubylo případů tzv. nesplněných informačních povinností, což souvisí jednak s vývojem legislativy, ale jednak i s vývojem zkušeností klientů v této oblasti, a také činnost finančního arbitra se mohla opřít o lepší informace ze strany bankovního sektoru.

Pokud jde o fungování této samotné instituce, tak její rozpočet je zdánlivě nepatrný. Jedná se o 10 milionů korun a tyto peníze jsou v podstatě investovány do osobních nákladů, do expertného, a samozřejmě, protože se jedná o instituci, která sleduje vývoj v bankovním sektoru a na ochranu spotřebitele v celé Evropské unii, tak je tam významně zastoupeno i cestovné.

Vzhledem k tomu, že po čtyřech letech dojde k jisté možnosti kvalitativního zlomu, končí jedna etapa, tak bude v budoucnu i zajímavá diskuse nad tím, jak tuto instituci dále rozvíjet. Je to v souvislosti jak s integrací dozorových institucí, tak i s plánovanými novelami zákona o platebním styku i o finančním arbitru jako takovém.

Myslím si, že pro přiblížení diskuse jsem udělal více než dost. A usnesení je jednoduché. Opakuji, doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby vzala tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa ke zprávě finančního arbitra. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Tady také konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku, ale přesto si dovolím pana zpravodaje vyzvat, aby ještě jednou přednesl návrh usnesení, abychom se přesně seznámili s textem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji, pane předsedající. Podařilo se mi dokonce najít přímo příslušný papír, čili mohu citovat: Doporučujeme Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2006 vzala na vědomí. Tak, teď jsem to řekl správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni rozuměli návrhu na usnesení. Ano.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 136, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro vzetí na vědomí zprávy finančního arbitra. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 132 poslanců pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno, a končím bod číslo 56.

 

Budeme pokračovat souvisejícím bodem číslo 57, kterým je

 

57.
Informace o podpořeném financování za rok 2006
/sněmovní tisk 197/

 

Informace byla předložena, hospodářský a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 197/1 a 197/2.

Požádám pány poslance Miloše Melčáka a Pavla Suchánka, aby zaujali místa u stolku zpravodajů, a nejdřív požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Miloše Melčáka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás informoval o tom, že hospodářský výbor na své 13. schůzi konané 5. června 2007 k Informaci o podpořeném financování za rok 2006, sněmovní tisk 197, po vyslechnutí výkladu náměstka generálního ředitele České exportní banky Ing. Miroslava Kubišty a zpravodajské zprávě poslance Miloše Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě vzal na vědomí tuto informaci. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby rovněž vzala tuto informaci na vědomí - přesné znění přednesu v rámci podrobné rozpravy - a pověřil zpravodaje výboru, aby tuto zprávu přednesl na dnešní schůzi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zprávu hospodářského výboru a nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Suchánka, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, stejně i rozpočtový výbor doporučil tisk 197 ve Sněmovně vzít na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k informaci o podpořeném financování. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou písemnou přihlášku ani nevidím nikoho z místa. Přesto požádám pana poslance Miloše Melčáka, aby ještě jednou přečetl návrh usnesení, o kterém budeme rozhodovat.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych přečetl přesnou formulaci: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2006, a ujistil vás, že stejný návrh přijal rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Končím podrobnou rozpravu, o závěrečné slovo není zájem.

 

Proto o návrhu na usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro, abychom informaci vzali na vědomí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 136 pro 113, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení byl schválen, a proto končím bod číslo 57. Děkuji oběma zpravodajům, Miloši Melčákovi a Pavlu Suchánkovi, a budeme pokračovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP